คอร์ดเพลง ค่าผ่านทาง Phumin (ภูมิมินท์)

  
Text   
คอร์ดเพลง ค่าผ่านทาง ศิลปิน Phumin (ภูมิมินท์) คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย C Em Am F G คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ คีย์ C

INTRO | C | Em | Am | G |
INTRO | C | Em | Am | G |

 
อย่าอย่าไป
C 
ย้อน 
 
ถึงวันผ่าน
Em 
มา
 
อย่าเสียเว
Am 
ลาอยู่กับความผิด
Em 
พลั้ง
 
ฉันเ
F 
ชื่อทุกอย่างมีเหตุ
Em 
ผลของมัน
 
ใน
F 
ทุกๆ การ ที่
G 
ตัดสินใจ

 
อย่าง
C 
การเดินทางที่
Em 
แสนยาวไกล
 
เรา
Am 
ต้องเลือกไปเมื่อ
Em 
ถึงทางแยก
 
บ้าง
F 
ครั้งต้องเลือก 
 
ด้วย
Em 
ความจำเป็น
 
หลาย
F 
ครั้งที่ทำเพราะ
G 
ว่าต้องทำ

 
โดย
C 
ที่ไม่รู้ 
 
ถึง
Em 
ทางข้างหน้า
 
ว่า
Am 
จะสวยงาม 
 
หรือ
Em 
อันตราย
 
ข้าง
F 
ทางประดับ 
 
ไป
Em 
ด้วยดอกไม้
 
หรือ
F 
ว่าขวากหนาม 
 
ไว้
G 
คอยทิ่มแทง

 
ถึง
C 
อยากกลับไป 
 
แก้
Em 
ไขอะไร
 
หรือชื่น
Am 
ชมดอกไม้ 
 
ที่
Em 
เคยเดินผ่าน
 
ความ
F 
สวยงามก็ 
 
ไม่เ
Em 
หมือนเมื่อวาน
 
ความ
F 
รู้สึกมัน 
 
คง
G 
ไม่เหมือนเดิม

C 
ทางที่มาแล้ว 
 
สิ่ง
Em 
ที่พลาดแล้ว
 
ถึง
Am 
เดินย้อนไปก็เ
G 
ป็นภาพเก่า
 
พบเ
F 
จอสิ่งเก่าที่ทำ
Em 
เราปวดร้าว
 
อย่าให้
F 
ตัวเรา 
 
อยู่
G 
แค่เมื่อวาน

 
บน
C 
เข็มของนาฬิกา
 
แม้จะหมุน
Em 
มาที่เดิมทุกวัน
 
แต่
Am 
ไม่มีเลยสักครา
 
ที่เข็มของ
G 
มันจะหมุนทวนคืน
 
ถึง
C 
แม้ว่าเราต้องเวียน
 
ทุกวันทุก
Em 
คืนกับที่เราเลือก
 
ยัง
Am 
ดีกว่าที่เราต้อง
 
กลับไปเจ็บ
G 
ช้ำ ซ้ำๆ เรื่องเดิม

 
ทุกการตัด
C 
สินใจแค่
Em 
ชั่วคราว
 
พวกเราต้อง
Am 
เลือกที่ดีที่
Em 
สุด
 
ด้วย
F 
บางเหตุผล 
 
ที่
Em 
ยากเข้าใจ
 
เพราะไ
F 
ม่มีใคร 
 
จะ
G 
รู้ล่วงหน้า

 
อย่างก
C 
ารเดินทางที่
Em 
ถึงทางแยก
 
บาง
Am 
ครั้งเลือกไปเพราะเ
Em 
พียงแค่ชอบ
 
ถ้า
F 
รู้มาก่อน 
 
ว่า
Em 
มีขวากหนาม
 
ก็
F 
คงเลือกทางที่
G 
มีดอกไม้

 
แต่
C 
ถ้าให้ย้อน 
 
ย้อน
Em 
คืนที่เดิม
 
เพื่อ
F 
ไปพบความ 
 
พลาด
Em 
พลั้งเก่าๆ
 
ยอม
F 
ให้ขวากหนามได้
Em 
ขว้างทางเรา
 
ยัง
F 
ดีกว่าเราทำ
G 
ร้ายตัวเอง

 
อย่างบน
C 
เข็มของนาฬิกา
 
แม้จะหมุน
Em 
มาที่เดิมทุกวัน
 
แต่
Am 
ไม่มีเลยสักครา
 
ที่เข็มของ
G 
มันจะหมุนทวนคืน
 
ถึง
C 
แม้ว่าเราต้องเวียน
 
ทุกวันทุก
Em 
คืนกับที่เราเลือก
 
ยัง
Am 
ดีกว่าที่เราต้อง
 
กลับไปเจ็บ
G 
ช้ำ ซ้ำๆ เรื่องเดิม

INSTRU | C | Em | Am | G |
INSTRU | C | Em | Am | G |

 
อย่างบน
C 
เข็มของนาฬิกา
 
แม้จะหมุน
Em 
มาที่เดิมทุกวัน
 
แต่
Am 
ไม่มีเลยสักครา
 
ที่เข็มของ
G 
มันจะหมุนทวนคืน
 
ถึง
C 
แม้ว่าเราต้องเวียน
 
ทุกวันทุก
Em 
คืนกับที่เราเลือก
 
ยัง
Am 
ดีกว่าที่เราต้อง
 
กลับไปเจ็บ
G 
ช้ำ ซ้ำๆ เรื่องเดิม

 
เราทำดี
C 
แล้ว 
 
ดีที่สุด
Em 
แล้ว
 
อย่าคิดเสีย
Am 
ใจที่พลั้งพลาด
Em 
มา
 
ทุก
F 
การเติบโตมี
Em 
ค่าผ่านทาง
 
อยู่
F 
ที่ว่าเราจะเ
G 
สียเท่าไหร่
 
เว
C 
ลาชีวิต 
 
ไม่ไ
Em 
ด้มากพอ
 
ที่
Am 
เราต้องย้อนแก้
Em 
ไขอะไร
 
บาง
F 
ทีเส้นทางที่
Em 
ได้เลือกไว้
 
ดอกไ
F 
ม้รอเราอยู่
G 
ทีปลายทาง

 
ที่
C 
ผ่านมาแล้วขอใ
Em 
ห้แล้วไป
 
เก็บ
Am 
ไว้เตือนใจเพื่อ
Em 
ที่ดีกว่า
 
ถ้า
F 
มีบางสิ่งที่
Em 
อยากจะขอ
 
ก็
F 
ขอให้เราเข้มแ
G 
ข็งกว่านี้
 
และ
C 
บทสุดท้าย 
 
ขอ
Em 
ให้พบเจอ
 
ดอกไ
Am 
ม้ที่มันสวย
Em 
งามเร็วไว
 
ดอก
F 
ไม้ช่อเก่า 
 
เก็บ
Em 
ไว้ในใจ
 
ชื่น
F 
ชมความสวย 
 
ในภ
G 
าพทรงจำก็เพียง
C 
พอ..

รูปแบบกีตาร์คอร์ดเพลง ค่าผ่านทาง


อย่าอย่าไปย้อน ถึงวันผ่านมา
อย่าเสียเวลาอยู่กับความผิดพลั้ง
ฉันเชื่อทุกอย่างมีเหตุผลของมัน
ในทุกๆ การ ที่ตัดสินใจ

อย่างการเดินทางที่แสนยาวไกล
เราต้องเลือกไปเมื่อถึงทางแยก
บ้างครั้งต้องเลือก ด้วยความจำเป็น
หลายครั้งที่ทำเพราะว่าต้องทำ

โดยที่ไม่รู้ ถึงทางข้างหน้า
ว่าจะสวยงาม หรืออันตราย
ข้างทางประดับ ไปด้วยดอกไม้
หรือว่าขวากหนาม ไว้คอยทิ่มแทง

ถึงอยากกลับไป แก้ไขอะไร
หรือชื่นชมดอกไม้ ที่เคยเดินผ่าน
ความสวยงามก็ ไม่เหมือนเมื่อวาน
ความรู้สึกมัน คงไม่เหมือนเดิม

ทางที่มาแล้ว สิ่งที่พลาดแล้ว
ถึงเดินย้อนไปก็เป็นภาพเก่า
พบเจอสิ่งเก่าที่ทำเราปวดร้าว
อย่าให้ตัวเรา อยู่แค่เมื่อวาน

บนเข็มของนาฬิกา
แม้จะหมุนมาที่เดิมทุกวัน
แต่ไม่มีเลยสักครา
ที่เข็มของมันจะหมุนทวนคืน
ถึงแม้ว่าเราต้องเวียน
ทุกวันทุกคืนกับที่เราเลือก
ยังดีกว่าที่เราต้อง
กลับไปเจ็บช้ำ ซ้ำๆ เรื่องเดิม

ทุกการตัดสินใจแค่ชั่วคราว
พวกเราต้องเลือกที่ดีที่สุด
ด้วยบางเหตุผล ที่ยากเข้าใจ
เพราะไม่มีใคร จะรู้ล่วงหน้า

อย่างการเดินทางที่ถึงทางแยก
บางครั้งเลือกไปเพราะเพียงแค่ชอบ
ถ้ารู้มาก่อน ว่ามีขวากหนาม
ก็คงเลือกทางที่มีดอกไม้

แต่ถ้าให้ย้อน ย้อนคืนที่เดิม
เพื่อไปพบความ พลาดพลั้งเก่าๆ
ยอมให้ขวากหนามได้ขว้างทางเรา
ยังดีกว่าเราทำร้ายตัวเอง

อย่างบนเข็มของนาฬิกา
แม้จะหมุนมาที่เดิมทุกวัน
แต่ไม่มีเลยสักครา
ที่เข็มของมันจะหมุนทวนคืน
ถึงแม้ว่าเราต้องเวียน
ทุกวันทุกคืนกับที่เราเลือก
ยังดีกว่าที่เราต้อง
กลับไปเจ็บช้ำ ซ้ำๆ เรื่องเดิม

( ดนตรี )

อย่างบนเข็มของนาฬิกา
แม้จะหมุนมาที่เดิมทุกวัน
แต่ไม่มีเลยสักครา
ที่เข็มของมันจะหมุนทวนคืน
ถึงแม้ว่าเราต้องเวียน
ทุกวันทุกคืนกับที่เราเลือก
ยังดีกว่าที่เราต้อง
กลับไปเจ็บช้ำ ซ้ำๆ เรื่องเดิม

เราทำดีแล้ว ดีที่สุดแล้ว
อย่าคิดเสียใจที่พลั้งพลาดมา
ทุกการเติบโตมีค่าผ่านทาง
อยู่ที่ว่าเราจะเสียเท่าไหร่
เวลาชีวิต ไม่ได้มากพอ
ที่เราต้องย้อนแก้ไขอะไร
บางทีเส้นทางที่ได้เลือกไว้
ดอกไม้รอเราอยู่ทีปลายทาง

ที่ผ่านมาแล้วขอให้แล้วไป
เก็บไว้เตือนใจเพื่อที่ดีกว่า
ถ้ามีบางสิ่งที่อยากจะขอ
ก็ขอให้เราเข้มแข็งกว่านี้
และบทสุดท้าย ขอให้พบเจอ
ดอกไม้ที่มันสวยงามเร็วไว
ดอกไม้ช่อเก่า เก็บไว้ในใจ
ชื่นชมความสวย ในภาพทรงจำก็เพียงพอ..

มิวสิควิดีโอ ค่าผ่านทาง Phumin (ภูมิมินท์)

เพลง : ค่าผ่านทาง (คอร์ด)
ศิลปิน : Phumin (ภูมิมินท์)
เนื้อร้อง/ทำนอง : วง Phumin
เรียบเรียง : วง Phumin
ติดต่องานศิลปิน :
คอร์ดเพลง ค่าผ่านทาง Phumin (ภูมิมินท์)
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend