คอร์ดเพลง วัฏจักรความรู้สึก – Phumin (ภูมิมินท์ บึงชารี)

  
Text   

คอร์ดเพลง : วัฏจักรความรู้สึก Phumin

คอร์ดเพลง วัฏจักรความรู้สึก - Phumin

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single Phumin : วัฏจักรความรู้สึก


INTRO | C Em | Am G | C Em | Am G |
INTRO | C Em | Am G | F Em | Dm G |

C 
ฉัน 
 
เปรียบ
Em 
ฉันไว้ 
 
เป็นน้ำ
Am 
ค้างที่ร่ว
Em 
งหล่น
 
จาก
F 
ฟ้าน
Em 
ภาลัย 
 
โอบ
Dm 
กอดพื้นทรายพื้น
G 
ดินปกคลุม
 
ดู
C 
แลเหล่าดอ
Em 
กไม้ 
 
ให้
Am 
ไสวงด
Em 
งามตามกาลเวลา
F 
แต่พอเช้าฉัน
Em 
ก็ไร้ค่า 
 
แสง
Dm 
แดดส่องมาปกค
G 
ลุมทดแทน

 
C 
อกหญ้าก็
Em 
เติบโต 
 
ด้วยน้ำ
Am 
ค้างที่คอย
Em 
ดูแล
 
แต่
F 
ใยหนอเจ้า
Em 
ถึงคอยแต่ดว
Dm 
งดาวส่องแสงกร
G 
ะทบ
 
ด้วยค
C 
วามคิด 
 
ว่า
Em 
ดวงดาว
 
คือคน
Am 
ทำดอกหญ้าให้งดงา
Em 
มได้
 
แต่
F 
หาไม่รู้ได้ไม่ 
 
น้ำ
Dm 
ค้างคือผู้หวั
G 
งดี

 
ไม่ใช่
C 
ฝน 
 
ไม่ใ
Em 
ช่ลำธาร
 
ที่หล่อ
Am 
เลี้ยงความ
Em 
งามของเจ้า
 
ดอกห
F 
ญ้าไม่คิดบ้าง
Em 
เลยหรือเปล่า
 
ว่า
Dm 
เจ้าเติบโตทุ
G 
กวันเพราะใคร

F 
นี่ละน้อความรัก 
 
วัฏ
C 
จักรของความรู้สึก
 
เพราะ
Dm 
เราต่างคนต่าง
Em 
นึก
 
หลาย
Dm 
คนก็สารพั
Em 
ดนึก 
 
ต่างแสดงความ
F 
รู้สึก
 
ตีราคาค่าความรัก ของมันกันไปเ
G 
อง

C 
ฉัน 
 
เปรียบ
Em 
เพลงนี้ไว้ 
 
เช่นควา
Am 
มรักที่บ
Em 
ริสุทธิ์
 
จาก
F 
ฟ้ามันสู่สู
Em 
งสุด 
 
ความ
Dm 
รักมันเกิดขึ้นกั
G 
บคนทุกคน
 
แต่ว่าใ
C 
ครเล่าใ
Em 
ครหนอ 
 
ที่จะ
Am 
หวังแค่เพียง
Em 
ดูแล
 
แต่
F 
ขอไม่
Em 
ขอแม้แต่ 
 
จะ
Dm 
มาเป็นผู้ครอบค
G 
รอง

C 
ใยเจ้าควา
Em 
มรัก 
 
เป็นเช่
Am 
นนี้ 
 
Em 
ม่มีเข้าใจ
F 
คนที่หวังดีคือ
Em 
คนที่ใกล้
 
แต่คน
Dm 
ไกลกลับกลายเป็น
G 
ผู้โชคดี
C 
น้ำค้างก็ยั
Em 
งคง 
 
คอย
Am 
ทำหน้าที่ของ
Em 
มันต่อไป
 
แค่เ
F 
ห็นดอกหญ้าให้
Em 
สวยงดงามได้
 
เท่
Dm 
านี้ก็ปลื้มปริ่
G 
มใจ

 
เพ
C 
ราะฉันมันเกิ
Em 
ดมา 
 
เพื่อไม่
Am 
หวังอะไ
Em 
รแม้แต่
 
F 
ธอจะรู้ไม่
Em 
รู้ก็แล้วแต่ 
 
ควา
Dm 
มรักของฉันคือก
G 
ารหวังดี

F 
นี่ละน้อความรัก 
 
วัฏ
C 
จักรของความรู้สึก
 
เพราะ
Dm 
เราต่างคนต่าง
Em 
นึก
 
หลาย
Dm 
คนก็สารพั
Em 
ดนึก 
 
ต่างแสดงความ
F 
รู้สึก
 
ตีราคาค่าความรัก ของมันกันไปเ
G 
อง

INSTRU | C Em | Am Em | F Em | F G |
INSTRU | C Em | Am Em | Am Em | Dm G |

C 
ฉัน 
 
เปรียบ
Em 
เพลงนี้ไว้ 
 
เช่นควา
Am 
มรักที่บ
Em 
ริสุทธิ์
 
จาก
F 
ฟ้ามันสู่สู
Em 
งสุด 
 
ความ
Dm 
รักมันเกิดขึ้นกั
G 
บคนทุกคน
 
แต่ว่าใ
C 
ครเล่าใ
Em 
ครหนอ 
 
ที่จะ
Am 
หวังแค่เพียง
Em 
ดูแล
 
แต่
F 
ขอไม่
Em 
ขอแม้แต่ 
 
จะ
Dm 
มาเป็นผู้ครอบค
G 
รอง

C 
ใยเจ้าควา
Em 
มรัก 
 
เป็นเช่
Am 
นนี้ 
 
Em 
ม่มีเข้าใจ
F 
คนที่หวังดีคือ
Em 
คนที่ใกล้
 
แต่คน
Dm 
ไกลกลับกลายเป็น
G 
ผู้โชคดี
C 
น้ำค้างก็ยั
Em 
งคง 
 
คอย
Am 
ทำหน้าที่ของ
Em 
มันต่อไป
 
แค่เ
F 
ห็นดอกหญ้าให้
Em 
สวยงดงามได้
 
เท่
Dm 
านี้ก็ปลื้มปริ่
G 
มใจ

 
เพ
C 
ราะฉันมันเกิ
Em 
ดมา 
 
เพื่อไม่
Am 
หวังอะไ
Em 
รแม้แต่
 
F 
ธอจะรู้ไม่
Em 
รู้ก็แล้วแต่ 
 
ควา
Dm 
มรักของฉันคือก
G 
ารหวังดี

 
ไม่ใช่
C 
ฝน 
 
ไม่ใ
Em 
ช่ลำธาร
 
ที่หล่อ
Am 
เลี้ยงความ
Em 
งามของเจ้า
 
ดอกห
F 
ญ้าไม่คิดบ้าง
Em 
เลยหรือเปล่า
 
ว่า
Dm 
เจ้าสวยงามทุ
G 
กวัน…เพราะใคร.. 
 
 
C 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง วัฏจักรความรู้สึก


ฉัน เปรียบฉันไว้ เป็นน้ำค้างที่ร่วงหล่น
จากฟ้านภาลัย โอบกอดพื้นทรายพื้นดินปกคลุม
ดูแลเหล่าดอกไม้ ให้ไสวงดงามตามกาลเวลา
แต่พอเช้าฉันก็ไร้ค่า แสงแดดส่องมาปกคลุมทดแทน

ดอกหญ้าก็เติบโต ด้วยน้ำค้างที่คอยดูแล
แต่ใยหนอเจ้าถึงคอยแต่ดวงดาวส่องแสงกระทบ
ด้วยความคิด ว่าดวงดาว
คือคนทำดอกหญ้าให้งดงามได้
แต่หาไม่รู้ได้ไม่ น้ำค้างคือผู้หวังดี

ไม่ใช่ฝน ไม่ใช่ลำธาร
ที่หล่อเลี้ยงความงามของเจ้า
ดอกหญ้าไม่คิดบ้างเลยหรือเปล่า
ว่าเจ้าเติบโตทุกวันเพราะใคร

นี่ละน้อความรัก วัฏจักรของความรู้สึก
เพราะเราต่างคนต่างนึก
หลายคนก็สารพัดนึก
ต่างแสดงความรู้สึก ตีราคาค่าความรัก
ของมันกันไปเอง

ฉัน เปรียบเพลงนี้ไว้ เช่นความรักที่บริสุทธิ์
จากฟ้ามันสู่สูงสุด ความรักมันเกิดขึ้นกับคนทุกคน
แต่ว่าใครเล่าใครหนอ ที่จะหวังแค่เพียงดูแล
แต่ขอไม่ขอแม้แต่ จะมาเป็นผู้ครอบครอง

ใยเจ้าความรัก เป็นเช่นนี้ไม่มีเข้าใจ
คนที่หวังดีคือคนที่ใกล้
แต่คนไกลกลับกลายเป็นผู้โชคดี
น้ำค้างก็ยังคง คอยทำหน้าที่ของมันต่อไป
แค่เห็นดอกหญ้าให้สวยงดงามได้
เท่านี้ก็ปลื้มปริ่มใจ

เพราะฉันมันเกิดมา เพื่อไม่หวังอะไรแม้แต่
เธอจะรู้ไม่รู้ก็แล้วแต่ ความรักของฉันคือการหวังดี

นี่ละน้อความรัก วัฏจักรของความรู้สึก
เพราะเราต่างคนต่างนึก
หลายคนก็สารพัดนึก ต่างแสดงความรู้สึก
ตีราคาค่าความรักของมันกันไปเอง

( ดนตรี )

ฉัน เปรียบเพลงนี้ไว้ เช่นความรักที่บริสุทธิ์
จากฟ้ามันสู่สูงสุด ความรักมันเกิดขึ้นกับคนทุกคน
แต่ว่าใครเล่าใครหนอ ที่จะหวังแค่เพียงดูแล
แต่ขอไม่ขอแม้แต่ จะมาเป็นผู้ครอบครอง

ใยเจ้าความรัก เป็นเช่นนี้ไม่มีเข้าใจ
คนที่หวังดีคือคนที่ใกล้
แต่คนไกลกลับกลายเป็นผู้โชคดี
น้ำค้างก็ยังคง คอยทำหน้าที่ของมันต่อไป
แค่เห็นดอกหญ้าให้สวยงดงามได้
เท่านี้ก็ปลื้มปริ่มใจ

เพราะฉันมันเกิดมา เพื่อไม่หวังอะไรแม้แต่
เธอจะรู้ไม่รู้ก็แล้วแต่ ความรักของฉันคือการหวังดี

ไม่ใช่ฝน ไม่ใช่ลำธาร
ที่หล่อเลี้ยงความงามของเจ้า
ดอกหญ้าไม่คิดบ้างเลยหรือเปล่า
ว่าเจ้าสวยงามทุกวัน…เพราะใคร..

มิวสิควิดีโอเพลง วัฏจักรความรู้สึก Phumin

เพลง วัฏจักรความรู้สึก (คอร์ด)
ศิลปิน Phumin
เขียนและเรียบเรียง : ภูมิมินท์ บึงชารี

1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend