คอร์ดเพลง จักรวาลสัมพันธ์กันอยู่ Phumin (ภูมิมินท์ บึงชารี)

  
Text   

คอร์ด เนื้อเพลง จักรวาลสัมพันธ์กันอยู่ Phumin

คอร์ดเพลง จักรวาลสัมพันธ์กันอยู่ Phumin

เพลง :

ศิลปิน : Phumin

เนื้อร้อง/ทำนอง : ภูมิมินท์ บึงชารี

คอร์ดทั้งหมด : D,F#m,Bm,Em,A,G


INTRO | D | F#m | Bm | F#m |
INTRO | G | F#m | Em | A |

 
ความรัก
D 
ฉันไม่ต่างจากดาวพ
F#m 
ลูโต
 
ที่ลอยโ
Bm 
ผลออกไปไกลแสนไ
F#m 
กล
 
โดยไม่
G 
รู้เลยว่าวันไหน 
 
ที่จะ
F#m 
ลอยไปลับตา
 
ยังโค
G 
จรในจักรวาล 
 
แต่ไร้ซึ่ง
F#m 
การมองเห็นค่า
 
ปราร
Em 
ถนาให้สุริยามองมาที่
A 
ฉัน

 
มันผิดกับเ
D 
ธอที่เปรียบดังดวงอา
F#m 
ทิตย์
 
มีชี
Bm 
วิตและแสงงดงามใน
F#m 
ตัว
 
หมู่ดาวเค
G 
ราะห์โคจรมากมายพัน
F#m 
พัว
 
จะให้ตัว
G 
ฉันไปแข่งกับใคร 
 
ไม่
F#m 
ดีกว่า
 
ขอหมุนรอบ
Em 
ตัวเธออยู่ไกล ๆ แบบนี้
A 
ดีแล้ว

*

 
แล้วสัก
D 
วันตัวฉันจะไป..ไกล
F#m 
ห่างเธอ
 
เราอาจจ
Bm 
ะเจอกันได้แค่ไนความ
F#m 
ฝัน
 
ถ้าถึงวัน
G 
นั้นจริง ๆ มันคงจะ
F#m 
ไม่สำคัญ
 
ดาวเคราะห์นับ
Em 
พัน 
 
ก็จะยังลอยรอบตัวเ
A 
ธอ

**

 
ส่วนฉันคน
D 
นี้ 
 
จะขอมองเธออยู่ไ
F#m 
กลๆ
 
คงไม่เป็
Bm 
นไร 
 
ถ้าเราไม่ได้โคจรรอ
F#m 
บกัน
 
อย่างน้อ
G 
ยๆ จักรวาลของเรา ก็ยัง
F#m 
สัมพันธ์
 
ฉันหวังสัก
Em 
วันว่าเธอจะยังจดจำฉันไ
A 
ด้


 
การจากไ
D 
ปของดาวพลูโตอาจเป็นเรื่อง
F#m 
ร้าย
 
จะใหทำ
Bm 
ไง 
 
เพราะถึงอยู่ไปก็ไม่มีใคร
F#m 
มอง
 
ไม่ต่างจาก
G 
ฉัน 
 
ถึงรักแทบตายแต่
F#m 
เธอไม่ยอม
 
เธอไม่
Em 
มอง 
 
ไม่เคยชายตามองมาที่
A 
ฉัน

*

 
แล้วสัก
D 
วันตัวฉันจะไป..ไกล
F#m 
ห่างเธอ
 
เราอาจจ
Bm 
ะเจอกันได้แค่ไนความ
F#m 
ฝัน
 
ถ้าถึงวัน
G 
นั้นจริง ๆ มันคงจะ
F#m 
ไม่สำคัญ
 
ดาวเคราะห์นับ
Em 
พัน 
 
ก็จะยังลอยรอบตัวเ
A 
ธอ

**

 
ส่วนฉันคน
D 
นี้ 
 
จะขอมองเธออยู่ไ
F#m 
กลๆ
 
คงไม่เป็
Bm 
นไร 
 
ถ้าเราไม่ได้โคจรรอ
F#m 
บกัน
 
อย่างน้อ
G 
ยๆ จักรวาลของเรา ก็ยัง
F#m 
สัมพันธ์
 
ฉันหวังสัก
Em 
วันว่าเธอจะยังจดจำฉันไ
A 
ด้

 
นี่แหละห
D 
นอตอนอยู่กลับไม่มีใ
F#m 
คร
 
จากสนใ
Bm 
จเหลือไม่มีใครให้ความ
F#m 
สำคัญ
 
พอจากกันแ
G 
ล้ว 
 
กลับมาเสียดายความสั
F#m 
มพันธ์
 
อย่างดาวพลู
G 
โต
 
พอมันหลุดลอยโพ้นไกลจัก
F#m 
รวาล
 
ความสำ
Em 
คัญของมันกลับถูกพูด
A 
ถึง
 
ลาแล้ว
D 
ลา ลาล้า ลาลา ล
F#m 
าไกล
 
ฮื
Bm 
มม..
F#m 
..

 
อย่างดาวพลู
G 
โต
 
พอมันหลุดลอยโพ้นไกลจัก
F#m 
รวาล
 
ความสำ
Em 
คัญของมันกลับ
A 
ถูกพูด..
D 
ถึง..
A 
 
D 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง จักรวาลสัมพันธ์กันอยู่


ความรักฉันไม่ต่างจากดาวพลูโต
ที่ลอยโผลออกไปไกลแสนไกล
โดยไม่รู้เลยว่าวันไหน ที่จะลอยไปลับตา
ยังโคจรในจักรวาล แต่ไร้ซึ่งการมองเห็นค่า
ปรารถนาให้สุริยามองมาที่ฉัน

มันผิดกับเธอที่เปรียบดังดวงอาทิตย์
มีชีวิตและแสงงดงามในตัว
หมู่ดาวเคราะห์โคจรมากมายพันพัว
จะให้ตัวฉันไปแข่งกับใคร ไม่ดีกว่า
ขอหมุนรอบตัวเธออยู่ไกล ๆ แบบนี้ดีแล้ว

แล้วสักวันตัวฉันจะไป..ไกลห่างเธอ
เราอาจจะเจอกันได้แค่ไนความฝัน
ถ้าถึงวันนั้นจริง ๆ มันคงจะไม่สำคัญ
ดาวเคราะห์นับพัน ก็จะยังลอยรอบตัวเธอ

ส่วนฉันคนนี้ จะขอมองเธออยู่ไกลๆ
คงไม่เป็นไร ถ้าเราไม่ได้โคจรรอบกัน
อย่างน้อยๆ จักรวาลของเรา ก็ยังสัมพันธ์
ฉันหวังสักวันว่าเธอจะยังจดจำฉันได้

การจากไปของดาวพลูโตอาจเป็นเรื่องร้าย
จะใหทำไง เพราะถึงอยู่ไปก็ไม่มีใครมอง
ไม่ต่างจากฉัน ถึงรักแทบตายแต่เธอไม่ยอม
เธอไม่มอง ไม่เคยชายตามองมาที่ฉัน

แล้วสักวันตัวฉันจะไป..ไกลห่างเธอ
เราอาจจะเจอกันได้แค่ไนความฝัน
ถ้าถึงวันนั้นจริง ๆ มันคงจะไม่สำคัญ
ดาวเคราะห์นับพัน ก็จะยังลอยรอบตัวเธอ

ส่วนฉันคนนี้ จะขอมองเธออยู่ไกลๆ
คงไม่เป็นไร ถ้าเราไม่ได้โคจรรอบกัน
อย่างน้อยๆ จักรวาลของเรา ก็ยังสัมพันธ์
ฉันหวังสักวันว่าเธอจะยังจดจำฉันได้

นี่แหละหนอตอนอยู่กลับไม่มีใคร
จากสนใจเหลือไม่มีใครให้ความสำคัญ
พอจากกันแล้ว กลับมาเสียดายความสัมพันธ์
อย่างดาวพลูโต
พอมันหลุดลอยโพ้นไกลจักรวาล
ความสำคัญของมันกลับถูกพูดถึง
ลาแล้วลา ลาล้า ลาลา ลาไกล
ฮืมม…

อย่างดาวพลูโต
พอมันหลุดลอยโพ้นไกลจักรวาล
ความสำคัญของมันกลับถูกพูด..ถึง..

มิวสิควิดีโอ จักรวาลสัมพันธ์กันอยู่ Phumin

เพลง จักรวาลสัมพันธ์กันอยู่
ศิลปิน : Phumin
Mix & Mastering : ภิรศักดิ์ สุวรรณศรี
4 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend