คอร์ดเพลง เสรีอัญชัน Phumin (ภูมิมินท์ บึงชารี)

  
Text   

คอร์ด เนื้อเพลง เสรีอัญชัน Phumin

คอร์ดเพลง เสรีอัญชัน Phumin

เพลง :

ศิลปิน : Phumin

เนื้อร้อง/ทำนอง : ภูมิมินท์ บึงชารี

คอร์ดทั้งหมด : C,Dm,G,F,C7


Tune to Eb
INTRO | C | Dm | G | C |
INTRO | C | Dm | G | C |

C 
ฉันมีเรื่องมาบอก 
 
อยู่ที่
Dm 
เธอจะฟัง 
 
ไม่ฟัง
G 
แต่ถ้าเธอจะฟัง 
 
ก็ได้โปรด
C 
นั่งข้าง ๆ ฉัน
C 
ฉันมีเรื่องมาเล่า 
 
มันเป็นเรื่อง
Dm 
ราวของความงดงาม
 
แต่ก่อ
G 
นที่ฉันจะเล่า
 
ฉันมีคำถ
C 
ามอะไรสวยกว่าเธอ 
 
 
C7 

 
เธอไม่ต้องต
F 
อบคำถ
G 
ามของฉันก็ไ
C 
ด้
 
เพราะในคำ
Dm 
ถาม 
 
ฉัน
G 
มีคำตอบของ
C 
ฉันอยู่แล้ว
 
ฉันเปรียบเธอไ
F 
ว้นะคนส
G 
วย
 
เธอดั่งดอกไ
C 
ม้ชนิด
Am 
หนึ่ง
 
ที่สว
Dm 
ยงามช่วน
G 
ฝันเพ้อรั
C 
ญจวน

 
C 
อนที่ฉันยังเยาว์ 
 
พ่อแม่
Dm 
เอาดอกไม้มอบให้
 
สี
G 
สันมันงามจับใจ
 
เหมือนเป็นดอกไ
C 
ม้แทนตัวผู้หญิง
 
เขาเ
C 
รียกมันว่าอัญชัน 
 
แต่กลับ
Dm 
กันฉันเรียกว่าเธอ
 
ไม่
G 
ว่าอะไรนะเออ 
 
ถ้าฉันมองเ
C 
ธอเป็นดอกไม้ 
 
 
C7 

 
ฉันเปรียบฉันไ
F 
ว้ฉันนกน้
G 
อย
 
ที่บินล่องล
C 
อยในเมฆ
Am 
ขาว
Dm 
บินเกือบถึงดวงด
G 
าว 
 
แต่ไม่เคย
C 
ละสายตา
 
จะอยู่ส่วนไ
F 
หนของของแผ่น
G 
ฟ้า
 
ฉันยังมอง
C 
หาแค่ดอก
Am 
ไม้
 
อย่าเ
Dm 
ผลอแมลงกวนใ
G 
จนะอัญ
C 
ชัน

C 
ฉันเป็นนกเสรีที่จะปิ
Dm 
นไปที่ใดก็ได้
 
สูงจ
G 
ากพื้นดินขึ้นไป 
 
สามารถบินไ
C 
ปได้ทั่วแผ่นฟ้า
 
แต่
C 
ฉันไม่ไปดีกว่า 
 
เพราะว่าน
Dm 
ภาไม่ใช่ที่ฝัน
G 
แต่ลองมองกลับกัน 
 
ถ้าเป็นอัญ
C 
ชันอยู่ไหนก็ไปหา

INSTRU | C | Dm |
 
G 
อโอ้โอ.. 
 
เสรีอั
C 
ญชัน..

INSTRU | C | Dm |
 
G 
อโอ้โอ.. 
 
เสรีอั
C 
ญชัน..

C 
ฉันมีเรื่องมาบอก 
 
อยู่ที่
Dm 
เธอจะฟัง 
 
ไม่ฟัง
G 
แต่ถ้าเธอจะฟัง 
 
ก็ได้โปรด
C 
นั่งข้าง ๆ ฉัน
C 
ฉันมีเรื่องมาเล่า 
 
มันเป็นเรื่อง
Dm 
ราวของความงดงาม
 
แต่ก่อ
G 
นที่ฉันจะเล่า
 
ฉันมีคำถ
C 
ามอะไรสวยกว่าเธอ 
 
 
C7 

 
เธอไม่ต้องต
F 
อบคำถ
G 
ามของฉันก็ไ
C 
ด้
 
เพราะในคำ
Dm 
ถาม 
 
ฉัน
G 
มีคำตอบของ
C 
ฉันอยู่แล้ว
 
ฉันเปรียบเธอไ
F 
ว้นะคนส
G 
วย
 
เธอดั่งดอกไ
C 
ม้ชนิด
Am 
หนึ่ง
 
ที่สว
Dm 
ยงามช่วน
G 
ฝันเพ้อรั
C 
ญจวน

 
C 
อนที่ฉันยังเยาว์ 
 
พ่อแม่
Dm 
เอาดอกไม้มอบให้
 
สี
G 
สันมันงามจับใจ
 
เหมือนเป็นดอกไ
C 
ม้แทนตัวผู้หญิง
 
เขาเ
C 
รียกมันว่าอัญชัน 
 
แต่กลับ
Dm 
กันฉันเรียกว่าเธอ
 
ไม่
G 
ว่าอะไรนะเออ 
 
ถ้าฉันมองเ
C 
ธอเป็นดอกไม้ 
 
 
C7 

 
ฉันเปรียบฉันไ
F 
ว้ฉันนกน้
G 
อย
 
ที่บินล่องล
C 
อยในเมฆ
Am 
ขาว
Dm 
บินเกือบถึงดวงด
G 
าว 
 
แต่ไม่เคย
C 
ละสายตา
 
จะอยู่ส่วนไ
F 
หนของของแผ่น
G 
ฟ้า
 
ฉันยังมอง
C 
หาแค่ดอก
Am 
ไม้
 
อย่าเ
Dm 
ผลอแมลงกวนใ
G 
จนะอัญ
C 
ชัน

C 
ฉันเป็นนกเสรีที่จะปิ
Dm 
นไปที่ใดก็ได้
 
สูงจ
G 
ากพื้นดินขึ้นไป 
 
สามารถบินไ
C 
ปได้ทั่วแผ่นฟ้า
 
แต่
C 
ฉันไม่ไปดีกว่า 
 
เพราะว่าน
Dm 
ภาไม่ใช่ที่ฝัน
G 
แต่ลองมองกลับกัน 
 
ถ้าเป็นอัญ
C 
ชันอยู่ไหนก็ไปหา

C 
ลา ลันลา ลันลา, ลันลา ลัน
Dm 
ลา ลาลา ลาลา
G 
ลาลา ลาลา ลาลา เสรีอั
C 
ญชัน

C 
ลา ลันลา ลันลา, ลันลา ลัน
Dm 
ลา ลาลา ลาลา
G 
ลาลา ลาลา ลาลา เสรีอั
C 
ญชัน

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เสรีอัญชัน


ฉันมีเรื่องมาบอก อยู่ที่เธอจะฟัง ไม่ฟัง
แต่ถ้าเธอจะฟัง ก็ได้โปรดนั่งข้าง ๆ ฉัน
ฉันมีเรื่องมาเล่า มันเป็นเรื่องราวของความงดงาม
แต่ก่อนที่ฉันจะเล่า
ฉันมีคำถามอะไรสวยกว่าเธอ

เธอไม่ต้องตอบคำถามของฉันก็ได้
เพราะในคำถาม ฉันมีคำตอบของฉันอยู่แล้ว
ฉันเปรียบเธอไว้นะคนสวย
เธอดั่งดอกไม้ชนิดหนึ่ง
ที่สวยงามช่วนฝันเพ้อรัญจวน

ตอนที่ฉันยังเยาว์ พ่อแม่เอาดอกไม้มอบให้
สีสันมันงามจับใจ
เหมือนเป็นดอกไม้แทนตัวผู้หญิง
เขาเรียกมันว่าอัญชัน แต่กลับกันฉันเรียกว่าเธอ
ไม่ว่าอะไรนะเออ ถ้าฉันมองเธอเป็นดอกไม้

ฉันเปรียบฉันไว้ฉันนกน้อย
ที่บินล่องลอยในเมฆขาว
บินเกือบถึงดวงดาว แต่ไม่เคยละสายตา
จะอยู่ส่วนไหนของของแผ่นฟ้า
ฉันยังมองหาแค่ดอกไม้
อย่าเผลอแมลงกวนใจนะอัญชัน

ฉันเป็นนกเสรีที่จะปินไปที่ใดก็ได้
สูงจากพื้นดินขึ้นไป สามารถบินไปได้ทั่วแผ่นฟ้า
แต่ฉันไม่ไปดีกว่า เพราะว่านภาไม่ใช่ที่ฝัน
แต่ลองมองกลับกัน ถ้าเป็นอัญชันอยู่ไหนก็ไปหา

( ดนตรี )
โอโอ้โอ.. เสรีอัญชัน..

( ดนตรี )
โอโอ้โอ.. เสรีอัญชัน..

ฉันมีเรื่องมาบอก อยู่ที่เธอจะฟัง ไม่ฟัง
แต่ถ้าเธอจะฟัง ก็ได้โปรดนั่งข้าง ๆ ฉัน
ฉันมีเรื่องมาเล่า มันเป็นเรื่องราวของความงดงาม
แต่ก่อนที่ฉันจะเล่า
ฉันมีคำถามอะไรสวยกว่าเธอ

เธอไม่ต้องตอบคำถามของฉันก็ได้
เพราะในคำถาม ฉันมีคำตอบของฉันอยู่แล้ว
ฉันเปรียบเธอไว้นะคนสวย
เธอดั่งดอกไม้ชนิดหนึ่ง
ที่สวยงามช่วนฝันเพ้อรัญจวน

ตอนที่ฉันยังเยาว์ พ่อแม่เอาดอกไม้มอบให้
สีสันมันงามจับใจ
เหมือนเป็นดอกไม้แทนตัวผู้หญิง
เขาเรียกมันว่าอัญชัน แต่กลับกันฉันเรียกว่าเธอ
ไม่ว่าอะไรนะเออ ถ้าฉันมองเธอเป็นดอกไม้

ฉันเปรียบฉันไว้ฉันนกน้อย
ที่บินล่องลอยในเมฆขาว
บินเกือบถึงดวงดาว แต่ไม่เคยละสายตา
จะอยู่ส่วนไหนของของแผ่นฟ้า
ฉันยังมองหาแค่ดอกไม้
อย่าเผลอแมลงกวนใจนะอัญชัน

ฉันเป็นนกเสรีที่จะปินไปที่ใดก็ได้
สูงจากพื้นดินขึ้นไป สามารถบินไปได้ทั่วแผ่นฟ้า
แต่ฉันไม่ไปดีกว่า เพราะว่านภาไม่ใช่ที่ฝัน
แต่ลองมองกลับกัน ถ้าเป็นอัญชันอยู่ไหนก็ไปหา

ลา ลันลา ลันลา, ลันลา ลันลา ลาลา ลาลา
ลาลา ลาลา ลาลา เสรีอัญชัน

ลา ลันลา ลันลา, ลันลา ลันลา ลาลา ลาลา
ลาลา ลาลา ลาลา เสรีอัญชัน

มิวสิควิดีโอ เสรีอัญชัน Phumin

เพลง เสรีอัญชัน
ศิลปิน : Phumin
2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend