คอร์ดเพลง ใครงามเลิศในปฐพี Phumin x Warin

  
Text   

คอร์ด เนื้อเพลง : ใครงามเลิศในปฐพี Phumin x Warin

คอร์ดเพลง ใครงามเลิศในปฐพี Phumin x Warin

เพลง :

ศิลปิน : Phumin x Warin

เนื้อร้อง/ทำนอง :

คอร์ดทั้งหมด : C,G/B,Am,Em,F


Capo #1
INTRO | C G/B | Am Em |
INTRO | F Em | F G |
INTRO | C G/B | Am Em |
INTRO | F Em | F G |

 
อย่าไป
C 
คิด 
 
เสียใ
Em 
จคนดี 
 
ดอกไ
Am 
ม้นี้..
 
อยู่ที่ใ
Em 
ดก็งดงาม
 
จะเ
F 
ป็นดอกไม้ที่
Em 
วางในแจกัน
 
หรือเ
F 
ป็นดอกไม้อยู่ข้างท
G 
างก็ดี

 
เพ
C 
ราะสุดท้าย 
 
มันก็
G 
คือดอกไม้
 
ที่ใครต่อใ
Am 
ครเฝ้าหวังเพื่อเ
Em 
ชยชม
 
แต่คุณ
F 
ค่าของมัน 
 
จะเพิ่ม
Em 
ขึ้น 
 
ลดลง
 
ก็
F 
อยู่ ณ ตรงที่มั
G 
นเติบโต

C 
ในโลกนี้ไม่
G/B 
มีสิ่งใด..
 
จะเป็นดั่งใ
Am 
จให้เราได้
Em 
ทุกที
 
อย่าง
F 
คนนั้นบอก 
 
ว่า
Em 
สิ่งนี้ดี
 
หรือ
F 
มันอาจดีแค่เพีย
G 
งเขาเอง

C 
ถ้าอย่างนั้นอย่า
G/B 
ได้ไปคิด
 
ว่าในชี
Am 
วิตจะต้องมี
Em 
ที่ดีที่สุด
 
เพราะ
F 
คำว่าดี 
 
ที่
Em 
สุดแต่ละคน
 
มัน
F 
อยู่ที่ใจของ
G 
ตนยินดี..

 
คุณ
C 
ค่าของแต่ละอย่าง
 
อยู่ที่
G/B 
การให้ค่าของคน
 
อย่างดอกไ
Am 
ม้ข้างๆ 
 
ถนน
 
หากมองจาก
G 
คนที่ชอบก็ว่าสวย
 
ชี
C 
วิตของคุณก็ด้วย
 
จะดูสด
G/B 
สวยเมื่อคนมองมา
 
บาง
Am 
ครั้งก็ดูไร้ค่า 
 
ถ้าที่แห่ง
G 
นั้นไม่ควรคู่เรา

 
ก่อนเคย
C 
คิด..ว่า
G/B 
ตัวเอง
 
ไม่ได้เลิศ
Am 
หรูสมบูรณ์เหมือน
Em 
ใครๆ
 
แต่
F 
ว่าวันนี้ 
 
ก็
Em 
เพิ่งเข้าใจ
 
ไม่มีใครไ
F 
หนจะถูกใจคนทั้งโ
G 
ลก

 
อย่างดอ
C 
กไม้..ที่
G 
ราคาแพง
 
ก็เหี่ยว
Am 
เฉาถูกแมลงกัด
Em 
กินได้เหมือนกัน
 
หรือเ
F 
ป็นดอกไม้ 
 
อยู่บนภู
Em 
เขาสูงชัน
 
พอผ่
F 
านนานวันก็ร่วงโ
G 
รยลงสู่พื้น

 
C 
างสิ่งนั้น 
 
ฉัน
G/B 
เคยว่าดี
 
พอผ่านนา
Am 
นปี 
 
ก็มีอื่น
Em 
ใดมาทดแทน
 
อย่าง
F 
คนเราวันนี้สวยงา
Em 
มสุดแสน
 
F 
ลับเปลี่ยนแปลงเมื่อสู่
G 
วัยชรา..

 
คุณ
C 
ค่าของแต่ละอย่าง
 
อยู่ที่
Em 
การให้ค่าของคน
 
อย่างดอกไ
Am 
ม้ข้างๆ 
 
ถนน
 
หากมองจาก
G 
คนที่ชอบก็ว่าสวย
 
ชี
C 
วิตของคุณก็ด้วย
 
จะดูสด
Em 
สวยเมื่อคนมองมา
 
บาง
Am 
ครั้งจะดูไร้ค่า 
 
ถ้าที่แห่ง
G 
นั้นไม่ควรคู่เรา

INSTRU | C | Em | Am | G | ( 2 Times )

 
คุณ
C 
ค่าของแต่ละอย่าง
 
อยู่ที่
Em 
การให้ค่าของคน
 
อย่างดอกไ
Am 
ม้ข้างๆ 
 
ถนน
 
หากมองจาก
G 
คนที่ชอบก็ว่าสวย
 
ชี
C 
วิตของคุณก็ด้วย
 
จะดูสด
Em 
สวยเมื่อคนมองมา
 
บาง
Am 
ครั้งก็ดูไร้ค่า 
 
ถ้าที่แห่ง
G 
นั้นไม่ควรคู่เรา

 
จึงเป็นคำถ
C 
าม..มาน
G 
านแสนนาน
 
ว่าใครกัน
Am 
หนาที่สวยงาม
Em 
เลิศ
F 
แต่สุดท้าย 
 
จง
Em 
จำไว้เถิด
 
คนเ
F 
ราทั้งหมด 
 
งามเ
G 
ลิศเท่ากัน

 
C 
างคนนั้นก็สวยง
G 
ามจากใจ
 
บางคนใ
Am 
ช้คำพูดได้สว
Em 
ยงาม
 
F 
างคนมีรูป
Em 
ร่างที่งดงาม
 
สุดท้
F 
ายก็ต่างอยู่ที่ใ
G 
ครจะเข้าใจ

 
เพ
C 
ราะชีวิต 
 
มันเป็
G 
นของเรา
 
จงพาตัว
Am 
เราไปในที่ที่
Em 
คู่ควร
 
เข็ม
F 
นาฬิกา 
 
ไม่
Em 
เคยหมุนทวน
F 
อย่าแปรปรวนกับคำ
G 
พูดของคน

 
เพ
C 
ราะสุดท้าย 
 
นา
G/B 
นาประการ
 
ไม่ได้เกิด
Am 
มาแข่งขันเพื่อ
Em 
เป็นใหญ่
 
ความง
F 
ามของมันก็ต่าง
Em 
กันออกไป
F 
อยู่ที่ใคร..นั้นจะเติ
G 
บโต..ในที่ขอ
Cmaj7 
งตน…

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ใครงามเลิศในปฐพี


อย่าไปคิด เสียใจคนดี ดอกไม้นี้..
อยู่ที่ใดก็งดงาม
จะเป็นดอกไม้ที่วางในแจกัน
หรือเป็นดอกไม้อยู่ข้างทางก็ดี

เพราะสุดท้าย มันก็คือดอกไม้
ที่ใครต่อใครเฝ้าหวังเพื่อเชยชม
แต่คุณค่าของมัน จะเพิ่มขึ้น ลดลง
ก็อยู่ ณ ตรงที่มันเติบโต

ในโลกนี้ไม่มีสิ่งใด..
จะเป็นดั่งใจให้เราได้ทุกที
เห็นคนนั้นบอก ว่าสิ่งนี้ดี
หรือมันอาจดีแค่เพียงเขาเอง

ถ้าอย่างนั้นอย่าได้ไปคิด
ว่าในชีวิตจะต้องมีที่ดีที่สุด
เพราะคำว่าดี ที่สุดแต่ละคน
มันอยู่ที่ใจของตนยินดี

คุณค่าของแต่ละอย่าง
อยู่ที่การให้ค่าของคน
อย่างดอกไม้ข้าง ๆ ถนน
ถ้ามองจากคนที่ชอบก็ว่าสวย
ชีวิตของคุณก็ด้วย
จะดูสดสวยเมื่อคนมองมา
บางครั้งจะดูไร้ค่า ถ้าที่แห่งนั้นไม่ควรคู่เรา

ก่อนเคยคิด..ว่าตัวเอง
ไม่ได้เลิศหรูสมบูรณ์เหมือนใคร ๆ
แต่ว่าวันนี้ก็เพิ่งเข้าใจ
ไม่มีใครไหนจะถูกใจคนทั้งโลก

อย่างดอกไม้..ที่ราคาแพง
ก็เหี่ยวเฉาถูกแมลงกัดกินได้เหมือนกัน
หรือเป็นดอกไม้ อยู่บนภูเขาสูงชัน
พอผ่านนานวันก็ร่วงโรยลงสู่พื้น

บางสิ่งนั้น ฉันเคยว่าดี
พอผ่านนานปี ก็มีอื่นใดมาทดแทน
อย่างคนเราวันนี้สวยงามสุดแสน
กลับเปลี่ยนแปลงเมื่อสู่วัยชรา

คุณค่าของแต่ละอย่าง
อยู่ที่การให้ค่าของคน
อย่างดอกไม้ข้าง ๆ ถนน
ถ้ามองจากคนที่ชอบก็ว่าสวย
ชีวิตของคุณก็ด้วย
จะดูสดสวยเมื่อคนมองมา
บางครั้งจะดูไร้ค่า ถ้าที่แห่งนั้นไม่ควรคู่เรา

( ดนตรี )

คุณค่าของแต่ละอย่าง
อยู่ที่การให้ค่าของคน
อย่างดอกไม้ข้าง ๆ ถนน
ถ้ามองจากคนที่ชอบก็ว่าสวย
ชีวิตของคุณก็ด้วย
จะดูสดสวยเมื่อคนมองมา
บางครั้งจะดูไร้ค่า ถ้าที่แห่งนั้นไม่ควรคู่เรา

จึงเป็นคำถาม..มานานแสนนาน
ว่าใครกันหนาที่สวยงามเลิศ
แต่สุดท้าย จงจำไว้เถิด
คนเราทั้งหมด งามเลิศเท่ากัน

บางคนนั้นก็สวยงามจากใจ
บางคนใช้คำพูดได้สวยงาม
บางคนมีรูปร่างที่งดงาม
สุดท้ายก็ต่างอยู่ที่ใครจะเข้าใจ

เพราะชีวิตมันเป็นของเรา
จงพาตัวเราไปในที่ที่คู่ควร
เข็มนาฬิกาไม่เคยหมุนทวน
อย่าแปรปรวนกับคำพูดของคน

เพราะสุดท้าย นานาประการ
ไม่ได้เกิดมาแข่งขันเพื่อเป็นใหญ่
ความงามของมันก็ต่างกันออกไป
อยู่ที่ใคร..นั้นจะเติบโต..ในที่ของตน..

มิวสิควิดีโอ ใครงามเลิศในปฐพี Phumin x Warin

เพลง ใครงามเลิศในปฐพี
ศิลปิน : Phumin x Warin

7 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend