คอร์ดเพลง ฝากความฮอดแม่เฒ่า ยังอี้ วีระพล

  
Text   
คอร์ดเพลง ฝากความฮอดแม่เฒ่า ศิลปิน ยังอี้ วีระพล คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Ab Bb Cm Db Eb Fm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #1 กดลดคีย์ 1 ครั้ง

 
ฝาก
Db 
ความไปฮอด 
 
ว่า
Eb 
ที่แม่เฒ่า
 
ถึงขี้
Cm 
เมากะฮักจริง 
 
ฮัก
Fm 
ลูกสาวแม่
 
ข่อยเป็นผู้
Bbm 
ฮ้ายสไตล์บ้านๆ 
 
นิละ
Eb 
แม่
 
ฮักลูก
Ab 
สาวเจ้า..

INSTRU | Ab | Ab | Cm | Cm |
INSTRU | Db | Db | Eb | Eb |

 
เป็นสีเ
Ab 
หงาๆ 
 
แท้ในมื้อนี้
 
จักสิเฮ็ดหนัง
Cm 
ดีกะเข้าไปเล่นติ๊กตอก
 
เฮาก็เ
Db 
ลื่อนๆ ไปพ้อ ผู้สาวนั้นบอก
 
กับแม่เพิ่น
Eb 
ว่าขอไปมีผู้บ่าว

 
คือตา
Ab 
ฮักแทะน้อมาถิ่มใจเฮาคัก
 
เป็นผู้งาม
Cm 
คักงามเหลืองามหลาย
 
ขอใบ
Db 
สมัครให้แหน่จักใบ
 
สิสมัครจีบ
Eb 
ไปฝากบอกแม่เจ้าแหน่ว่า

 
อ้ายอยากสิ
Db 
ฝากอีหยังไป
Eb 
ฮอดแม่เจ้า
 
ให้น้องไป
Cm 
เว้าแหน่เด้อว่า
Fm 
อ้ายมาจีบ
 
ถ้าสิตา
Db 
ฮักปานนี้อ้ายคงต้องรีบ 
 
บอก
Eb 
ไว้..

 
ฝาก
Db 
ความไปฮอด 
 
ว่า
Eb 
ที่แม่เฒ่า
 
ถึงขี้
Cm 
เมากะฮักจริง 
 
ฮัก
Fm 
ลูกสาวแม่
 
ข่อยเป็นผู้
Db 
ฮ้ายสไตล์บ้านๆ 
 
นิละ
Eb 
แม่
 
ฮักลูก
Ab 
สาวเจ้า 
 
 
Ab7 

 
ถึงเป็นผู้
Db 
ฮ้ายแต่เวียกการงานกะ
Eb 
สร้าง
 
ที่กินเหล้าอ้อม
Cm 
บ้าน 
 
กะย้อนซ่อยงาน
Fm 
เขา
 
ฮักลูกสาว
Db 
แม่และสิสมัครเป็นลูกเข
Eb 
ยเจ้า
 
ได้
Ab 
บ่.. 
 
ครับ..

INSTRU | Db | Eb | Cm | Fm |
INSTRU | Db | Db | Eb | Eb |

 
อ้ายอยากสิ
Db 
ฝากอีหยังไป
Eb 
ฮอดแม่เจ้า
 
ให้น้องไป
Cm 
เว้าแหน่เด้อว่า
Fm 
อ้ายมาจีบ
 
ถ้าสิตา
Db 
ฮักปานนี้อ้ายคงต้องรีบ 
 
บอก
Eb 
ไว้..

 
ฝาก
Db 
ความไปฮอด 
 
ว่า
Eb 
ที่แม่เฒ่า
 
ถึงขี้
Cm 
เมากะฮักจริง 
 
ฮัก
Fm 
ลูกสาวแม่
 
ข่อยเป็นผู้
Db 
ฮ้ายสไตล์บ้านๆ 
 
นิละ
Eb 
แม่
 
ฮักลูก
Ab 
สาวเจ้า 
 
 
Ab7 

 
ถึงเป็นผู้
Db 
ฮ้ายแต่เวียกการงานกะ
Eb 
สร้าง
 
ที่กินเหล้าอ้อม
Cm 
บ้าน 
 
กะย้อนซ่อยงาน
Fm 
เขา
 
ฮักลูกสาว
Db 
แม่และสิสมัครเป็นลูกเข
Eb 
ยเจ้า
 
ได้
Ab 
บ่.. 
 
ครับ..

 
ก็ย้อนว่า
Db 
ฮักอีหลีเด้ 
 
 
Eb 
ลูกสาวแม่
 
ขั่นเก็บเต็นท์
Cm 
แล้ว 
 
ข่อยสิไปขอ
Fm 
เด้อครับ
 
ข่อยสิขาย
Bbm 
ไก่ขายนา 
 
ของพ่อ
Eb 
นั้น.. 
 
มา
Ab 
ขอ
 
ย้อนว่า
Db 
ฮักอีหลี 
 
บ่ได้
Eb 
ฮักเล่นๆ
 
ที่มาขอ
Cm 
เป็นลูกเขยเฮือน
Fm 
แม่
 
ขั้นยังบ่
Bbm 
ให้ข่อยลักพาโตเลยเดะ
Eb 
แม่ 
 
โอ้ย..

 
ฝาก
Db 
ความไปฮอด 
 
ว่า
Eb 
ที่แม่เฒ่า
 
ถึงขี้
Cm 
เมากะฮักจริง 
 
ฮัก
Fm 
ลูกสาวแม่
 
ข่อยเป็นผู้
Db 
ฮ้ายสไตล์บ้านๆ 
 
นิละ
Eb 
แม่
 
ฮักลูก
Ab 
สาวเจ้า 
 
 
Ab7 

 
ถึงเป็นผู้
Db 
ฮ้ายแต่เวียกการงานกะ
Eb 
สร้าง
 
ที่กินเหล้าอ้อม
Cm 
บ้าน 
 
กะย้อนซ่อยงาน
Fm 
เขา
 
ฮักลูกสาว
Db 
แม่และสิสมัครเป็นลูกเข
Eb 
ยเจ้า
 
ได้
Ab 
บ่.. 
 
ครับ..

 
ฮักลูกสาว
Db 
แม่และสิสมัครเป็นลูกเขย
Eb 
เจ้า..
 
(แม่เฒ่า แม่เฒ่า)
 
 
ได้
Ab 
บ่..ครับ..

รูปแบบกีตาร์คอร์ดเพลง ฝากความฮอดแม่เฒ่า


ฝากความไปฮอด ว่าที่แม่เฒ่า
ถึงขี้เมากะฮักจริง ฮักลูกสาวแม่
ข่อยเป็นผู้ฮ้ายสไตล์บ้านๆ นิละแม่
ฮักลูกสาวเจ้า

( ดนตรี )

เป็นสีเหงาๆ แท้ในมื้อนี้
จักสิเฮ็ดหนังดีกะเข้าไปเล่นติ๊กตอก
เฮาก็เลื่อนๆ ไปพ้อ ผู้สาวนั้นบอก
กับแม่เพิ่นว่าขอไปมีผู้บ่าว

คือตาฮักแทะน้อมาถิ่มใจเฮาคัก
เป็นผู้งามคักงามเหลืองามหลาย
ขอใบสมัครให้แหน่จักใบ
สิสมัครจีบไปฝากบอกแม่เจ้าแหน่ว่า

อ้ายอยากสิฝากอีหยังไปฮอดแม่เจ้า
ให้น้องไปเว้าแหน่เด้อว่าอ้ายมาจีบ
ถ้าสิตาฮักปานนี้อ้ายคงต้องรีบ บอกไว้..

ฝากความไปฮอด ว่าที่แม่เฒ่า
ถึงขี้เมากะฮักจริง ฮักลูกสาวแม่
ข่อยเป็นผู้ฮ้ายสไตล์บ้านๆ นิละแม่
ฮักลูกสาวเจ้า
ถึงเป็นผู้ฮ้ายแต่เวียกการงานกะสร้าง
ที่กินเหล้าอ้อมบ้าน กะย้อนซ่อยงานเขา
ฮักลูกสาวแม่และสิสมัครเป็นลูกเขยเจ้า
ได้บ่.. ครับ

( ดนตรี )

อ้ายอยากสิฝากอีหยังไปฮอดแม่เจ้า
ให้น้องไปเว้าแหน่เด้อว่าอ้ายมาจีบ
ถ้าสิตาฮักปานนี้อ้ายคงต้องรีบ บอกไว้..

ฝากความไปฮอด ว่าที่แม่เฒ่า
ถึงขี้เมากะฮักจริง ฮักลูกสาวแม่
ข่อยเป็นผู้ฮ้ายสไตล์บ้านๆ นิละแม่
ฮักลูกสาวเจ้า
ถึงเป็นผู้ฮ้ายแต่เวียกการงานกะสร้าง
ที่กินเหล้าอ้อมบ้าน กะย้อนซ่อยงานเขา
ฮักลูกสาวแม่และสิสมัครเป็นลูกเขยเจ้า
ได้บ่.. ครับ

ก็ย้อนว่าฮักอีหลีเด้ ลูกสาวแม่
ขั่นเก็บเต็นท์แล้ว ข่อยสิไปขอเด้อครับ
ข่อยสิขายไก่ขายนา ของพ่อนั้น.. มาขอ
ย้อนว่าฮักอีหลี บ่ได้ฮักเล่นๆ
ที่มาขอเป็นลูกเขยเฮือนแม่
ขั้นยังบ่ให้ข่อยลักพาโตเลยเดะแม่ โอ้ย..

ฝากความไปฮอด ว่าที่แม่เฒ่า
ถึงขี้เมากะฮักจริง ฮักลูกสาวแม่
ข่อยเป็นผู้ฮ้ายสไตล์บ้านๆ นิละแม่
ฮักลูกสาวเจ้า
ถึงเป็นผู้ฮ้ายแต่เวียกการงานกะสร้าง
ที่กินเหล้าอ้อมบ้าน กะย้อนซ่อยงานเขา
ฮักลูกสาวแม่และสิสมัครเป็นลูกเขยเจ้า
ได้บ่.. ครับ

ฮักลูกสาวแม่และสิสมัครเป็นลูกเขยเจ้า..
(แม่เฒ่า แม่เฒ่า)
ได้บ่.. ครับ

มิวสิควิดีโอ ฝากความฮอดแม่เฒ่า ยังอี้ วีระพล

เพลง : ฝากความฮอดแม่เฒ่า (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : ยังอี้ วีระพล
เรียบเรียง : น้ำไวน์ ล้อมเดช
IG: weeraponje
คอร์ดเพลง ฝากความฮอดแม่เฒ่า ยังอี้ วีระพล
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend