คอร์ดเพลง สุดจะเกินใจ Phumin (ภูมิมินท์) x ไม้เมือง

  
Text   
คอร์ดเพลง สุดจะเกินใจ ศิลปิน Phumin (ภูมิมินท์) x ไม้เมือง คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย C Em F G Am คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ No Capo

INTRO | C | Em | F G | C |
INTRO | C | Em | F G | C |

C 
ความเสียใจที่สุดจะ
Em 
เคยมี
 
ก็คือ
F 
การคิดว่าพรุ่งนี้จะมีร่ำ
G 
ไป
C 
ความพลาดพลั้งที่สุดจะ
Em 
เกินใจ
 
คือ
F 
การคิดว่ามองไปจะยังพบ
G 
กัน

 
จนแ
C 
ล้วเมื่อลมได้ผ่านมาอีก
Em 
ครั้ง
 
ในตอน
F 
นั้นที่ยังมีกันก็เย็นหัว
G 
ใจ
 
แต่
C 
พอข้างกายหันไปกลับไ
Em 
ม่เจอใคร
 
ช่างห
F 
นาวลึกเกินดวงใจจะพรร
G 
นา

 
บทเพลง
Am 
นี้ถึงเธอผู้อยู่แสน
Em 
ไกล
 
ทั้งจากกันไ
F 
ปด้วยต
G 
ายหรือว่ายัง
C 
มีชีวิต
 
ขอให้
Am 
จงโปรดรู้ 
 
ว่าอยู่ตร
Em 
งนี้เหงาเกินกว่าคิด
 
ผู้อยู่ทาง
F 
นั้นมีไหมสักนิดที่คิดถึง
G 
กัน

 
ขอโทษบาง
Am 
ครั้ง 
 
ถ้าฉันนั้นอาจหล
Em 
งลืม
 
ขอโทษที่
F 
คิดว่าเ
G 
ธอจะยืนที่เ
C 
ดิม
 
ในบางทีบาง
Em 
ครั้ง 
 
ปล่อยเธอเหงาพ้นข้าม
Am 
คืน
 
จากที่เธอมี
Em 
ฉัน 
 
แต่กลับเป็นเหมือนผู้โดน
Am 
ลืม
 
ซึ่งใจฉันมัวคำ
F 
นึง 
 
คิดถึงเจ้าสิ่งทั้งห
G 
ลาย 
 
ยกเว้นแค่เธอ

C 
ความล้มเหลวที่สุดจะ
Em 
เคยทำ
 
คือ
F 
ลืมถึงความสำคัญของคนข้า
G 
งกาย
C 
ความเสียดายที่สุดจะ
Em 
เกินไป
 
ก็คือ
F 
การคิดว่าค่อยใช้เวลาร่ว
G 
มกัน
 
จนว่าเขา
Am 
นั้นต้องเดินทางไปแส
Em 
นไกล
 
ทั้งจากกันไ
F 
ปด้วยต
G 
ายหรือว่ายัง
C 
มีชีวิต
 
ขอให้
Am 
จงโปรดรู้ 
 
ว่าอยู่ตร
Em 
งนี้เหงาเกินกว่าคิด
 
ผู้อยู่ทาง
F 
นั้นมีไหมสักนิดที่คิด
G 
ถึงกัน

 
ขอโทษบาง
Am 
ครั้ง 
 
ถ้าฉันนั้นอาจหล
Em 
งลืม
 
ขอโทษที่
F 
คิดว่าเ
G 
ธอจะยืนที่เ
C 
ดิม
 
โปรดเก็บความห่ว
Em 
งใย 
 
จากฉันไว้ใน
Am 
ค่ำคืน
 
จะอยู่แห่งใดตอ
Em 
นนี้ 
 
แต่ขอบคุณนะที่เคย
Am 
เดิน
 
เคียงข้างกายกัน
F 
มาแสนไกล
 
พาผ่านเรื่องร
G 
าวเลวร้ายด้วยกัน

INSTRU | C | Em | F G | C |
INSTRU | C | Em | F G | C |

 
และบทเพลง
Am 
นี้ถึงเธอผู้อยู่แสน
Em 
ไกล
 
ทั้งจากกันไ
F 
ปด้วยต
G 
ายหรือว่ายัง
C 
มีชีวิต
 
ขอให้
Am 
จงโปรดรู้ 
 
ว่าอยู่ตรง
Em 
นี้เหงาเกินกว่าคิด
 
ผู้อยู่ทาง
F 
นั้นมีไหมสักนิดที่คิดถึง
G 
กัน

 
ขอโทษบาง
Am 
ครั้ง 
 
ถ้าฉันนั้นอาจ
Em 
หลงลืม
 
ขอโทษที่
F 
คิดว่าเ
G 
ธอจะยืนที่เ
C 
ดิม
 
ต่อให้เราได้
Em 
พบคนทั้งหลายก็ไม่
Am 
ลืม
 
หรือต่อให้มีวัน
Em 
คืน 
 
ได้เรียนรู้ผู้คนมา
Am 
กมาย
 
แต่ที่ครั้งนึงเสีย
F 
ไป 
 
ไม่มีสิ่งไ
G 
หนเข้ามาทดแ
C 
ทน

 
จากด้วยความ
Em 
ที่คิด 
 
ว่าเธอจะยืนอยู่ที่
Am 
เดิม
 
เหลือบไปมองตอน
Em 
ไหน 
 
ก็จะพบทุกค่ำ
Am 
คืน
 
สุดท้ายฉันก็กล้ำก
F 
ลืน 
 
เมื่อเว
G 
ลาพรากเธอคืน
C 
ไป

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง สุดจะเกินใจ


ความเสียใจที่สุดจะเคยมี
ก็คือการคิดว่าพรุ่งนี้จะมีร่ำไป
ความพลาดพลั้งที่สุดจะเกินใจ
คือการคิดว่ามองไปจะยังพบกัน

จนแล้วเมื่อลมได้ผ่านมาอีกครั้ง
ในตอนนั้นที่ยังมีกันก็เย็นหัวใจ
แต่พอข้างกายหันไปกลับไม่เจอใคร
ช่างหนาวลึกเกินดวงใจจะพรรณนา

บทเพลงนี้ถึงเธอผู้อยู่แสนไกล
ทั้งจากกันไปด้วยตายหรือว่ายังมีชีวิต
ขอให้จงโปรดรู้ ว่าอยู่ตรงนี้เหงาเกินกว่าคิด
ผู้อยู่ทางนั้นมีไหมสักนิดที่คิดถึงกัน

ขอโทษบางครั้ง ถ้าฉันนั้นอาจหลงลืม
ขอโทษที่คิดว่าเธอจะยืนที่เดิม
ในบางทีบางครั้ง ปล่อยเธอเหงาพ้นข้ามคืน
จากที่เธอมีฉัน แต่กลับเป็นเหมือนผู้โดนลืม
ซึ่งใจฉันมัวคำนึง
คิดถึงเจ้าสิ่งทั้งหลาย ยกเว้นแค่เธอ

ความล้มเหลวที่สุดเคยจะทำ
คือลืมถึงความสำคัญของคนข้างกาย
ความเสียดายที่สุดจะเกินไป
ก็คือการที่คิดว่าค่อยใช้เวลาร่วมกัน
จนว่าเขานั้นต้องทางไปแสนไกล
ทั้งจากกันไปด้วยตายหรือว่ายังมีชีวิต
ขอให้จงโปรดรู้ว่าอยู่ตรงนี้ เหงาเกินกว่าคิด
ผู้อยู่ทางนั้นมีไหมสักนิดที่คิดถึงกัน

ขอโทษบางครั้ง ถ้าฉันนั้นอาจหลงลืม
ขอโทษที่คิดว่าเธอจะยืนที่เดิม
โปรดเก็บความห่วงใย จากฉันไว้ในค่ำคืน
จะอยู่แห่งใดตอนนี้ แต่ขอบคุณนะที่เคยเดิน
เคียงข้างกายกันมาแสนไกล
พาผ่านเรื่องราวเลวร้ายด้วยกัน

( ดนตรี )

และบทเพลงนี้ถึงเธอผู้อยู่แสนไกล
ทั้งจากกันไปด้วยตายหรือว่ายังมีชีวิต
ขอให้จงโปรดรู้ ว่าอยู่ตรงนี้เหงาเกินกว่าคิด
ผู้อยู่ทางนั้นมีไหมสักนิดที่คิดถึงกัน

ขอโทษบางครั้ง ถ้าฉันนั้นอาจหลงลืม
ขอโทษที่คิดว่าเธอจะยืนที่เดิม
ต่อให้เราได้พบคนทั้งหลายก็ไม่ลืม
หรือต่อให้มีวันคืน ได้เรียนรู้ผู้คนมากมาย
แต่ที่ครั้งนึงเสียไป ไม่มีสิ่งไหนเข้ามาทดแทน

จากด้วยความที่คิด ว่าเธอจะยืนอยู่ที่เดิม
เหลือบไปมองตอนไหน ก็จะพบทุกค่ำคืน
สุดท้ายฉันก็กล้ำกลืน เมื่อเวลาพรากเธอคืนไป

มิวสิควิดีโอ สุดจะเกินใจ Phumin (ภูมิมินท์) x ไม้เมือง

เพลง : สุดจะเกินใจ (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : ภูมิมินท์ บึงชารี
เรียบเรียง : ภูมิมินท์ บึงชารี
Mix master : ภิรศักดิ์ สุวรรณศรี
คอร์ดเพลง สุดจะเกินใจ Phumin (ภูมิมินท์) x ไม้เมือง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend