หน้าแรก » t_047 » คอร์ดเพลง มนต์รักหนุ่มข้างบ้าน – t_047

คอร์ดเพลง มนต์รักหนุ่มข้างบ้าน – t_047

คอร์ดเพลง : มนต์รักหนุ่มข้างบ้าน t_047

คอร์ดเพลง มนต์รักหนุ่มข้างบ้าน - t_047

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single t_047 : มนต์รักหนุ่มข้างบ้าน


 
อยากเ
ขียนเพลงหนึ่งเ
พลงให้น้องคน
Em 
งาม
 
เห็นน้องวิ่งต
ามนักดน
ตรีใจพี่เ
ศร้า
 
จะเ
Em 
ขียนอย่าง
ไรให้ได้ใจ
Am 
เขา
 
ฉันจะเ
อา.. 
 
ใจเ
ธอมาได้อย่า
งไร 
 
 
D7 

 
อยากเ
ขียนเพลงสักเ
พลงก็ทำไม่เ
Em 
สร็จ
 
เห็น safepla
net 
 
เขาเ
สร็จไปแล้วหลายเ
พลง
 
กอดความเจ็บ
ช้ำ.. 
 
เอา
ไว้ในใจฉันเ
อง
 
หวังมีสักเ
Am 
พลงทำให้เ
ธอมาอยู่ข้างก
าย 
 
 
D7 

 
จีบเ
ธออย่าง
ไรก็คงไม่
Em 
ติด
 
Anatomy Rab
bit 
 
น้อง
ติดรูปบนหั
วเตียง
 
อยากชวนขับ
รถ 
 
ข้างก
ายมีเธอข้างเ
คียง
 
ฉันทำได้เ
Am 
พียง 
 
ร้องไ
ห้ถึงวันอั
งคาร

 
อยาก
มีเพลงฉันเ
องใน 
 
Spot
ify
Em 
ส่งให้เธอผ่าน
Am 
ไลน์ 
 
วันที่
ฉันเป็นศิล
ปิน

INSTRU | C D | G | C D | G | D |

 
อยากเ
ขียนเพลงสักเ
พลงให้น้องยิ้ม
Em 
ตาม
 
อย่างแก้มน้องน
าง 
 
ที่เธอ
ฟังอยู่ทุกค่ำ
คืน
 
เธอเป็นภาพ
ฝัน.. 
 
 
ที่ฉันไม่อยาก
ตื่น
 
แต่ไม่อาจ
Am 
ฝืน..รั้งเธอ
ไว้ไม่ให้ห
นีห่าง 
 
 
D7 

 
อยากจ
ะรู้ที่เธอ
ยืนมีฝนตก
Em 
ไหม
 
หากฉันเขียน
ไว้ในเพลง
นี้เธอคงไ
ม่ฟัง
 
ก็เพราะ
ฉัน มัน คน ไม่เด่น ไม่
ดัง
 
แต่ใจก็
Am 
หวัง 
 
จะมีเพลง
ฮิต 
 
ติดช
าร์ต

 
อยาก
มีเพลงฉันเ
องใน 
 
Spot
ify
Em 
ส่งให้เธอผ่าน
Am 
ไลน์ 
 
วันที่
ฉันเป็นศิล
ปิน

 
อยาก
มีเพลงฉันเ
องใน 
 
Spot
ify
Em 
ส่งให้เธอผ่าน
Am 
ไลน์ 
 
วันที่
ฉันเป็นศิล
ปิน…

คอร์ดกีตาร์ในเพลง มนต์รักหนุ่มข้างบ้าน


อยากเขียนเพลงหนึ่งเพลงให้น้องคนงาม
เห็นน้องวิ่งตามนักดนตรีใจพี่เศร้า
จะเขียนอย่างไรให้ได้ใจเขา
ฉันจะเอา.. ใจเธอมาได้อย่างไร

อยากเขียนเพลงสักเพลงก็ทำไม่เสร็จ
เห็น splnt เขาเสร็จไปแล้วหลายเพลง
กอดความเจ็บช้ำ.. เอาไว้ในใจฉันเอง
หวังมีสักเพลงทำให้เธอมาอยู่ข้างกาย

จีบเธออย่างไรก็คงไม่ติด
ntoy Rit น้องติดรูปบนหัวเตียง
อยากชวนขับรถ ข้างกายมีเธอข้างเคียง
ฉันทำได้เพียง ร้องไห้ถึงวันอังคาร

อยากมีเพลงฉันเองใน Spotify
ส่งให้เธอผ่านไลน์ วันที่ฉันเป็นศิลปิน

( ดนตรี )

อยากเขียนเพลงสักเพลงให้น้องยิ้มตาม
อย่างแก้มน้องนาง ที่เธอฟังอยู่ทุกค่ำคืน
เธอเป็นภาพฝัน.. ที่ฉันไม่อยากตื่น
แต่ไม่อาจฝืน..รั้งเธอไว้ไม่ให้หนีห่าง

อยากจะรู้ที่เธอยืนมีฝนตกไหม
หากฉันเขียนไว้ในเพลงนี้เธอคงไม่ฟัง
ก็เพราะฉัน มัน คน ไม่เด่น ไม่ดัง
แต่ใจก็หวัง จะมีเพลงฮิต ติดชาร์ต

อยากมีเพลงฉันเองใน Spotify
ส่งให้เธอผ่านไลน์ วันที่ฉันเป็นศิลปิน

อยากมีเพลงฉันเองใน Spotify
ส่งให้เธอผ่านไลน์ วันที่ฉันเป็นศิลปิน…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง มนต์รักหนุ่มข้างบ้าน (คอร์ด)

เนื้อร้อง / ทำนอง : พ่อหนุ่มข้างบ้าน
ไวโอลิน : พ่อหนุ่มลำปาง

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา