คอร์ดเพลง มนต์รักหนุ่มข้างบ้าน – t_047

  
Text   

คอร์ดเพลง : มนต์รักหนุ่มข้างบ้าน t_047

คอร์ดเพลง มนต์รักหนุ่มข้างบ้าน - t_047

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single t_047 : มนต์รักหนุ่มข้างบ้าน


 
อยากเ
G 
ขียนเพลงหนึ่งเ
D 
พลงให้น้องคน
Em 
งาม
 
เห็นน้องวิ่งต
C 
ามนักดน
D 
ตรีใจพี่เ
G 
ศร้า
 
จะเ
Em 
ขียนอย่าง
C 
ไรให้ได้ใจ
Am 
เขา
 
ฉันจะเ
C 
อา.. 
 
ใจเ
D 
ธอมาได้อย่า
G 
งไร 
 
 
D7 

 
อยากเ
G 
ขียนเพลงสักเ
D 
พลงก็ทำไม่เ
Em 
สร็จ
 
เห็น safepla
C 
net 
 
เขาเ
D 
สร็จไปแล้วหลายเ
G 
พลง
 
กอดความเจ็บ
C 
ช้ำ.. 
 
เอา
D 
ไว้ในใจฉันเ
G 
อง
 
หวังมีสักเ
Am 
พลงทำให้เ
D 
ธอมาอยู่ข้างก
G 
าย 
 
 
D7 

 
จีบเ
G 
ธออย่าง
D 
ไรก็คงไม่
Em 
ติด
 
Anatomy Rab
C 
bit 
 
น้อง
D 
ติดรูปบนหั
G 
วเตียง
 
อยากชวนขับ
C 
รถ 
 
ข้างก
D 
ายมีเธอข้างเ
G 
คียง
 
ฉันทำได้เ
Am 
พียง 
 
ร้องไ
D 
ห้ถึงวันอั
G 
งคาร

 
อยาก
C 
มีเพลงฉันเ
D 
องใน 
 
Spot
G 
ify
Em 
ส่งให้เธอผ่าน
Am 
ไลน์ 
 
วันที่
D 
ฉันเป็นศิล
G 
ปิน

INSTRU | C D | G | C D | G | D |

 
อยากเ
G 
ขียนเพลงสักเ
D 
พลงให้น้องยิ้ม
Em 
ตาม
 
อย่างแก้มน้องน
C 
าง 
 
ที่เธอ
D 
ฟังอยู่ทุกค่ำ
G 
คืน
 
เธอเป็นภาพ
C 
ฝัน.. 
 
 
D 
ที่ฉันไม่อยาก
G 
ตื่น
 
แต่ไม่อาจ
Am 
ฝืน..รั้งเธอ
D 
ไว้ไม่ให้ห
G 
นีห่าง 
 
 
D7 

 
อยากจ
G 
ะรู้ที่เธอ
D 
ยืนมีฝนตก
Em 
ไหม
 
หากฉันเขียน
C 
ไว้ในเพลง
D 
นี้เธอคงไ
G 
ม่ฟัง
 
ก็เพราะ
C 
ฉัน มัน คน ไม่เด่น ไม่
G 
ดัง
 
แต่ใจก็
Am 
หวัง 
 
จะมีเพลง
D 
ฮิต 
 
ติดช
G 
าร์ต

 
อยาก
C 
มีเพลงฉันเ
D 
องใน 
 
Spot
G 
ify
Em 
ส่งให้เธอผ่าน
Am 
ไลน์ 
 
วันที่
D 
ฉันเป็นศิล
G 
ปิน

 
อยาก
C 
มีเพลงฉันเ
D 
องใน 
 
Spot
G 
ify
Em 
ส่งให้เธอผ่าน
Am 
ไลน์ 
 
วันที่
D 
ฉันเป็นศิล
G 
ปิน…

คอร์ดกีตาร์ในเพลง มนต์รักหนุ่มข้างบ้าน


อยากเขียนเพลงหนึ่งเพลงให้น้องคนงาม
เห็นน้องวิ่งตามนักดนตรีใจพี่เศร้า
จะเขียนอย่างไรให้ได้ใจเขา
ฉันจะเอา.. ใจเธอมาได้อย่างไร

อยากเขียนเพลงสักเพลงก็ทำไม่เสร็จ
เห็น splnt เขาเสร็จไปแล้วหลายเพลง
กอดความเจ็บช้ำ.. เอาไว้ในใจฉันเอง
หวังมีสักเพลงทำให้เธอมาอยู่ข้างกาย

จีบเธออย่างไรก็คงไม่ติด
ntoy Rit น้องติดรูปบนหัวเตียง
อยากชวนขับรถ ข้างกายมีเธอข้างเคียง
ฉันทำได้เพียง ร้องไห้ถึงวันอังคาร

อยากมีเพลงฉันเองใน Spotify
ส่งให้เธอผ่านไลน์ วันที่ฉันเป็นศิลปิน

( ดนตรี )

อยากเขียนเพลงสักเพลงให้น้องยิ้มตาม
อย่างแก้มน้องนาง ที่เธอฟังอยู่ทุกค่ำคืน
เธอเป็นภาพฝัน.. ที่ฉันไม่อยากตื่น
แต่ไม่อาจฝืน..รั้งเธอไว้ไม่ให้หนีห่าง

อยากจะรู้ที่เธอยืนมีฝนตกไหม
หากฉันเขียนไว้ในเพลงนี้เธอคงไม่ฟัง
ก็เพราะฉัน มัน คน ไม่เด่น ไม่ดัง
แต่ใจก็หวัง จะมีเพลงฮิต ติดชาร์ต

อยากมีเพลงฉันเองใน Spotify
ส่งให้เธอผ่านไลน์ วันที่ฉันเป็นศิลปิน

อยากมีเพลงฉันเองใน Spotify
ส่งให้เธอผ่านไลน์ วันที่ฉันเป็นศิลปิน…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง มนต์รักหนุ่มข้างบ้าน (คอร์ด)

เนื้อร้อง / ทำนอง : พ่อหนุ่มข้างบ้าน
ไวโอลิน : พ่อหนุ่มลำปาง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend