คอร์ดเพลง แค่บรรยากาศ – t_047 (ft. Anatomy Rabbit)

  
Text   

คอร์ดเพลง : แค่บรรยากาศ t_047

คอร์ดเพลง แค่บรรยากาศ - t_047

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single t_047 : แค่บรรยากาศ

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง แค่บรรยากาศ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)

คอร์ดเพลง แค่บรรยากาศ - t_047

D 
ฉัน.. รู้สึก ว่าเธอยัง
A 
อยู่
 
D 
ธอ.. เคลื่อนไหว อยู่ในน
A 
ภา
 
หรือเป็นเพียง
D 
ฝัน 
 
แต่ฉันยังลืม
A 
ตา
 
บอกทีเถิดห
D 
นาว่าเธอ 
 
อยู่ที่หน
A 
ใด

 
อยู่ในสาย
D 
น้ำ 
 
อยู่ในสาย
A 
ฝน
 
อยู่ในเส้น
D 
ผม 
 
ที่ลอยมากับสาย
A 
ลมหรือเปล่า
 
หรือเป็นเพียงอ
D 
ดีต 
 
ที่มาเพราะความบังเ
A 
อิญ
 
มองสองข้างทางที่เร
D 
าเดิน 
 
ยังทำให้คิดถึ
A 
งเธอ

 
ทุกสิ่งยังเห
D 
มือน 
 
ว่าเธอยัง
A 
อยู่
 
ในทุก
D 
ฤดู 
 
เหมือนเธอไม่จ
A 
ากไป
 
ยังเป็นความสด
D 
ใส 
 
ในโลกใบ
A 
นี้
 
เหมือนเธอยังอยู่ เหมือนเธอยั
Bm 
งมี
 
แค่บรรยากาศก็ยังจะ
E 
ดี 
 
กว่าไม่มีเธออยู่เ
A 
ลย

INSTRU | D | D | A | A | ( 2 Times )

 
D 
สงจันทร์ส่อง 
 
ภาพเธอยัง
A 
อยู่
 
ดวงดาวที่
D 
ดู 
 
ฉันเห็นเธออยู่บน
A 
นั้น
 
หรือเป็นเพียง
D 
ฝัน 
 
แต่ฉันยังไม่น
A 
อน
 
ภาพเก่ายังสะท้
D 
อน 
 
มีเธออยู่ในทุก
A 
คืน

 
อยู่ในสาย
D 
น้ำ 
 
อยู่ในสาย
A 
ฝน
 
อยู่ในเส้น
D 
ผม 
 
ที่ลอยมากับสาย
A 
ลมหรือเปล่า
 
หรือเป็นเพียงอ
D 
ดีต 
 
ที่มาเพราะความบังเ
A 
อิญ
 
มองสองข้างทางที่เร
D 
าเดิน 
 
ยังทำให้คิดถึ
A 
งเธอ

 
 
Bm 
  ทำไมเธอไม่
C#m 
ไปไหน
 
 
Bm 
  ยังวนเวียนใน
C#m 
ใจฉัน
 
 
Bm 
  ยังมีเธออยู่
C#m 
ในนั้น 
 
 
E 
ทุกเวลา

INSTRU | D | D | A | A | ( 4 Times )

 
ทุกสิ่งยังเห
D 
มือน 
 
ว่าเธอยัง
A 
อยู่
 
ในทุก
D 
ฤดู 
 
เหมือนเธอไม่จ
A 
ากไป
 
ยังเป็นความสด
D 
ใส 
 
ในโลกใบ
A 
นี้
 
เหมือนเธอยังอยู่ เหมือนเธอยั
Bm 
งมี
 
แค่บรรยากาศก็ยังจะ
E 
ดี 
 
กว่าไม่มีเธออยู่เ
A 
ลย

OUTRO | A | A | A | A | A |
OUTRO (ไม่มีเธออยู่เลย ดี กว่าไม่มีเธออยู่เลย)


ฉัน.. รู้สึก ว่าเธอยังอยู่
เธอ.. เคลื่อนไหว อยู่ในนภา
หรือเป็นเพียงฝัน แต่ฉันยังลืมตา
บอกทีเถิดหนาว่าเธอ อยู่ที่หนใด

อยู่ในสายน้ำ อยู่ในสายฝน
อยู่ในเส้นผม ที่ลอยมากับสายลมหรือเปล่า
หรือเป็นเพียงอดีต ที่มาเพราะความบังเอิญ
มองสองข้างทางที่เราเดิน ยังทำให้คิดถึงเธอ

ทุกสิ่งยังเหมือน ว่าเธอยังอยู่
ในทุกฤดู เหมือนเธอไม่จากไป
ยังเป็นความสดใส ในโลกใบนี้
เหมือนเธอยังอยู่ เหมือนเธอยังมี
แค่บรรยากาศก็ยังจะดี กว่าไม่มีเธออยู่เลย

( ดนตรี )

แสงจันทร์ส่อง ภาพเธอยังอยู่
ดวงดาวที่ดู ฉันเห็นเธออยู่บนนั้น
หรือเป็นเพียงฝัน แต่ฉันยังไม่นอน
ภาพเก่ายังสะท้อน มีเธออยู่ในทุกคืน

อยู่ในสายน้ำ อยู่ในสายฝน
อยู่ในเส้นผม ที่ลอยมากับสายลมหรือเปล่า
หรือเป็นเพียงอดีต ที่มาเพราะความบังเอิญ
มองสองข้างทางที่เราเดิน ยังทำให้คิดถึงเธอ

ทำไมเธอไม่ไปไหน
ยังวนเวียนในใจฉัน
ยังมีเธออยู่ในนั้น ทุกเวลา

( ดนตรี )

ทุกสิ่งยังเหมือน ว่าเธอยังอยู่
ในทุกฤดู เหมือนเธอไม่จากไป
ยังเป็นความสดใส ในโลกใบนี้
เหมือนเธอยังอยู่ เหมือนเธอยังมี
แค่บรรยากาศก็ยังจะดี กว่าไม่มีเธออยู่เลย

(ไม่มีเธออยู่เลย ดี กว่าไม่มีเธออยู่เลย)


รูปภาพคอร์ด แค่บรรยากาศ – t_047

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง แค่บรรยากาศ (คอร์ด)

เนื้อเพลง / ทำนอง : Nattee
เรียบเรียง : T_047
คอร์ดเพลง แค่บรรยากาศ - t_047
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend