คอร์ดเพลง Before midnight t_047

  
Text   


 
   
ความรักของเร
าเดินทางมาไกล
 
   เกินจะมี
Dm 
เพลงๆ ใด.. ตร
Bb 
งกับใจและความรู้สึก
 
   
ไม่มีคำร้อง
ทำนองแสนหวาน
Dm 
มากมาย..
 
   ที่เร
Bb 
าได้ยินใน 
 
radio

 
   
มองฟ้า
ของเราที่ผ่านเ
Dm 
วลา
 
   จะเอ่ยคำ
Bb 
สัญญา 
 
ก็คงจะไม่ใช่
 
   
ไม่มีแส
งตะวันลับลา
Dm 
ไกล..
 
   ใน
Bb 
ดวงตาของเรา..

INSTRU | F | C | Dm | Bb |
INSTRU | F | C | Dm | Bb |

 
ผ่
Dm 
านมาแล้วจึงรู้
ว่าความรักนั้น
 
มีช่วงเวล
Bb 
าเพียงสั้นๆ 
 
ให้หัว
ใจได้เบิกบาน
 
จา
กนี้คือช่ว
งเวลาที่ฉั
Bb 
นและเธอ 
 
ทำ
ได้แค่เพียง

 
ยู่ในความเป็นจริ
ง..
 
ที่ฟ้าไม่มีแส
Dm 
งใดส่องพื้นน้ำ
Bb 
ที่เรานั่งมอง
 
คว
ามเป็นจริงที่เร
าต่างรู้ว่ามันสว
Dm 
ยงาม..
 
ใน
Bb 
เวลาที่เงียบ
งัน. 
 
.
.

 
ความสัมพัน
Dm 
ธ์ของฉันและเธ
Bb 
อ..
 
เป็นเวลาที่เงียบงัน..
 

INSTRU | F | C | Dm | Bb |
INSTRU | F | C | Dm | Bb |

 
ไม่มีของขวั
Dm 
ญ.. 
 
เช่นเค
 
ไม่มีคำว่ารักเ
Bb 
อ่ย
 
ไม่
สำคัญเท่าความเข้าใจ
 
จา
กนี้คือช่ว
งเวลาที่ฉัน
Bb 
และเธอ
 
ทำ
ได้แค่เพียง

 
ยู่ในความเป็นจริ
ง..
 
ที่ฟ้าไม่มีแส
Dm 
งใดส่องพื้นน้ำ
Bb 
ที่เรานั่งมอง
 
คว
ามเป็นจริงที่เร
าต่างรู้ว่ามันสว
Dm 
ยงาม..
 
ใน
Bb 
เวลาที่เงียบ
 
งัน. .

 
ยู่ในความเป็นจริ
ง..
 
ที่ฟ้าไม่มีแส
Dm 
งใดส่องพื้นน้ำ
Bb 
ที่เรานั่งมอง
 
คว
ามเป็นจริงที่เร
าต่างรู้ว่ามันสว
Dm 
ยงาม..
 
ใน
Bb 
เวลาที่เงียบ
งัน. 
 
.
.

 
ความสัมพัน
Dm 
ธ์ของฉันและเธ
Bb 
อ..
 
ใน
 
เวลาที่เงียบ
 
งัน. .

INSTRU | F | C | Dm |

 
เป็
Bb 
นเวลาที่เงียบงัน..


ความรักของเราเดินทางมาไกล
เกินจะมีเพลงๆ ใด.. ตรงกับใจและความรู้สึก
ไม่มีคำร้องทำนองแสนหวานมากมาย..
ที่เราได้ยินใน radio

มองฟ้าของเราที่ผ่านเวลา
จะเอ่ยคำสัญญา ก็คงจะไม่ใช่
ไม่มีแสงตะวันลับลาไกล..
ในดวงตาของเรา..

( ดนตรี )

ผ่านมาแล้วจึงรู้ว่าความรักนั้น
มีช่วงเวลาเพียงสั้นๆ ให้หัวใจได้เบิกบาน
จากนี้คือช่วงเวลาที่ฉันและเธอ ทำได้แค่เพียง

อยู่ในความเป็นจริง..
ที่ฟ้าไม่มีแสงใดส่องพื้นน้ำที่เรานั่งมอง
ความเป็นจริงที่เราต่างรู้ว่ามันสวยงาม..
ในเวลาที่เงียบงัน. ..

ความสัมพันธ์ของฉันและเธอ..
เป็นเวลาที่เงียบงัน..

( ดนตรี )

ไม่มีของขวัญ.. เช่นเคย
ไม่มีคำว่ารักเอ่ย
ไม่สำคัญเท่าความเข้าใจ
จากนี้คือช่วงเวลาที่ฉันและเธอ
ทำได้แค่เพียง

อยู่ในความเป็นจริง..
ที่ฟ้าไม่มีแสงใดส่องพื้นน้ำที่เรานั่งมอง
ความเป็นจริงที่เราต่างรู้ว่ามันสวยงาม..
ในเวลาที่เงียบงัน. .

อยู่ในความเป็นจริง..
ที่ฟ้าไม่มีแสงใดส่องพื้นน้ำที่เรานั่งมอง
ความเป็นจริงที่เราต่างรู้ว่ามันสวยงาม..
ในเวลาที่เงียบงัน. ..

ความสัมพันธ์ของฉันและเธอ..
ในเวลาที่เงียบงัน. .

( ดนตรี )

เป็นเวลาที่เงียบงัน..

มิวสิควิดีโอ Before midnight t_047

เพลง : Before midnight
ศิลปิน : t_047
เนื้อร้อง : Nattee Akaraponthanarak
เรียบเรียง : Pokpong Jitdee , T_047
ติดต่องานแสดง line : aonne
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend