คอร์ดเพลง ไขว่คว้า หนุ่มสกล

  
Text   
คอร์ดเพลง ไขว่คว้า ศิลปิน หนุ่มสกล คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย A Bm D E F#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | A E | D | A E | D E |
INSTRU | A E | D | D |

 
มองชี
A 
วิต 
 
ผู้
E 
คน 
 
หลายห
D 
ลาก
 
หนท
E 
าง 
 
หา
A 
กิน 
 
ดิ้น
E 
รน 
 
ไขว่ค
D 
ว้า
 
บนแผ่น
A 
พื้น 
 
หยัด
E 
ยืน 
 
ต่อโ
D 
ชคชะ
E 
ตา
 
ต่อ
A 
สู้ 
 
ฟัน
E 
ฝ่า 
 
ไม่ถ
D 
อย

 
แต่ชี
A 
วิต 
 
บาง
E 
คน 
 
มืด
D 
มน 
 
เส้นท
E 
าง
 
หา
A 
กิน 
 
กับ
E 
ขัน 
 
ใบน้
D 
อย
 
ด้วยดวง
A 
ตา 
 
มืด
E 
มัว 
 
เส้นท
D 
างหวังค
E 
อย
 
น้ำ
A 
ใจ 
 
เพียงน้
E 
อย 
 
ก็
D 
พอ

 
มีชี
Bm 
วิตบนทางเท่า
E 
กัน
 
มีความ
F#m 
ฝันในใจเป็น
D 
ต่อ
 
ด้วยชี
Bm 
วิตจะดีที่
E 
ใจ
 
จะเลว
F#m 
ร้ายปานใดไม่
D 
ท้อ
 
แต่ชี
Bm 
วิต 
 
ขาดแสงนำท
E 
าง
 
จุด
F#m 
สว่างในใจมืด
D 
มน
 
หมดความ
Bm 
หวัง 
 
หมดความอด
E 
ทน
 
ต้อง
F#m 
ทนทุกข์ทรม
D 
าน

 
มองชี
A 
วิต 
 
ของเ
E 
รา 
 
ที่
D 
อยู่ร่วม
E 
กัน
 
จะชน
A 
ชั้น 
 
แม้ต่
E 
าง 
 
ก็ต
D 
าม
 
ใคร่ครวญ
A 
คิด 
 
ถ้าเ
E 
รา 
 
ร่วม
D 
อยู่ 
 
ผูก
E 
พัน
 
เป็นดวง
A 
ตา 
 
นำท
E 
าง 
 
ให้เ
D 
ขา

INSTRU | A E | D E | A E | D |
INSTRU | A E | D E | A E | D |

 
มีชี
Bm 
วิตบนทางเท่า
E 
กัน
 
มีความ
F#m 
ฝันในใจเป็น
D 
ต่อ
 
ด้วยชี
Bm 
วิตจะดีที่
E 
ใจ
 
จะเลว
F#m 
ร้ายปานใดไม่
D 
ท้อ
 
แต่ชี
Bm 
วิต 
 
ขาดแสงนำท
E 
าง
 
จุด
F#m 
สว่างในใจมืด
D 
มน
 
หมดความ
Bm 
หวัง 
 
หมดความอด
E 
ทน
 
ต้อง
F#m 
ทนทุกข์ทรม
D 
าน

 
จะไร้แ
A 
ขนไร้
E 
ตาพร่า
D 
มัวไม่เห
E 
มือน
 
ขอเรา
A 
มี 
 
มีเ
E 
พียง 
 
น้ำ
D 
ใจ
 
ด้วยชี
A 
วิต 
 
ของเ
E 
รา 
 
ไม่ต่
D 
าง 
 
ตรงไ
E 
หน
 
ค่าวัดไ
A 
ด้ 
 
คือ
E 
คำ 
 
ว่า
D 
คน

 
มองชี
A 
วิต 
 
ผู้
E 
คน 
 
หลายห
D 
ลาก
 
หนท
E 
าง 
 
หา
A 
กิน 
 
ดิ้น
E 
รน 
 
ไขว่ค
D 
ว้า
 
บนแผ่น
A 
พื้น 
 
หยัด
E 
ยืน 
 
ต่อโ
D 
ชคชะ
E 
ตา
 
ต่อ
A 
สู้ 
 
ฟัน
E 
ฝ่า 
 
ชี
D 
วิต

 
บนแผ่น
A 
พื้น 
 
เท่าเ
E 
ทียม 
 
คุณ
D 
ค่า 
 
ทุก
E 
คน
 
ให้
A 
สมอยู่ 
 
ร่วม
E 
คน 
 
มีน้ำ
D 
ใจ

OUTRO | A E | D E | A E | D |
OUTRO | A E | D E | A E | D | A |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ไขว่คว้า


มองชีวิต ผู้คน หลายหลาก
หนทาง หากิน ดิ้นรน ไขว่คว้า
บนแผ่นพื้น หยัดยืน ต่อโชคชะตา
ต่อสู้ ฟันฝ่า ไม่ถอย

แต่ชีวิต บางคน มืดมน เส้นทาง
หากิน กับขัน ใบน้อย
ด้วยดวงตา มืดมัว เส้นทางหวังคอย
น้ำใจ เพียงน้อย ก็พอ

มีชีวิตบนทางเท่ากัน
มีความฝันในใจเป็นต่อ
ด้วยชีวิตจะดีที่ใจ
จะเลวร้ายปานใดไม่ท้อ
แต่ชีวิต ขาดแสงนำทาง
จุดสว่างในใจมืดมน
หมดความหวัง หมดความอดทน
ต้องทนทุกข์ทรมาน

มองชีวิต ของเรา ที่อยู่ร่วมกัน
จะชนชั้น แม้ต่าง ก็ตาม
ใคร่ครวญคิด ถ้าเราร่วมอยู่ ผูกพัน
เป็นดวงตา นำทาง ให้เขา

( ดนตรี )

มีชีวิตบนทางเท่ากัน
มีความฝันในใจเป็นต่อ
ด้วยชีวิตจะดีที่ใจ
จะเลวร้ายปานใดไม่ท้อ
แต่ชีวิต ขาดแสงนำทาง
จุดสว่างในใจมืดมน
หมดความหวัง หมดความอดทน
ต้องทนทุกข์ทรมาน

จะไร้แขนไร้ตาพร่ามัวไม่เหมือน
ขอเรามี มีเพียงน้ำใจ
ด้วยชีวิต ของเรา ไม่ต่างตรงไหน
ค่าวัดได้ คือคำ ว่าคน

มองชีวิต ผู้คน หลายหลาก
หนทาง หากิน ดิ้นรน ไขว่คว้า
บนแผ่นพื้น หยัดยืน ต่อโชคชะตา
ต่อสู้ ฟันฝ่า ชีวิต

บนแผ่นพื้น เท่าเทียม คุณค่า ทุกคน
ให้สมอยู่ ร่วมคน มีน้ำใจ

มิวสิควิดีโอ ไขว่คว้า หนุ่มสกล

เพลง : ไขว่คว้า (คอร์ด)
ศิลปิน : หนุ่มสกล
เนื้อร้อง/ทำนอง :
เรียบเรียง : คนไต่ฝัน
ติดต่องานศิลปิน : รถไฟดนตรี
คอร์ดเพลง ไขว่คว้า หนุ่มสกล
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend