คอร์ดเพลง ขวัญใจกระบะแต่ง เชน มะยม

  
Text   
คอร์ดเพลง ขวัญใจกระบะแต่ง ศิลปิน เชน มะยม คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย A Bm C#m D E F#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | A | A |
INTRO | D | E | C#m | F#m |
INTRO | D | E | A | E |

 
อย่าเพิ่งเ
A 
สียอารมณ์เลย
F#m 
นะคนงาม
 
อย่าเพิ่ง
D 
คิดว่าฉันนั้น
E 
ไม่สนใจ
 
ที่แต่ง
A 
รถแต่งราชอบ
F#m 
บ้าอะไหล่
 
อยากให้น้
D 
องเข้าใจ 
 
ของ
E 
มันต้องมี

 
อย่าเพิ่ง
A 
คิดว่าฉันนั้นจ
F#m 
ะมีใครอื่น
 
ถึงแต่ง
D 
รถแต่ไม่เคยลืมบอก
E 
รักคนดี
 
จะโบแ
A 
ต่งเพลารอยวัด
F#m 
บูสดิ๊ฟฟี่
 
ก็ไม่เ
D 
คยบอกใช้ให้
E 
พี่ 
 
มีใครมาแท
A 
นเธอ

 
รถกะ
D 
รัก 
 
เมียกะข้
E 
อง
 
อยากให้
C#m 
น้องนั้นจงเข้
F#m 
าใจ
 
เครื่องยนต์แ
D 
รงต้องการอะไ
E 
หล่
 
เหมือนใจต้องกา
A 
รเธอ
 
ไม่ได้
D 
รักรถมากหวาเ
E 
มีย
 
แต่พวงมา
A 
ลัยคัน
E/G# 
เกียร์มันต้อ
F#m 
งซื้อ
 
ให้มันสุดเ
D 
บอร์ 
 
เหมือนรักเธอ
E 
สุดใจ

 
รถแรงแต่ง
D 
ซิ่งไม่เคยทิ้งข
E 
วัญใจ
 
ถึงแต่ง
C#m 
รถแต่ก็รักเธอ
F#m 
รู้หม้าย
 
อยากให้เ
D 
ธอได้นั่งรถใ
E 
หม่ 
 
ไปไหนก็ไ
A 
ปกัน

 
อาจจะ
D 
ดูเปลืองตังค์ในบา
E 
งที
 
แต่เบาะซ้
A 
ายนี้
E/G# 
ให้เธอ
F#m 
เท่านั้น
 
อย่าเพิ่งน
D 
อยด์งอนคิดน้อยใ
E 
จกัน
 
รักแต่เ
D 
ธอคนเดียวเท่า
E 
นั้น 
 
ขวัญใจกระ
A 
บะแต่ง

INSTRU | D | E | C#m | F#m |
INSTRU | D | E | A | A |

 
รถกะ
D 
รัก 
 
เมียกะข้
E 
อง
 
อยากให้
C#m 
น้องนั้นจงเข้
F#m 
าใจ
 
เครื่องยนต์แ
D 
รงต้องการอะไ
E 
หล่
 
เหมือนใจต้องกา
A 
รเธอ
 
ไม่ได้
D 
รักรถมากหวาเ
E 
มีย
 
แต่พวงมา
A 
ลัยคัน
E/G# 
เกียร์มันต้อ
F#m 
งซื้อ
 
ให้มันสุดเ
D 
บอร์ 
 
เหมือนรักเธอ
E 
สุดใจ

 
รถแรงแต่ง
D 
ซิ่งไม่เคยทิ้งข
E 
วัญใจ
 
ถึงแต่ง
C#m 
รถแต่ก็รักเธอ
F#m 
รู้หม้าย
 
อยากให้เ
D 
ธอได้นั่งรถใ
E 
หม่ 
 
ไปไหนก็ไ
A 
ปกัน

 
อาจจะ
D 
ดูเปลืองตังค์ในบา
E 
งที
 
แต่เบาะซ้
A 
ายนี้
E/G# 
ให้เธอ
F#m 
เท่านั้น
 
อย่าเพิ่งน
D 
อยด์งอนคิดน้อยใ
E 
จกัน
 
รักแต่เ
D 
ธอคนเดียวเท่า
E 
นั้น 
 
ขวัญใจกระ
A 
บะแต่ง

 
ว่ารถแรงแต่ง
D 
ซิ่งไม่เคยทิ้งข
E 
วัญใจ
 
ถึงแต่ง
C#m 
รถแต่ก็รักเธอ
F#m 
รู้หม้าย
 
อยากให้เ
D 
ธอได้นั่งรถใ
E 
หม่ 
 
ไปไหนก็ไ
A 
ปกัน

 
อาจจะ
D 
ดูเปลืองตังค์ในบา
E 
งที
 
แต่เบาะซ้
A 
ายนี้
E/G# 
ให้เธอ
F#m 
เท่านั้น
 
อย่าเพิ่งน
D 
อยด์งอนคิดน้อยใ
E 
จกัน
 
รักแต่เ
D 
ธอคนเดียวเท่า
E 
นั้น 
 
ขวัญใจกระ
A 
บะแต่ง

OUTRO | D | E | C#m | F#m |
OUTRO | D | E | A | E | A |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ขวัญใจกระบะแต่ง


อย่าเพิ่งเสียอารมณ์เลยนะคนงาม
อย่าเพิ่งคิดว่าฉันนั้นไม่สนใจ
ที่แต่งรถแต่งราชอบบ้าอะไหล่
อยากให้น้องเข้าใจของมันต้องมี

อย่าเพิ่งคิดว่าฉันนั้นจะมีใครอื่น
ถึงแต่งรถแต่ไม่เคยลืมบอกรักคนดี
จะโบแต่งเพลารอยวัดบูสดิ๊ฟฟี่
ก็ไม่เคยบอกใช้ให้พี่ มีใครมาแทนเธอ

รถกะรัก เมียกะข้อง
อยากให้น้องนั้นจงเข้าใจ
เครื่องยนต์แรงต้องการอะไหล่
เหมือนใจต้องการเธอ
ไม่ได้รักรถมากหวาเมีย
แต่พวงมาลัยคันเกียร์มันต้องซื้อ
ให้มันสุดเบอร์ เหมือนรักเธอสุดใจ

รถแรงแต่งซิ่งไม่เคยทิ้งขวัญใจ
ถึงแต่งรถแต่ก็รักเธอรู้หม้าย
อยากให้เธอได้นั่งรถใหม่ ไปไหนก็ไปกัน

อาจจะดูเปลืองตังค์ในบางที
แต่เบาะซ้ายนี้ให้เธอเท่านั้น
อย่าเพิ่งนอยด์งอนคิดน้อยใจกัน
รักแต่เธอคนเดียวเท่านั้น ขวัญใจกระบะแต่ง

รถกะรัก เมียกะข้อง
อยากให้น้องนั้นจงเข้าใจ
เครื่องยนต์แรงต้องการอะไหล่
เหมือนใจต้องการเธอ
ไม่ได้รักรถมากหวาเมีย
แต่พวงมาลัยคันเกียร์มันต้องซื้อ
ให้มันสุดเบอร์ เหมือนรักเธอสุดใจ

รถแรงแต่งซิ่งไม่เคยทิ้งขวัญใจ
ถึงแต่งรถแต่ก็รักเธอรู้หม้าย
อยากให้เธอได้นั่งรถใหม่ ไปไหนก็ไปกัน

อาจจะดูเปลืองตังค์ในบางที
แต่เบาะซ้ายนี้ให้เธอเท่านั้น
อย่าเพิ่งนอยด์งอนคิดน้อยใจกัน
รักแต่เธอคนเดียวเท่านั้น ขวัญใจกระบะแต่ง

ว่ารถแรงแต่งซิ่งไม่เคยทิ้งขวัญใจ
ถึงแต่งรถแต่ก็รักเธอรู้หม้าย
อยากให้เธอได้นั่งรถใหม่ ไปไหนก็ไปกัน

อาจจะดูเปลืองตังค์ในบางที
แต่เบาะซ้ายนี้ให้เธอเท่านั้น
อย่าเพิ่งนอยด์งอนคิดน้อยใจกัน
รักแต่เธอคนเดียวเท่านั้น ขวัญใจกระบะแต่ง

มิวสิควิดีโอ ขวัญใจกระบะแต่ง เชน มะยม

เพลง : ขวัญใจกระบะแต่ง (คอร์ด)
ศิลปิน : เชน มะยม
เนื้อร้อง/ทำนอง : บังซัก ก้าวร้าว
เรียบเรียง : BASSY STUDIO (นฤเบศร์ โส๊ะหมีน)
มิกซ์/มาสเตอร์ : ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิท
คอร์ดเพลง ขวัญใจกระบะแต่ง เชน มะยม
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend