หน้าแรก » หนุ่มสกล » คอร์ดเพลง จุดหมายของเธอ – หนุ่มสกล

คอร์ดเพลง จุดหมายของเธอ – หนุ่มสกล


INTRO | E | C#m | A B | E |

 
โอ้คน
ดี 
 
วั
B/D# 
นนี้เจ้าเป็่นอย่
C#m 
างไร
 
ฟ้าสด
ใส 
 
ลมแกว่งใ
กวใบไม้หลาก
สี 
 
 
E7 
 
มองให้
ซึ้ง 
 
สูดอาก
าศสายล
มดีๆ
 
ฟ้าวั
F#m 
นนี้ 
 
มีจุดห
มายที่ใดหนอเ
ธอ

 
นกโบกโ
บย 
 
สู่
B/D# 
ฟ้าอากาศวั
C#m 
นใหม่
 
จุดมุ่งห
มาย 
 
คืออาห
ารที่ได้พบเ
จอ 
 
 
E7 
 
แล้ววัน
นี้ทางสายไ
หน 
 
ในใจของเ
ธอ
 
พร้อมจะ
F#m 
เจอกับปัญ
หาเบื้องหน้ารึ
ยัง

INSTRU | E | C#m | A B | E |
INSTRU | C#m | E | A B | E |

 
โอ้ดวงด
าวเรื่อง
B/D# 
ราวจะเป็นอย่
C#m 
างไร
 
แก้วดวง
ใสส่องประก
ายในใจคง
มั่น 
 
 
E7 
 
เดินไปเ
ถิดโลกนั้นเ
ปิดประตูสู่ท
าง
 
ฟ้า
F#m 
ลางๆ 
 
ไกลสุด
ตาจะคว้ามา
ห่ม 
 
 
E7 

 
ชี
วิตอีกม
ากมาย 
 
บนทางของเ
ธอ
 
ต่
างได้พบเ
จอเรื่องราวมากม
าย 
 
 
E7 
สุขทุกเพียงไ
หน 
 
ก้าว
ไป.. 
 
 
G#m 
ถึง.. 
 
 
C#m 
ชัย
คือกำลังใ
จของวันเว
ลา

INSTRU | E | C#m | A B | E |
INSTRU | C#m | E | A B | E |

 
โอ้คน
ดี 
 
วั
B/D# 
นนี้เจ้าเป็่นอย่
C#m 
างไร
 
ฟ้าสด
ใส 
 
ลมแกว่งใ
กวใบไม้หลาก
สี 
 
 
E7 
 
มองให้
ซึ้ง 
 
สูดอาก
าศสายล
มดีๆ
 
ฟ้าวั
F#m 
นนี้ 
 
มีจุดห
มายที่ใดหนอเ
ธอ

 
มองให้
ซึ้ง 
 
สูดอาก
าศสายลม
ดีๆ
 
ฟ้าวั
F#m 
นนี้ 
 
มีจุดห
มายที่ใดหนอเ
ธอ

 โฆษณา