คอร์ดเพลง ตกตะกอน Phumin (ภูมิมินท์ บึงชารี)

  
Text   


INTRO | D | A/C# | Bm | A |
INTRO | D | A/C# | Bm | A |

 
  นับเป็นช่
Gmaj7 
วงชีวิต 
 
จะ
D 
ดีจะร้ายยังไง
Gmaj7 
  ก็ยังคงเก็บไว้ 
 
เป็นส่วนห
D 
นึ่งในใจเสมอมา
Gmaj7 
  ถ้าได้เคยพบใครสักคน 
 
ถึงต่อใ
D 
ห้ไม่เจอกันแล้ว
 
  แต่เรื่อง
Em 
ราวก็จะยัง 
 
คงถูกเก็บไ
A 
ว้ในใจ

 
เหมือนว่า
Gmaj7 
ยังวนเวียน 
 
เป็นส่วนห
D 
นึ่งอยู่ในชีวิต
 
เหมือนไม่
Gmaj7 
มีสิ่งใด 
 
จะหลุดล
D 
อยจากใจไปได้
 
เหมือนบาง
Gmaj7 
คนไม่เคย 
 
ที่จะเ
D 
ลือนจากใจไปไหน
 
แค่เพียง
Em 
ย้ายจากข้างๆกายสู่ความทรง
A 
จำ

 
เมื่อที่ค
Gmaj7 
รั้งได้พบ 
 
ยิน
D 
ดีที่ได้รู้จัก
 
และเมื่อย
Gmaj7 
ามหมดรัก 
 
จาก
D 
กันก็ยังยินดี
 
เพราะถ้าค
Gmaj7 
วามรักมันก่อตัว
 
ต่อให้อีก
D 
คนหลุดลอยไปไหน
 
แต่ควา
Em 
มหมายทุกๆเรื่องราวไม่ลบเ
A 
ลือนลาง

 
ประห
Gmaj7 
นึ่งว่ายังรักอยู่ 
 
ยัง
F#m 
อยู่ข้างกันเหมือนเคย
 
กลบเ
Gmaj7 
กลื่อนน้ำตาที่เอ่อ 
 
เอื้อนเ
D 
อ๋ยเพียงคำสั้นๆ

 
ว่าฉันมีค
Gmaj7 
วามยินดีเสมอนะเธอ
 
ที่ได้
F#m 
เจอ ได้พบ ได้รัก ได้ลา
 
ที่ได้เ
Gmaj7 
คยมีกันและกันผ่านมา
 
ถ้าเป็นน้ำ
A 
ตาก็เกิดจากความตื้นตัน

 
แล้วหากวันไ
D 
หนเราไม่ได้เจอกัน
 
จดจำวัน
A/C# 
นั้น ที่ได้ร่วมทาง
 
หากบนปลาย
Bm 
ฟ้าไม่มีดวงดาว
 
ฉันจะว
A 
อนแสงจันทร์นำไป

 
และถ้าตัว
D 
ฉัน 
 
ไม่ได้ครอบครอง
 
ได้เป็นเจ้า
A/C# 
ของเธอไม่เป็นไร
 
แต่ให้เธอ
Bm 
นั้น 
 
แค่เพียงจำไว้
 
ว่าถึงจะอย่างไ
A 
รเจ้าของความรัก
 
ที่มีให้เ
D 
ธอ

 
จะยังเป็น
F#m 
ฉันคนเดิม 
 
ไม่มีเปลี่ยน
Bm 
แปลง
 
ให้นานแค่ไ
A 
หนเหมือนเดิม 
 
ไม่เคยเปลี่ยนไป

INSTRU | D | A/C# | Bm | A |
INSTRU | D | A/C# | Bm | A |

 
ว่าฉันมีค
Gmaj7 
วามยินดีเสมอนะเธอ
 
ที่ได้
F#m 
เจอ ได้พบ ได้รัก ได้ลา
 
ที่ได้เ
Gmaj7 
คยมีกันและกันผ่านมา
 
ถ้าเป็นน้ำ
A 
ตาก็เกิดจากความตื้นตัน

 
แล้วหากวันไ
D 
หนเราไม่ได้เจอกัน
 
จดจำวัน
A/C# 
นั้น ที่ได้ร่วมทาง
 
หากบนปลาย
Bm 
ฟ้าไม่มีดวงดาว
 
ฉันจะว
A 
อนแสงจันทร์นำไป

 
และถ้าตัว
D 
ฉัน 
 
ไม่ได้ครอบครอง
 
ได้เป็นเจ้า
A/C# 
ของเธอไม่เป็นไร
 
แต่ให้เธอ
Bm 
นั้น 
 
แค่เพียงจำไว้
 
ว่าถึงจะอย่างไ
A 
รเจ้าของความรัก
 
ที่มีให้เ
D 
ธอ

 
จะยังเป็น
A/C# 
ฉันคนเดิม 
 
ไม่มีเปลี่ยน
Bm 
แปลง
 
ให้นานแค่ไ
A 
หนเหมือนเดิม
 
ไม่เคยเปลี่ยน
D 
ไป 
 
 
A/C# 

 
ให้นานแค่ไ
Bm 
หน 
 
ฉันไม่เคยเปลี่ยน
A 
ไป

 
เพราะว่าเ
Gmaj7 
ราต่างเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน
 
เพราะว่า
F#m 
ฉันและเธอต่างเคยมีช่วงเวลา
 
และถึง
Gmaj7 
มันจะเป็นแค่เพียงเวลาไม่นาน
 
แต่ความทรง
A 
จำฝังลึกลงไป 
 
ในใจเ
D 
รา


นับเป็นช่วงชีวิต จะดีจะร้ายยังไง
ก็ยังคงเก็บไว้ เป็นส่วนหนึ่งในใจเสมอมา
ถ้าได้เคยพบใครสักคน ถึงต่อให้ไม่เจอกันแล้ว
แต่เรื่องราวก็จะยัง คงถูกเก็บไว้ในใจ

เหมือนว่ายังวนเวียน เป็นส่วนหนึ่งอยู่ในชีวิต
เหมือนไม่มีสิ่งใด จะหลุดลอยจากใจไปได้
เหมือนบางคนไม่เคย ที่จะเลือนจากใจไปไหน
แค่เพียงย้ายจากข้างๆกายสู่ความทรงจำ

เมื่อที่ครั้งได้พบ ยินดีที่ได้รู้จัก
และเมื่อยามหมดรัก จากกันก็ยังยินดี
เพราะถ้าความรักมันก่อตัว
ต่อให้อีกคนหลุดลอยไปไหน
แต่ความหมายทุกๆเรื่องราวไม่ลบเลือนลาง

ประหนึ่งว่ายังรักอยู่ ยังอยู่ข้างกันเหมือนเคย
กลบเกลื่อนน้ำตาที่เอ่อ เอื้อนเอ๋ยเพียงคำสั้นๆ

*ว่าฉันมีความยินดีเสมอนะเธอ
ที่ได้เจอ ได้พบ ได้รัก ได้ลา
ที่ได้เคยมีกันและกันผ่านมา
ถ้าเป็นน้ำตาก็เกิดจากความตื้นตัน

แล้วหากวันไหนเราไม่ได้เจอกัน
จดจำวันนั้น ที่ได้ร่วมทาง
หากบนปลายฟ้าไม่มีดวงดาว
ฉันจะวอนแสงจันทร์นำไป

และถ้าตัวฉัน ไม่ได้ครอบครอง
ได้เป็นเจ้าของเธอไม่เป็นไร
แต่ให้เธอนั้น แค่เพียงจำไว้
ว่าถึงจะอย่างไรเจ้าของความรัก ที่มีให้เธอ

จะยังเป็นฉันคนเดิม ไม่มีเปลี่ยนแปลง
ให้นานแค่ไหนเหมือนเดิม
ไม่เคยเปลี่ยนไป

ดนตรี

*ว่าฉันมีความยินดีเสมอนะเธอ
ที่ได้เจอ ได้พบ ได้รัก ได้ลา
ที่ได้เคยมีกันและกันผ่านมา
ถ้าเป็นน้ำตาก็เกิดจากความตื้นตัน

แล้วหากวันไหนเราไม่ได้เจอกัน
จดจำวันนั้น ที่ได้ร่วมทาง
หากบนปลายฟ้าไม่มีดวงดาว
ฉันจะวอนแสงจันทร์นำไป

และถ้าตัวฉัน ไม่ได้ครอบครอง
ได้เป็นเจ้าของเธอไม่เป็นไร
แต่ให้เธอนั้น แค่เพียงจำไว้
ว่าถึงจะอย่างไรเจ้าของความรัก ที่มีให้เธอ

จะยังเป็นฉันคนเดิม ไม่มีเปลี่ยนแปลง
ให้นานแค่ไหนเหมือนเดิม
ไม่เคยเปลี่ยนไป

ให้นานแค่ไหน ฉันไม่เคยเปลี่ยนไป

เพราะว่าเราต่างเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน
เพราะว่าฉันและเธอต่างเคยมีช่วงเวลา
และถึงมันจะเป็นแค่เพียงเวลาไม่นาน
แต่ความทรงจำฝังลึกลงไป ในใจเรา

มิวสิควิดีโอ ตกตะกอน Phumin (ภูมิมินท์ บึงชารี)

เพลง : ตกตะกอน (คอร์ด)
ศิลปิน : Phumin (ภูมิมินท์ บึงชารี)
เนื้อร้อง/ทำนอง : ภูมิมินท์ บึงชารี
เรียบเรียง : ภูมิมินท์ บึงชารี
ติดต่องานศิลปิน :
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend