คอร์ดเพลง หนุ่มย่อ หนุ่มสกล

  
Text   
คอร์ดเพลง หนุ่มย่อ ศิลปิน หนุ่มสกล คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย A Bm D E F#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | A E | A E | Bm E | A E |

 
เนิ่นนานเหลือเAกิน  
A 
 
ฝึก
D 
ฝนมานานหลาย
A 
ปี 
 
กั่วที่
D 
จะเป็นพงเป็นเ
E 
พลง
 
กีต้าร์ตัวเ
A 
ก่า 
 
ผมซื้อเ
D 
ขาราคากันเ
A 
อง
 
ได้
D 
จับได้เล่นเป็น
Bm 
เพลง 
 
ใจมันเ
E 
ต้นอยู่เป็นประ
A 
จำ

 
คุเซ้าคุแ
A 
ลง 
 
จนแ
D 
สงตะเว็นมืด
A 
ดำ
 
เป็น
D 
กงเป็นการเป็น
F#m 
งาน 
 
บ่ได้
Bm 
ทำเป็นดงเป็นเ
E 
ดือน
 
ความรู้บ่
A 
มี 
 
สุด
D 
สีหรือว่าดาวเ
A 
ดือน
 
เป็นเ
D 
พียงความฝัน
Bm 
เลือนๆ
 
เตือนใน
E 
ใจว่าไกลเห
A 
ลือเกิน 
 
 
A7 

 
เป็นคนมักเพ
D 
ลง 
 
ร้องเ
E 
องเล่นเองแสนเพ
D 
ลิน
 
หลบห
A 
ลีกสังคมหมางเ
D 
มิน 
 
ส่วน
F#m 
เกินของคนมีเ
E 
งิน
 
เป็นคนเส
D 
รี 
 
โดด
A 
ดิ้นดีดสีสร้างเส
D 
ริม
 
กี
F#m 
ต้าร์ตัวเดียวเ
Bm 
ดิมๆ 
 
บ่เคย
E 
คิดล่วงเกินผู้
A 
ใด 
 
 
E 

INSTRU | A D | A D | A D | E |
INSTRU | A D | A D | Bm E | A |

 
เป็นคนมักเพ
D 
ลง 
 
ร้องเ
E 
องเล่นเองแสนเพ
D 
ลิน
 
หลบห
A 
ลีกสังคมหมางเ
D 
มิน 
 
ส่วน
F#m 
เกินของคนมีเ
E 
งิน
 
เป็นคนเส
D 
รี 
 
โดด
A 
ดิ้นดีดสีสร้างเส
D 
ริม
 
กี
F#m 
ต้าร์ตัวเดียวเ
Bm 
ดิมๆ 
 
บ่เคย
E 
คิดล่วงเกินผู้
A 
ใด 
 
 
E 

 
เนิ่นนานเหลือเ
A 
กิน 
 
 
A 
 
ฝึก
D 
ฝนมานานหลาย
A 
ปี 
 
กั่วที่
D 
จะเป็นพงเป็นเ
E 
พลง
 
กีต้าร์ตัวเ
A 
ก่า 
 
ผมซื้อเ
D 
ขาราคากันเ
A 
อง
 
ได้
D 
จับได้เล่นเป็น
Bm 
เพลง 
 
ใจมันเ
E 
ต้นอยู่เป็นประ
A 
จำ

 
คุเซ้าคุแ
A 
ลง 
 
จนแ
D 
สงตะเว็นมืด
A 
ดำ
 
เป็น
D 
กงเป็นการเป็น
F#m 
งาน 
 
บ่ได้
Bm 
ทำเป็นดงเป็นเ
E 
ดือน
 
ความรู้บ่
A 
มี 
 
สุด
D 
สีหรือว่าดาวเ
A 
ดือน
 
เป็นเ
D 
พียงความฝัน
Bm 
เลือนๆ
 
เตือนใน
E 
ใจว่าไกลเห
A 
ลือเกิน 
 
 
A7 
 
ความฮักความแ
A 
พง 
 
ให้แ
D 
ยงเบิ่งแหน่อีก
A 
ดน
 
ผม
D 
มันเป็นลูกคน
A 
จน 
 
ขอจัก
D 
คนแหน่เด้ออ้ายซ
E 
าย
 
ตั้งใจทุ่ม
A 
เท 
 
ร่อน
D 
เร่จากบ้านมาไ
A 
กล
 
หนุ่ม
D 
ย่อสกลฝา
B 
กไว้ 
 
กลางดวง
E 
ใจของอ้ายชายง
A 
าม

 
ตั้งใจทุ่ม
A 
เท 
 
ร่อน
D 
เร่จากบ้านมาไ
A 
กล
 
หนุ่ม
D 
ย่อสกลฝา
B 
กไว้ 
 
กลางดวง
E 
ใจของอ้ายชายง
A 
าม

OUTRO | A D | A D | A D | E |
OUTRO | A D | A D | Bm E | A | A |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง หนุ่มย่อ


เนิ่นนานเหลือเกิน ที่อยู่บนถนนดนตรี
ฝึกฝนมานานหลายปี กั่วที่จะเป็นพงเป็นเพลง
กีต้าร์ตัวเก่า ผมซื้อเขาราคากันเอง
ได้จับได้เล่นเป็นเพลง ใจมันเต้นอยู่เป็นประจำ

คุเซ้าคุแลง จนแสงตะเว็นมืดดำ
เป็นกงเป็นการเป็นงาน บ่ได้ทำเป็นดงเป็นเดือน
ความรู้บ่มี สุดสีหรือว่าดาวเดือน
เป็นเพียงความฝันเลือนๆ เตือนในใจว่าไกลเหลือเกิน

เป็นคนมักเพลง ร้องเองเล่นเองแสนเพลิน
หลบหลีกสังคมหมางเมิน ส่วนเกินของคนมีเงิน
เป็นคนเสรี โดดดิ้นดีดสีสร้างเสริม
กีต้าร์ตัวเดียวเดิมๆ บ่เคยคิดล่วงเกินผู้ใด

( ดนตรี )

เป็นคนมักเพลง ร้องเองเล่นเองแสนเพลิน
หลบหลีกสังคมหมางเมิน ส่วนเกินของคนมีเงิน
เป็นคนเสรี โดดดิ้นดีดสีสร้างเสริม
กีต้าร์ตัวเดียวเดิมๆ บ่เคยคิดล่วงเกินผู้ใด

เนิ่นนานเหลือเกิน ที่อยู่บนถนนดนตรี
ฝึกฝนมานานหลายปี กั่วที่จะเป็นพงเป็นเพลง
กีต้าร์ตัวเก่า ผมซื้อเขาราคากันเอง
ได้จับได้เล่นเป็นเพลง ใจมันเต้นอยู่เป็นประจำ

คุเซ้าคุแลง จนแสงตะเว็นมืดดำ
เป็นกงเป็นการเป็นงาน บ่ได้ทำเป็นดงเป็นเดือน
ความรู้บ่มี สุดสีหรือว่าดาวเดือน
เป็นเพียงความฝันเลือนๆ เตือนในใจว่าไกลเหลือเกิน

ความฮักความแพง ให้แยงเบิ่งแหน่อีกดน
ผมมันเป็นลูกคนจน ขอจักคนแหน่เด้ออ้ายซาย
ตั้งใจทุ่มเท ร่อนเร่จากบ้านมาไกล
หนุ่มย่อสกลฝากไว้ กลางดวงใจของอ้ายชายงาม

ตั้งใจทุ่มเท ร่อนเร่จากบ้านมาไกล
หนุ่มย่อสกลฝากไว้ กลางดวงใจของอ้ายชายงาม

มิวสิควิดีโอ หนุ่มย่อ หนุ่มสกล

เพลง : หนุ่มย่อ (คอร์ด)
ศิลปิน : หนุ่มสกล
เนื้อร้อง/ทำนอง :
เรียบเรียง :
ติดต่องานศิลปิน : รถไฟดนตรี
คอร์ดเพลง หนุ่มย่อ หนุ่มสกล
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend