หน้าแรก » พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ » คอร์ดเพลง ตลอดเวลา – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง ตลอดเวลา – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง ตลอดเวลา
พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง

คอร์ดเพลง ตลอดเวลาสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | A | E | F#m E | ( 2 Times )
INTRO | D | E |

 พักสาย
ตาเถอะนะค
F#m 
นดี 
 
หลับ
ลงตรงนี้้
 ที่ๆ 
 
 
มีแต่เรา
F#m 
สองคน
 ผ่านเรื่องร
าวผ่านงาน
F#m 
ผ่านคน
 
สับ
สนหลายค
วาม
 
บางเว
ลาต้องการสัก
F#m 
คน
 
ไว้ค
อยปลอบใ
จ 
 
เข้าใ
จพูดคุย

INSTRU | A E | F#m E | ( 2 Times )
INSTRU | D | E |

 ความรักเ
อย 
 
งดงามอ
F#m 
ย่างนี้ 
 
จน
ชั่วชี
วี
 
โหยหาค
วามรักไม่เค
F#m 
ยพอ
 อยากให้เ
ธอเคียงข้างอย่
F#m 
างนี้
 
บอก
รักอีก
ที 
 
อยู่ใกล้
กัน 
 
ตลอดเ
F#m 
วลา

 พักก
าย 
 
พัก
F#m 
ใจ 
 
หลับ
ตาฝันดี
 รักเ
อยรัก
F#m 
ที่ 
 
เข้าใ
จถึงกัน
 พักก
าย 
 
พัก
F#m 
ใจ 
 
หลับ
ตาฝันดี
 รักเ
อยรัก
F#m 
ที่ 
 
เข้าใ
จถึงกัน
 พักก
าย 
 
พัก
F#m 
ใจ 
 
หลับ
ตาฝันดี
 รักเ
อยรัก
F#m 
ที่ 
 
เข้าใ
จถึงกัน

เนื้อเพลง
พักสายตาเถอะนะคนดี
หลับลงตรงนี้
ที่ๆมีแต่เราสองคน
ผ่านเรื่องราวผ่านงานผ่านคน
สับสนหลายความ
บางเวลาต้องการสักคน
ไว้คอยปลอบใจ เข้าใจพูดคุย

( ดนตรี )

ความรักเอย งดงามอย่างนี้ จนชั่วชีวี
โหยหาความรักไม่เคยพอ
อยากให้เธอเคียงข้างอย่างนี้
บอกรักอีกที อยู่ใกล้กัน ตลอดเวลา

พักกาย พักใจ หลับตาฝันดี
รักเอยรักที่ เข้าใจถึงกัน
พักกายพักใจ หลับตาฝันดี
รักเอยรักที่เข้าใจถึงกัน 
พักกายพักใจ หลับตาฝันดี
รักเอยรักที่เข้าใจถึงกัน
เพลง ตลอดเวลา – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ - คอร์ด เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
 โฆษณา