หน้าแรก » พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ » คอร์ดเพลง แค่นั้น – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง แค่นั้น – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง แค่นั้น
พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง


INTRO | A Asus4 | ( 3 Times ) | A |

 
บางคราวก็อยากจะ
ฝัน
 
บางทีก็อยากจะ
F#m 
รู้
 
ใครมีความหมายในใ
จของเธอ
 
จหนอช่างโหดร้าย
 
มองฉันอย่างเมิน
F#m 
เฉย
 
ใครหนอใครเล่าเ
อยจะอดทน

Bm 
…ก็เป็นได้แค่คนคนห
นึ่ง
 
ที่รักเธออย่างเปิดเ
ผย
ไม่เคยได้รับกลับคืน
Bm 
…ก็เธอนั้นแค่คนคนห
นึ่ง
 
จะรักไม่รักช่างเ
ธอ
 
ให้ฉันงมงายต่
อไป
Bm 
…แค่ได้รักได้คิดได้ช
อบ
 
สุขแบบทุกข์ทุกข์อย่าง
นี้ก็พอ

 
นี่ตัวเราคงค
ล้าย 
 
ดังหมาเห่าเ
C#m 
รือบิน
 
จนสิ้นใจยังไม่ได้
F#m 
ยล
 
ม่กวนใจให้ห
มอง 
 
ไม่รักไม่ว่าอะ
C#m 
ไร
 
คิดได้ฝ่ายเดียวก็
F#m 
พอ
Bm 
ใจหนอ 
 
นอ
 
ฉันเป็นสุขเหลื
อเกิน
Asus4 
 
 
Asus4 

INSTRU | Bm | D | E | A |
INSTRU | Bm | D | E |
INSTRU | A Asus4 | A Asus4 | A |

 
สำลักความสุขจน
ล้น
 
ต้องดั้นด้นผ่านทุกข์
F#m 
นั้น
 
ข้างในใครรู้มัน
ช้ำเพียงใ
Bm 
เมื่อลมพัดผ่านผิวบางบ
าง
 
ฉันวอนว่าลมเ
อ๋ย 
 
ช่วยพัดผ่านมาทา
งนี้
Bm 
สูดดอมดมกลิ่นหอมจางจ
าง
 
ที่เหลือไว้ก่อนจะเ
ลือนหายไป

( ซ้ำ * )

เนื้อเพลง
บางคราวก็อยากจะฝัน บางทีก็อยากจะรู้
ใครมีความหมายในใจของเธอ
ใจหนอช่างโหดร้าย มองฉันอย่างเมินเฉย
ใครหนอใครเล่าเอยจะอดทน

ก็เป็นได้แค่คนคนหนึ่ง
ที่รักเธออย่างเปิดเผย
ไม่เคยได้รับกลับคืน
ก็เธอนั้นแค่คนคนหนึ่ง
จะรักไม่รักช่างเธอ ให้ฉันงมงายต่อไป
แค่ได้รักได้คิดได้ชอบ
สุขแบบทุกข์ทุกข์อย่างนี้ก็พอ

* นี่ตัวเราคงคล้าย ดังหมาเห่าเรือบิน
จนสิ้นใจยังไม่ได้ยล
ไม่กวนใจให้หมอง ไม่รักไม่ว่าอะไร
คิดได้ฝ่ายเดียวก็พอ
ใจหนอ หนอ ฉันเป็นสุขเหลือเกิน

(ดนตรี)

สำลักความสุขจนล้น
ต้องดั้นด้นผ่านทุกข์นั้น
ข้างในใครรู้มันช้ำเพียงใด
เมื่อลมพัดผ่านผิวบางบาง
ฉันวอนว่าลมเอ๋ย ช่วยพัดผ่านมาทางนี้
สูดดอมดมกลิ่นหอมจางจาง
ที่เหลือไว้ก่อนจะเลือนหายไป

( * )
คอร์ด แค่นั้น – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ - คอร์ด เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
 โฆษณา