หน้าแรก » เบิร์ด พัฒกันต์ » คอร์ดเพลง ขี้เดียดฮัก – เบิร์ด พัฒกันต์

คอร์ดเพลง ขี้เดียดฮัก – เบิร์ด พัฒกันต์

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง
ขี้เดียดฮัก – เบิร์ด พัฒกันต์

INTRO | G | D |

 
ขี้เ
ดียดคําฮักของเจ้าที่เว้
าออกมา
 
ขี้เ
ดียดคำที่น้อ
งว่าสิฮักเพีย
Em 
งอ้าย
 
ขี้เ
ดียดคำว่าคิ
ดฮอด 
 
อยากสิบ
อกน้องว่าซั
Em 
งหลาย
 
มา
ล่อให้อ้าย 
 
มีใจเฮ็
ดหยัง

 
แล้วสิ
ตั๋วอ้ายเพื่ออิหยังว่ายังโส
ดอยู่
 
วังหนึ่
งฮั่นนั้นยังโพสต์รู
ปคู่โชว์อยู่หน้
าเฟส
 
เจ้
าอย่ามาตีหน้
าตั๋วหัวใ
จอ้ายบ่แม่นขอ
Em 
งเล่น
 
ฮู้
บ่อ้ายมั
นเจ็บมันซ้ำปา
นได๋

 
* ไส
ว่าบ่มีผู้บ่าว 
 
แล้วบักหน้
าเน่าคนนั้นเป็นไผ
 
สว่าเจ้ามีแต่อ้าย 
 
แล้วจั
งได๋คือเป็นลายต่าง
 
Em 
าหลอกให้อ้ายเพฮัก 
 
 
Am 
..หลอกให้ฮักเจ้าจนเหมิ
ดใจ

 
** โคตรขี้เ
ดียดคำฮักขอ
งเจ้าที่มัน
Em 
บ่จริง
 
ขี้เดีย
ดแฮงในมื้อนี้ 
 
พออยากสิวีขว
ดไส่
 
โคตรขี้เ
ดียดยามเจ้าบอ
กฮัก 
 
ม่วนอิหยังจั่งมาตั๋
Em 
วอ้าย
 
าหลอกให้ทุ่มเ
ทใจ 
 
แล้
Am 
วบทสุดท้าย.
.. 
 
กะเท.
.อ้ายถิ่ม

INSTRU | G | D | C D | G |
INSTRU | C D | G Em | C D | G |

( *, **, ** )

 
แล้
Am 
วบทสุดท้าย.
.. 
 
กะเท.
..อ้ายถิ่ม

เนื้อเพลง
ขี้เดียดคําฮักของเจ้าที่เว้าออกมา
ขี้เดียดคำที่น้องว่าสิฮักเพียงอ้าย
ขี้เดียดคำว่าคิดฮอด อยากสิบอกน้องว่าซังหลาย
มาล่อให้อ้ายมีใจเฮ็ดหยัง

แล้วสิตั๋วอ้ายเพื่ออิหยังว่ายังโสดอยู่
วังหนึ่งฮั่นนั้นยังโพสต์รูปคู่โชว์อยู่หน้าเฟส
เจ้าอย่ามาตีหน้าตั๋วหัวใจอ้ายบ่แม่นของเล่น
ฮู้บ่อ้ายมันเจ็บมันซ้ำปานได๋

* ไสว่าบ่มีผู้บ่าว แล้วบักหน้าเน่าคนนั้นเป็นไผ
ไสว่าเจ้ามีแต่อ้าย แล้วจังได๋คือเป็นลายต่าง
มาหลอกให้อ้ายเพฮัก หลอกให้ฮักเจ้าจนหมดใจ

** โคตรขี้เดียดคำฮักของเจ้าที่มันบ่จริง
ขี้เดียดแห่งในมื้อนี้ พออยากสิวีขวดใส
โคตรขี้เดียดยามเจ้าบอกฮัก ม่วนอิหยังจั่งมาตั๋วอ้าย
มาหลอกให้ทุ่มเทใจ แล้วบทสุดท้าย.. กะเทอ้ายถิ่ม

( ดนตรี )

( *, **, ** )

แล้วบทสุดท้าย… กะเทอ้ายถิ่ม
เพลง : ขี้เดียดฮัก
ศิลปิน : เบิร์ด พัฒกันต์
คำร้อง/ทำนอง : ทาเคชิเจ นาควัน
เรียบเรียง : อาจารย์ ติ๋งลี่ ไก่บักโจ้น ท็อปไลน์
ขี้เดียดฮัก - เบิร์ด พัฒกันต์
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :