คอร์ดเพลง มิดะ – จรัล มโนเพ็ชร

  
Text   

คอร์ดเพลง มิดะ
จรัล มโนเพ็ชร
คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง


INTRO | Dm | G | C Em | Am |
INTRO | Dm | G | C | C |
INTRO ( 2 Times )

Dm 
บนฟ้ามีเมฆล
G 
อย 
 
 
C 
บนดอยมีเมฆ
Am 
บัง
Dm 
มีสาวงามชื่อ
G 
ดัง 
 
อยู่ห
C 
ลังแดนดง
Am 
ป่า
F 
มีกะลาล่าเ
G 
ซอ 
 
มีห
C 
นุ่มหนุ่ม 
 
เผลอฮ้อง
Am 
หา
Dm 
มีสาวงามขึ้น
G 
มา 
 
แล้ว
C 
มีมิด
Am 

Dm 
นางนั้นยืนถ้าก
G 
อย 
 
หนุ่มน้
C 
อย 
 
ตี้ยังบ่เกย
Am 
ผ่าน
Dm 
ยังไร้ราคีพ
G 
าน 
 
บ่
C 
ฮู้การกามโล
Am 
กีย์
 
ยั่วย
F 
วนวาจาเว้าว
G 
อน
 
บอกส
C 
อนหื้อละอ่อนนั้น
Am 
มี
Dm 
ความฮู้กามวิ
G 
ธี 
 
แล้ว
C 
พลีเ
G 
รือนก
C 
าย

INSTRU | Dm | G | C | Am |
INSTRU | Dm | G | C | C |

Dm 
งามเหลือกำรำ
G 
พัน 
 
เป็นห
C 
มัน 
 
และเป็นห
Am 
ม้าย
 
Dm 
วามสวยงามคือ
G 
ภัย 
 
ถูกเ
C 
ลือกไว้เป็น
Am 
มิดะ
 
หนุ่มใ
F 
ด 
 
บ่เกยชิด
G 
ชม 
 
บ่
C 
สมสู่ฮู้วิ
Am 
ชา
Dm 
หมดหนทางขึ้น
G 
มา 
 
บนล
C 
านสาวก
Am 
อด

Dm 
หมดปัญญาดิ้น
G 
รน 
 
มืด
C 
มนเหมือนคนตา
Am 
บอด
Dm 
คนแล้วคนเล่าก
G 
อด 
 
ทอดก
C 
ายในดงดิน
Am 
แดน
 
จน
F 
วัยโรยราล่วงไ
G 
ป 
 
คนใ
C 
หม่มาเป็นมิดะ
Am 
แทน
Dm 
คือเรื่องราวในแ
G 
ดน 
 
แผ่น
C 
ดินอี
Am 
ก้อ

INSTRU | Dm | G | C Em | Am |
INSTRU | Dm | G | C | C |

Dm 
บนฟ้ามีเมฆล
G 
อย 
 
 
C 
บนดอยมีเมฆ
Am 
บัง
Dm 
มีสาวงามชื่อ
G 
ดัง 
 
อยู่ห
C 
ลังแดนดง
Am 
ป่า
F 
มีกะลาล่าเ
G 
ซอ 
 
มีห
C 
นุ่มหนุ่ม 
 
เผลอฮ้อง
Am 
หา
Dm 
มีสาวงามขึ้น
G 
มา 
 
แล้ว
C 
มี…มิด
Am 

เนื้อเพลง
บนฟ้ามีเมฆลอย บนดอยมีเมฆบัง
มีสาวงามชื่อดัง อยู่หลังแดนดงป่า
มีกะลาล่าเซอ มีหนุ่มหนุ่ม เผลอฮ้องหา
มีสาวงามขึ้นมา แล้วมีมิดะ

นางนั้นยืนถ้ากอย หนุ่มน้อย ตี้ยังบ่เกยผ่าน
ยังไร้ราคีพาน บ่ฮู้การกามโลกีย์
ยั่วยวนวาจาเว้าวอน
บอกสอนหื้อละอ่อนนั้นมี
ความฮู้กามวิธี แล้วพลีเรือนกาย

ดนตรี

งามเหลือกำรำพัน เป็นหมัน และเป็นหม้าย
ความสวยงามคือภัย ถูกเลือกไว้เป็นมิดะ
หนุ่มใด บ่เกยชิดชม บ่สมสู่ฮู้วิชา
หมดหนทางขึ้นมา บนลานสาวกอด

หมดปัญญาดิ้นรน มืดมนเหมือนคนตาบอด
คนแล้วคนเล่ากอด ทอดกายในดงดินแดน
จนวัยโรยราล่วงไป คนใหม่มาเป็นมิดะแทน
คือเรื่องราวในแดน แผ่นดินอีก้อ

ดนตรี

บนฟ้ามีเมฆลอย บนดอย มีเมฆบัง
มีสาวงามชื่อดัง อยู่หลังแดนดงป่า
มีกะลาล่าเซอ มีหนุ่มหนุ่มเผลอฮ้องหา
มีสาวงามขึ้นมา แล้วมีมิดะ
เพลง มิดะ – จรัล มโนเพ็ชร
จรัล มโนเพ็ชร - คอร์ดเพลง เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend