หน้าแรก » พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ » คอร์ดเพลง นักแสวงหา – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง นักแสวงหา – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์


INTRO | G |

 
สียงรถไฟกับเสียงใจที่สั่นตามเ
Em 
สียง
คนเต็มคันเต็มตู้รถไฟรวมทั้ง
Em 
เขา
 
แสวงห
าหนทางอยากไป ไป ไป ให้ถึง
 
เผชิญโช
ผจญภัยตามท
างรถไฟไป
ส่ง

 
* เพราะยังเป็น
Em 
หนุ่ม
 
จะงอมืองอเท้า รอคอยทนไม่ไห
 
จึงต้อง
Em 
ไปเป็นหนุ่มนักแสวงหา
 
หาทางให้ได้
ดี
 
ในดวง
ตามีแต่ความหวัง
 
ทุกทุกคนต่างมีค
Em 
วามหวัง
 
จึงมีความห
วังเต็มคันรถไฟ 
 
หัวใจเบ่งบ
าน

 
** เมื่
อรถไฟเงียบเสียงจอดลงปลาย
Em 
ทาง
 
ชีวิ
ตเราข้างหน้าช่างเต็มด้วยค
Em 
วามหมาย
 
แสวง
หาหนทางอยากไป ไป ไปให้
Em 
ถึง
 
เผชิญโ
ชคผจญภัยตามท
างรถไฟไป
ส่ง
เอ้า เล็กบาวโซโล่ นี่แนะ

INSTRU | G | G | Em | Em | ( 2 Times )
INSTRU | C | G | Em | Em | C | D | G | G |

( * , **)

เอ้าเสือเล็ก คาราบาว ถอย

OUTRO | G | G | Em | Em | ( Fade Out )

เนื้อเพลง
เสียงรถไฟกับเสียงใจที่สั่นตามเสียง
คนเต็มคันเต็มตู้รถไฟรวมทั้งเขา
แสวงหาหนทางอยากไป ไป ไป ให้ถึง
เผชิญโชคผจญภัยตามทางรถไฟไปส่ง

* เพราะยังเป็นหนุ่ม
จะงอมืองอเท้า รอคอยทนไม่ไหว
จึงต้องไปเป็นหนุ่มนักแสวงหา
หาทางให้ได้ดี
ในดวงตามีแต่ความหวัง
ทุกทุกคนต่างมีความหวัง
จึงมีความหวังเต็มคันรถไฟ หัวใจเบ่งบาน

** เมื่อรถไฟเงียบเสียงจอดลงปลายทาง
ชีวิตเราข้างหน้าช่างเต็มด้วยความหมาย
แสวงหาหนทางอยากไป ไป ไปให้ถึง
เผชิญโชคผจญภัยตามทางรถไฟไปส่ง
เอ้า เล็กบาวโซโล่ นี่แนะ

ดนตรี

( ซ้ำ * , ** )

เอ้าเสือเล็ก คาราบาว ถอย
คอร์ด นักแสวงหา – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ - คอร์ด เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
 โฆษณา