หน้าแรก » พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ » คอร์ดเพลง มือปืน – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง มือปืน – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ด เนื้อเพลง มือปืน พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง มือปืน พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เพลง :

ศิลปิน : พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เนื้อร้อง/ทำนอง : พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดทั้งหมด : Dm,F,Gm,Bb,C


INTRO | Dm | F | Gm | Bb C |
INTRO | Dm | F | Gm | Bb C |

 
  ฟางเส้นสุด
Dm 
ท้าย
 
  ตอนตะ
วันบ่ายคล้อยลงมา
Gm 
  นายสั่งให้ลงมือฆ่า
Bb 
.. 
 
เด็กตาดำ
 
  ศรัทธาส
Dm 
ลาย

 
  ความเป็นต
ายไล่เรียงเป็นฉาก
Gm 
  จากเริ่มถึงนี้ยิ่งนานเหนี่ยว
Bb 
ไกปืน
 
  เหยียบศพข้
ามไปคว้าเอาเ
Dm 
งิน

 
  ข้ามความ
จนที่ฉันหนีหน้า
Gm 
  ปากกัดตีนถีบเรื่อยมา 
 
 
 
 
  ตี
Bb 
รันฟันแทงแกร่งก
ล้าหนุ่มกระ
Dm 
ทง

 
  ไม่เคย
ลี้หนีใจผู้ใด
Gm 
  แรงมาเราก็แรงไป 
 
 
 
 
  กัดแ
Bb 
ก่งแย่งชิงก้อนเ
งิน 
 
จนพบ
Dm 
กับนาย
 
  ผู้มากห
ลายด้วยบารมีเงิน
Gm 
  ยิ่งใหญ่คับเมือง 
 
ทุกคนต้อง
Bb 
ก้มหัวมือกุม
ต่ำ

 
* ฝากตัวรับ
Dm 
ใช้นาย 
 
เป่าหัวผู้ขวางทางเ
ดินนาย
 
  ส่งไปสู่ค
Gm 
วามตาย 
 
ชื่อเ
Bb 
สียงของฉันเลื่อง
Dm 
ลือ
 
  ศพแรกผ่า
Dm 
นไป 
 
ศพสองศพสามค่
อยๆ 
 
ผ่านไป
 
  หลงผิดคิดภาค
Gm 
ภูมิใจ 
 
ก่อนเ
Bb 
ดินมา
ถึงวัน
Dm 
นี้

INSTRU | Dm | F | Gm | Bb C | ( 2 Times ) | C |
INSTRU | Dm | F | Gm | Bb C |

 
  เด็กโชค
Dm 
ร้าย 
 
เขาเห็นน
ายซื้อขายกัญชา
Gm 
  นายมองแล้วส่งสายตา 
 
ฉันผ
Bb 
วาใจตกลง
ตีน
 
  ไป
Dm 
ตายเสียเถิด 
 
หัน
ปืนเข้าหาหัวนาย
Gm 
  เหนี่ยวไกแล้วฉันโล่งใจ 
 
ได้กลิ่น
Bb 
ไอของความดีง
าม

 
* ฝากตัวรับ
Dm 
ใช้นาย 
 
เป่าหัวผู้ขวางทางเ
ดินนาย
 
  ส่งไปสู่ค
Gm 
วามตาย 
 
ชื่อเ
Bb 
สียงของฉันเลื่อง
Dm 
ลือ
 
  ศพแรกผ่า
Dm 
นไป 
 
ศพสองศพสามค่
อยๆ 
 
ผ่านไป
 
  หลงผิดคิดภาค
Gm 
ภูมิใจ 
 
ก่อนเ
Bb 
ดินมา
ถึงวัน
Dm 
นี้

Bb 
  นี่คือครั้งหนึ่งที่
ภูมิใจ 
 
ว่าฉันยังเป็นม
Dm 
นุษย์
Bb 
  หัวใจลอยล่อง
ไปแสนไกล
 
  ขอตกตาย ด้วย
Dm 
มือตัวเอง

OUTRO | Dm | F | Gm | Bb C | ( 4 Times )
OUTRO ( Fade out.. )

คอร์ดกีตาร์ในเพลง มือปืน


ฟางเส้นสุดท้าย
ตอนตะวันบ่ายคล้อยลงมา
นายสั่งให้ลงมือฆ่า.. เด็กตาดำๆ
ศรัทธาสลาย

ความเป็นตายไล่เรียงเป็นฉาก
จากเริ่มถึงนี้ยิ่งนานเหนี่ยวไกปืน
เหยียบศพข้ามไปคว้าเอาเงิน

ข้ามความจนที่ฉันหนีหน้า
ปากกัดตีนถีบเรื่อยมา
ตีรันฟันแทงแกร่งกล้าหนุ่มกระทง

ไม่เคยลี้หนีใจผู้ใด
แรงมาเราก็แรงไป
กัดแก่งแย่งชิงก้อนเงิน จนพบกับนาย
ผู้มากหลายด้วยบารมีเงิน
ยิ่งใหญ่คับเมือง ทุกคนต้องก้มหัวมือกุมต่ำ

* ฝากตัวรับใช้นาย เป่าหัวผู้ขวางทางเดินนาย
ส่งไปสู่ความตาย ชื่อเสียงของฉันเลื่องลือ
ศพแรกผ่านไป ศพสองศพสามค่อยๆ ผ่านไป
หลงผิดคิดภาคภูมิใจ ก่อนเดินมาถึงวันนี้

( ดนตรี )

เด็กโชคร้าย เขาเห็นนายซื้อขายกัญชา
นายมองแล้วส่งสายตา ฉันผวาใจตกลงตีน
ไปตายเสียเถิด หันปืนเข้าหาหัวนาย
เหนี่ยวไกแล้วฉันโล่งใจ ได้กลิ่นไอของความดีงาม

* ฝากตัวรับใช้นาย เป่าหัวผู้ขวางทางเดินนาย
ส่งไปสู่ความตาย ชื่อเสียงของฉันเลื่องลือ
ศพแรกผ่านไป ศพสองศพสามค่อยๆ ผ่านไป
หลงผิดคิดภาคภูมิใจ ก่อนเดินมาถึงวันนี้

นี่คือครั้งหนึ่งที่ภูมิใจ ว่าฉันยังเป็นมนุษย์
หัวใจลอยล่องไปแสนไกล
ขอตกตาย ด้วยมือตัวเอง

มิวสิควิดีโอ มือปืน พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เพลง มือปืน
ศิลปิน : พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
LINE : @PuPongsitOfficial

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา