หน้าแรก » พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ » คอร์ดเพลง ไถ่เธอคืนมา – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง ไถ่เธอคืนมา – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์


 
ผ่านไปสอ
งปีที่เ
ธอมาหา
Em 
ยจาก
 
ข่าวคราว
ว่าพ่อแม่เ
ธอนั้นพาไปข
าย
G7 
 
 
เจ็บและ
ช้ำต้อง
จำทน
 
เพราะความ
จนบัง
D/F# 
คับจิตใ
Em 
 
จากเ
Am 
จียงฮาย 
 
ไปขาย
ตัวอยู่สุไหงโก
ลก

 
พี่ตั้ง
ตารอให้เ
ธอกลับคืนบ้าน
Em 
นา
 
ถึงไม่
มีทีวีตู้เ
ย็นก็ไม่เห็นเป็น
ไร
G7 
 
ทิ้งค
วามเชื่อค่านิ
ยม 
 
ของ
คนเก่
D/F# 
าล้าสมั
Em 
 
ช่วยกัน
Am 
ทำนาปลูกข้
าวยังพอได้
อยู่
G7 

 
* ผ่านชี
วิตมาชื่นชมโลกสวยได้เพียงสิบ
ห้าปี
G7 
 
ได้แค่
นี้ชีวิตกลับมา
พบกับความมืด
มน
G7 
 
ผ่าน
มือชายเป็นร้
อยเป็นพัน
 
ต้องก
ล้ำกลื
D/F# 
นและอด
Em 
ทน
 
เพื่อเก็บ
Am 
เงิน 
 
ส่งบ้
านไถ่ถอนตั
วเอง

INSTRU | G D | Em | ( 2 Times )
INSTRU | C D | G D/F# Em |
INSTRU | Am D | G G7 |

( * )

 
ถึงใค
รๆ 
 
รังเ
กียจเหยียดหยามตั
Em 
วเธอ
 
พี่ยัง
รักเสมอถึงเ
ธอจะเป็นอย่างไ
G7 
 
อยู่ทาง
นี้พี่
ทำงาน 
 
ทำ
นา 
 
ทำ
D/F# 
สวน 
 
ทำไ
ร่
G7 
 
เพื่อเก็บ
Am 
เงิน 
 
ไว้ไ
ปไถ่เธอคื
นมา
G7 
 
อยู่ทาง
นี้ 
 
พี่ทำง
าน 
 
ทำ
นา 
 
ทำ
D/F# 
สวน 
 
ทำไ
Em 
ร่
 
จะเก็บ
Am 
เงิน 
 
ไว้ไ
ปไถ่เธอ
คืนมา

เนื้อเพลง
ผ่านไปสองปี ที่เธอ มาหายจาก
ข่าวคราวว่า พ่อแม่เธอนั้นพาไปขาย
เจ็บและช้ำ ต้องจำทน เพราะความจนบังคับจิตใจ
จากเจียงฮายไปขายตัวอยู่สุไหงโกลก


พี่ตั้งตารอ ให้เธอกลับคืนบ้านนา
ถึงไม่มี ทีวี ตู้เย็น ก็ไม่เห็นเป็นไร
ทิ้งความเชื่อค่านิยม ของคนเก่าล้าสมัย
ช่วยกันทำนา ปลูกข้าวยังพอได้อยู่


*ผ่านชีวิตมาชื่นชมโลกสวยได้เพียงสิบห้าปี
ได้แค่นี้ชีวิตกลับมาพบกับความมืดมน
ผ่านมือชายเป็นร้อยเป็นพัน ต้องกล้ำกลืนและอดทน
เพื่อเก็บเงิน ส่งบ้านไถ่ถอนตัวเอง


( * )


ถึงใครๆ รังเกียจเหยียดหยามตัวเธอ
พี่ยังรักเสมอถึงเธอจะเป็นอย่างไร


อยู่ทางนี้ พี่ทำงาน ทำนา ทำสวน ทำไร่
จะเก็บเงิน ไว้ไปไถ่เธอคืนมา (x2)
คอร์ด ไถ่เธอคืนมา – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ - คอร์ด เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :