คอร์ดเพลง มักอ้ายแหน่เด้อ – ศาล สานศิลป์

  
Text   

คอร์ดเพลง : มักอ้ายแหน่เด้อ ศาล สานศิลป์

คอร์ดเพลง มักอ้ายแหน่เด้อ - ศาล สานศิลป์

ศิลปิน : ศาล สานศิลป์

เนื้อร้อง/ทำนอง : อ.ปิงปอง พงษ์อนันต์

คอร์ดทั้งหมด : A,Bm,C,D,F#m,G


 
สิ
G 
ดูแลตัวเองใ
A 
ห้ดีๆ
 
จนกว่า
F 
อ้ายสิมั่นใจว่า
Bm 
คู่ควรเ
A 
ธอ
 
คั่นแม่นแ
G 
ก้มอ้ายใส
 
มักอ้
A 
ายแนเด้อ.
D 
.. 
 
คนไค

INSTRU | G | A | F#m | Bm A |
INSTRU | G | A | D | D A |

 
โอ้ยจั่งแม่นอ้าย
Bm 
แพ้ทางเจ้า 
 
คักล่ะเด้อน้องหล่า
 
ทุกค
A 
รั้งที่พ่อหน้า 
 
กะเขิน
Bm 
จนแก้มแดง
 
แต่ว่า
Bm 
คนพุฮ้าย 
 
จั่งอ้าย
A 
บ่สมคำแพง
 
มัน
F#m 
เลยบ่เคยแสดง 
 
ว่าคิดอี
Bm 
หยังข้างใน

 
อยากสิเ
G 
ป็นคนที่อยู่ 
 
ในสา
A 
ยตาเธอ
 
ฮู้ไว้
F#m 
เด้อคำเอ้ย 
 
แม่
Bm 
นยากส่ำ
A 
ได๋
 
อ้ายสิเ
G 
ป็นคนหล่อ 
 
อ้ายสิเปลี่ยนเป็นคนใหม่
 
เปลี่ยนเป็น
A 
คนแก้มใส 
 
เพื่อเธอ

 
เลยเปลี่ยนแปลงเจ้าข
G 
อง 
 
ให้
A 
ดูดี
 
เพื่อให้ส
F#m 
มกับ 
 
แก้ม
Bm 
ปี่ลี่ 
 
แฟนอ้
A 
าย
 
คั่นเจ้า
G 
มักคนหน้าหล่อ
 
อ้ายสิเ
A 
ป็นให้เจ้ากะได้ 
 
ถ่าอ้
D 
าย 
 
ก่อนเ
F# 
ด้อ
 
สิ
G 
ดูแลตัวเองใ
A 
ห้ดีๆ
 
จนกว่า
F#m 
อ้ายสิมั่นใจว่า
Bm 
คู่ควรเ
A 
ธอ
 
คั่นแม่นแ
G 
ก้มอ้ายใส
 
มั
A 
กอ้ายแนเด้อ.. 
 
D 
นไค 
 
 
A 

Bm 
ภาพของใบหน้าเธอโดนใจอ้าย
 
จนล้างออกได้ง่
A 
าย 
 
ก็คงบ่ยากบ่แอ
Bm 
วหา
 
ให้อ้าย
Bm 
ล้างฝุ่นควัน 
 
ความ
A 
มันทั้งใบหน้า
 
ยัง
F#m 
ทำได้ง่ายกว่าให้ลบภาพ
Bm 
เธอไปจากใจ

 
อยากสิเ
G 
ป็นคนที่อยู่ 
 
ในสา
A 
ยตาเธอ
 
ฮู้ไว้
F#m 
เด้อคำเอ้ย 
 
แม่
Bm 
นยากส่ำ
A 
ได๋
 
อ้ายสิเ
G 
ป็นคนหล่อ 
 
อ้ายสิเปลี่ยนเป็นคนใหม่
 
เปลี่ยนเป็น
A 
คนแก้มใส 
 
เพื่อเธอ

 
เลยเปลี่ยนแปลงเจ้าข
G 
อง 
 
ให้
A 
ดูดี
 
เพื่อให้ส
F#m 
มกับ 
 
แก้ม
Bm 
ปี่ลี่ 
 
แฟนอ้
A 
าย
 
คั่นเจ้า
G 
มักคนหน้าหล่อ
 
อ้ายสิเ
A 
ป็นให้เจ้ากะได้ 
 
ถ่าอ้
D 
าย 
 
ก่อนเ
F# 
ด้อ
 
สิ
G 
ดูแลตัวเองใ
A 
ห้ดีๆ
 
จนกว่า
F#m 
อ้ายสิมั่นใจว่า
Bm 
คู่ควรเ
A 
ธอ
 
คั่นแม่นแ
G 
ก้มอ้ายใส
 
มักอ้
A 
ายแนเด้อ.. 
 
D 
นไค..

INSTRU | G | A | F#m | Bm A |
INSTRU | G | A | D | D |

 
เปลี่ยนหน้าห
G 
มองให้น่ามองและ
A 
ดูดี
 
เพื่อให้
F#m 
สม 
 
กับแก้ม
Bm 
ปีลี่แฟนอ้
A 
าย
 
คั่นเจ้า
G 
มักคนหน้าหล่อ
 
อ้ายสิเ
A 
ป็นให้เจ้ากะได้ 
 
ถ่าอ้
D 
ายก่อนเ
F# 
ด้อ
 
สิ
G 
ดูแลตัวเองใ
A 
ห้ดีๆ
 
จนกว่า
F#m 
อ้ายสิมั่นใจว่า
Bm 
คู่ควรเ
A 
ธอ
 
คั่นแม่นแ
G 
ก้มอ้ายใส
 
มักอ้
A 
ายแนเด้อ 
 
D 
นไค..

 
และอ้ายสิ
G 
ดูแลตัวเองใ
A 
ห้ดีๆ
 
จนกว่า
F#m 
อ้ายสิมั่นใจว่า
Bm 
ควรคู่เ
A 
ธอ
 
คั่นแม่นแ
G 
ก้มอ้ายใส
 
ให้อ้
A 
ายเป็นแฟนแนเด้อ.. 
 
D 
นไค..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง มักอ้ายแหน่เด้อ


สิดูแลตัวเองให้ดีๆ
จนกว่าอ้ายสิมั่นใจว่าคู่ควรเธอ
คั่นแม่นแก้มอ้ายใส
มักอ้ายแนเด้อ… คนไค

( ดนตรี )

โอ้ยจั่งแม่นอ้ายแพ้ทางเจ้า คักล่ะเด้อน้องหล่า
ทุกครั้งที่พ่อหน้า กะเขินจนแก้มแดง
แต่ว่าคนพุฮ้าย จั่งอ้ายบ่สมคำแพง
มันเลยบ่เคยแสดง ว่าคิดอีหยังข้างใน

อยากสิเป็นคนที่อยู่ ในสายตาเธอ
ฮู้ไว้เด้อคำเอ้ย แม่นยากส่ำได๋
อ้ายสิเป็นคนหล่อ อ้ายสิเปลี่ยนเป็นคนใหม่
เปลี่ยนเป็นคนแก้มใส เพื่อเธอ

เลยเปลี่ยนแปลงเจ้าของ ให้ดูดี
เพื่อให้สมกับ แก้มปี่ลี่ แฟนอ้าย
คั่นเจ้ามักคนหน้าหล่อ
อ้ายสิเป็นให้เจ้ากะได้ ถ่าอ้าย ก่อนเด้อ
สิดูแลตัวเองให้ดีๆ
จนกว่าอ้ายสิมั่นใจว่าคู่ควรเธอ
คั่นแม่นแก้มอ้ายใส
มักอ้ายแนเด้อ.. คนไค

ภาพของใบหน้าเธอโดนใจอ้าย
จนล้างออกได้ง่าย ก็คงบ่ยากบ่แอวหา
ให้อ้ายล้างฝุ่นควัน ความมันทั้งใบหน้า
ยังทำได้ง่ายกว่าให้ลบภาพเธอไปจากใจ

อยากสิเป็นคนที่อยู่ ในสายตาเธอ
ฮู้ไว้เด้อคำเอ้ย แม่นยากส่ำได๋
อ้ายสิเป็นคนหล่อ อ้ายสิเปลี่ยนเป็นคนใหม่
เปลี่ยนเป็นคนแก้มใส เพื่อเธอ

เลยเปลี่ยนแปลงเจ้าของ ให้ดูดี
เพื่อให้สมกับ แก้มปี่ลี่ แฟนอ้าย
คั่นเจ้ามักคนหน้าหล่อ
อ้ายสิเป็นให้เจ้ากะได้ ถ่าอ้าย ก่อนเด้อ
สิดูแลตัวเองให้ดีๆ
จนกว่าอ้ายสิมั่นใจว่าคู่ควรเธอ
คั่นแม่นแก้มอ้ายใส
มักอ้ายแนเด้อ.. คนไค..

( ดนตรี )

เปลี่ยนหน้าหมองให้น่ามองและดูดี
เพื่อให้สม กับแก้มปีลี่แฟนอ้าย
คั่นเจ้ามักคนหน้าหล่อ
อ้ายสิเป็นให้เจ้ากะได้ ถ่าอ้ายก่อนเด้อ
สิดูแลตัวเองให้ดีๆ
จนกว่าอ้ายสิมั่นใจว่าคู่ควรเธอ
คั่นแม่นแก้มอ้ายใส
มักอ้ายแนเด้อ คนไค..

และอ้ายสิดูแลตัวเองให้ดีๆ
จนกว่าอ้ายสิมั่นใจว่าควรคู่เธอ
คั่นแม่นแก้มอ้ายใส
ให้อ้ายเป็นแฟนแนเด้อ.. คนไค..

มิวสิควิดีโอเพลง มักอ้ายแหน่เด้อ ศาล สานศิลป์

เพลง มักอ้ายแหน่เด้อ
ศิลปิน ศาล สานศิลป์
ติดต่องานแสดงศิลปิน โทร 0984426915
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend