หน้าแรก » ศาล สานศิลป์ » คอร์ดเพลง บ่ได้ย่าน – ศาล สานศิลป์ (Original Guide)

คอร์ดเพลง บ่ได้ย่าน – ศาล สานศิลป์ (Original Guide)

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง บ่ได้ย่าน – ศาล สานศิลป์

 
ก็แค่
คำที่เจ้าบอกลา
 
อ้ายบ่
Em 
ว่าบ่เคืองอันใด๋
 
หากว่า
ใจ 
 
อยากไ
ปอีหลี
 
บ่ต้อง
คิดว่าอ้ายสิขวาง
 
หากว่าน
Em 
างเจอทางที่ดี
 
อ้ายค
นนี้สิยอ
มตัดไจ

 
* แค่กัง
Am 
วลว่าคนที่
Em 
มา
 
ใช้ว
Am 
าจามาลวงหลอ
Em 
กใจ
 
อยากให้เ
จ้าทบทวนเบิ่งใหม่ 
 
ได้
บ่นาง

 
** บ่ได้ย่
านหากเจ้าถิ่มอ้
าย
 
แต่ย่านค
Em 
นใหม่เฮ็ดน้ำต
Am 
าพัง
 
แค่อยากเ
ว้าให้เจ้าร
ะวัง 
 
บ่ได้ห
วังสิ่งใด

 
*** บ่ต้องย่
านว่าอ้ายสิข
วาง
 
แต่ย่านใ
Em 
จนางเจอคำว่าเสี
Am 
ยใจ
 
อ้ายแค่ห่
วงคนที่อ้ายฮั
กหลาย
 
ย่านเจอ
ฮักบ่ดี

 
บ่ต้องเ
ชื่อคำอ้ายกะได้
 
หากมั่น
Em 
ใจคนใหม่อีหลี
 
อ้ายค
นนี้ 
 
พร้อมสิจ
ากไป

( *,**, ***, *** )

 
อ้ายแค่ห่
วงคนที่อ้ายฮั
กหลาย..
 
ย่านเจอ
ฮักบ่ดี
Fm 
 

เนื้อเพลง
ก็แค่คำที่เจ้าบอกลา อ้ายบ่ว่าบ่เคืองอันใด๋
หากว่าใจ อยากไปอีหลี บ่ต้องคิดว่าอ้ายสิขวาง
หากว่านางเจอทางที่ดี อ้ายคนนี้สิยอมตัดไจ

* แค่กังวลว่าคนที่มา ใช้วาจามาลวงหลอกใจ
อยากให้เจ้าทบทวนเบิ่งใหม่ ได้บ่นาง

** บ่ได้ย่านหากเจ้าถิ่มอ้าย
แต่ย่านคนใหม่เฮ็ดน้ำตาพัง
แค่อยากเว้าให้เจ้าระวัง บ่ได้หวังสิ่งใด

*** บ่ต้องย่านว่าอ้ายสิขวาง
แต่ย่านใจนางเจอคำว่าเสียใจ
อ้ายแค่ห่วงคนที่อ้ายฮักหลาย
ย่านเจอฮักบ่ดี

บ่ต้องเชื่อคำอ้ายกะได้ หากมั่นใจคนใหม่อีหลี
อ้ายคนนี้ พร้อมสิจากไป

( *,**, ***, *** )

อ้ายแค่ห่วงคนที่อ้ายฮักหลาย ย่านเจอฮักบ่ดี
คอร์ด เนื้อเพลง บ่ได้ย่าน – ศาล สานศิลป์ (Original Guide)
ศาล สานศิลป์
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :