หน้าแรก » ศาล สานศิลป์ » คอร์ดเพลง บ่ลอด (จาลอด) – ศาล สานศิลป์ (OST.ไทบ้านเดอะซีรีส์)

คอร์ดเพลง บ่ลอด (จาลอด) – ศาล สานศิลป์ (OST.ไทบ้านเดอะซีรีส์)

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง
บ่ลอด – ศาล สานศิลป์ (OST.ไทบ้านเดอะซีรีส์)

INTRO | Gm | Eb | Gm | Eb |

 
บ่แม่น
Gm 
ว่า 
 
บ่ฮู้จั
Eb 
กเจ้าของ
 
แต่หั
Gm 
วใจ 
 
หลอยออกป่องฝั
Eb 
นค้าง
 
จบ ม.
Bb 
 
ขับ
รถอีแต๊กฮ่าง 
 
 
โคตรไก
Eb 
ลห่าง 
 
กับสาวครูค
นงาม

 
บอกเจ้าข
Gm 
อง 
 
ให้เซาคิดเซ
Eb 
าฝัน
Gm 
แต่ยามเห็นหน้ากัน 
 
ใจกะแ
Eb 
ฮงคึดนำ
 
เทิงคิดฮ
Bb 
อด 
 
เทิงอยากเ
ว้า 
 
อยากถาม
Eb 
จนบ่อาจห้ามความฮู้สึ
กของใจ

 
สุดท้ายกะ
Bb 
ฮัก ฮัก ฮัก บ่รอ
ดใจของเจ้า
 
ถึงเค
Eb 
ยเว้า 
 
หยอกเจ้าว่าซังปาน
ใด๋
 
สุดท้ายกะ
Bb 
ฮัก ฮัก ฮัก จักสิห
นีไปไส
 
เพราะเบิดขั่
Eb 
วนหัวใจ 
 
อ้ายมี
แต่เจ้า 
 
เลยไปไ
Bb 
สบ่รอด

INSTRU | Gm | Eb | Gm | Eb |
INSTRU | Bb | F | Eb | F |

 
บ่แม่น
Gm 
ว่า 
 
บ่ฮู้จั
Eb 
กเจ้าของ
 
แต่หั
Gm 
วใจ 
 
หลอยออกป่องฝั
Eb 
นค้าง
 
จบ ม.
Bb 
 
ขับ
รถอีแต๊กฮ่าง 
 
 
โคตรไก
Eb 
ลห่าง 
 
กับสาวครูค
นไค

 
สุดท้ายกะ
Bb 
ฮัก ฮัก ฮัก บ่รอ
ดใจของเจ้า
 
ถึงเค
Eb 
ยเว้า 
 
หยอกเจ้าว่าซังปาน
ใด๋
 
สุดท้ายกะ
Bb 
ฮัก ฮัก ฮัก จักสิห
นีไปไส
 
เพราะเบิดขั่
Eb 
วนหัวใจ 
 
อ้ายมี
แต่เจ้า 
 
เลยไปไ
Bb 
สบ่รอด

 
แต่สุดท้ายกะ
Bb 
ฮัก ฮัก ฮัก บ่รอ
ดใจของเจ้า
 
ถึงเค
Eb 
ยเว้า 
 
หยอกเจ้าว่าซังปาน
ใด๋
 
สุดท้ายกะ
Bb 
ฮัก ฮัก ฮัก จักสิห
นีไปไส
 
เพราะเบิดขั่
Eb 
วนหัวใจ 
 
อ้ายมี
แต่เจ้า 
 
เลยไปไ
Bb 
สบ่รอด

OUTRO | Gm | Eb | Gm | Eb |

เนื้อเพลง
บ่แม่นว่า บ่ฮู้จักเจ้าของ
แต่หัวใจ หลอยจอบปองฝันค้าง
จบ ม. 6 ขับรถอีแต๊กฮ่าง ๆ
โคตรไกลห่าง กับสาวครูคนงาม

บอกเจ้าของ ให้เซาคิดเซาฝัน
แต่ยามเห็นหน้ากัน ใจกะแฮงคึดนำ
เทิงคิดฮอด เทิงอยากเว้า อยากถาม
จนบ่อาจห้ามความฮู้สึกของใจ

สุดท้ายกะฮัก ฮัก ฮัก บ่รอดใจของเจ้า
ถึงเคยเว้า หยอกเจ้าว่าซังปานใด๋
สุดท้ายกะฮัก ฮัก ฮัก จักสิหนีไปไส
เพราะเบิดข่วนหัวใจ อ้ายมีแต่เจ้า
เลยไปไสบ่รอด

( ดนตรี )

บ่แม่นว่า บ่ฮู้จักเจ้าของ
แต่หัวใจ หลอยจอบปองฝันค้าง
จบ ม. 6 ขับรถอีแต๊กฮ่าง ๆ
โคตรไกลห่าง กับสาวครูคนไค

สุดท้ายกะฮัก ฮัก ฮัก บ่รอดใจของเจ้า
ถึงเคยเว้า หยอกเจ้าว่าซังปานใด๋
สุดท้ายกะฮัก ฮัก ฮัก จักสิหนีไปไส
เพราะเบิดข่วนหัวใจ อ้ายมีแต่เจ้า
เลยไปไสบ่รอด

สุดท้ายกะฮัก ฮัก ฮัก บ่รอดใจของเจ้า
ถึงเคยเว้า หยอกเจ้าว่าซังปานใด๋
สุดท้ายกะฮัก ฮัก ฮัก จักสิหนีไปไส
เพราะเบิดข่วนหัวใจ อ้ายมีแต่เจ้า
เพลง : บ่ลอด (จาลอด)
ขับร้อง : ศาล สานศิลป์
คำร้อง/ทำนอง : ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา
เรียบเรียง : ธีระพงศ์ แก้วเนตร
ศาล สานศิลป์
 โฆษณา