หน้าแรก » ศาล สานศิลป์ » คอร์ดเพลง ระเบิดเวลา – ศาล สานศิลป์

คอร์ดเพลง ระเบิดเวลา – ศาล สานศิลป์

คอร์ดเพลง ระเบิดเวลา
ศิลปิน ศาล สานศิลป์
Ost.ไทบ้านเดอะซีรีส์2

คีย์คอร์ดเพลง ระเบิดเวลา คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Am G | F C |
INTRO | Dm Em | F G | G |

Am 
ยืนซึมเศร้ากลาง
Em 
ฝนที่มัน
 
พรั่งพ
รมลงใส่หน้าอ้
าย
 
ปล่อยน้ำ
ตาให้มันรินไ
หล 
 
บ่อาย
ฟ้าดิน 
 
 
E7 
Am 
สุญสิ้นแล้วควา
Em 
มฮัก
 
นาทีสุดท้
าย 
 
ด้วยคำว่าเ
ลิกกัน
 
ปานหัว
ใจของอ้ายถูก
ขัง
 
ด้วยน้ำมือเ
จ้ากับเขา

 
ฮักสอ
Dm 
งเฮา.. 
 
ถึงตอนอ
Em 
วสาน
 
เก็บกู้
บ่ทัน 
 
ได้รางวัลตอบแทนเป็น
น้ำตา

 
ระเบิดเว
ลา ฮ้า…  
Em 
ฮา..
 
เริ่มเดิน
มาตั้งแต่น้อง
Em 
พบเขา
 
เจ้าถ่ายโ
อนในความเป็นเ
รา
 
ยกให้เ
ขา ทีละน้อย  
E7 
 
อ้ายวิ่งไขว่ค
ว้าตามใจเ
จ้าคืน
 
น้องกะ
บืนหนีใส่เกียร์ถ
อย
 
ได้แต่
Dm 
มองฮักที่หลุดล
อย 
 
รอถึงวันเลิกรา

INSTRU | C Am | F G |

Am 
หันหลังทั้งน้ำ
Em 
ตา
 
กลั้นใจบอ
กว่า 
 
ให้เจ้าโช
คดี
 
ให้สมใ
จกับคนใหม่ที่
มี 
 
ที่น้องตั้ง
ใจเลือกเขา 
 
 
E7 
 
อ้ายค
Am 
นนี้ได้ตายไป
Em 
แล้ว
 
บ่ต้องห่วงเ
ด้อ 
 
บ่ขวางทางเ
จ้า
 
ถูกระเ
บิดที่น้องกับเ
ขา 
 
วางลงใ
ส่ใจกัน

INSTRU | Am Em | F C | F G | C E7 |
INSTRU | Am Em | F C | F G | C |

 
ฮัก
Dm 
สองเฮา.. 
 
ถึงตอนอ
Em 
วสาน
 
เก็บกู้
บ่ทัน 
 
ได้รางวัลตอบแทนเป็น
น้ำตา

 
ระเบิดเว
ลา ฮ้า…  
Em 
ฮา..
 
เริ่มเดิน
มาตั้งแต่น้อง
Em 
พบเขา
 
เจ้าถ่ายโ
อนในความเป็นเ
รา
 
ยกให้เ
ขา ทีละน้อย  
E7 
 
อ้ายวิ่งไขว่ค
ว้าตามใจเ
จ้าคืน
 
น้องกะ
บืนหนีใส่เกียร์ถ
อย
 
ได้แต่
Dm 
มองฮักที่หลุดล
อย 
 
รอถึง
วันเลิ
Am 
กรา

 
ระเบิดเว
ลา ฮ้า…  
Em 
ฮา..
 
เริ่มเดิน
มาตั้งแต่น้อง
Em 
พบเขา
 
เจ้าถ่ายโ
อนในความเป็นเ
รา
 
ยกให้เ
ขา ทีละน้อย  
E7 
 
อ้ายวิ่งไขว่ค
ว้าตามใจเ
จ้าคืน
 
น้องกะ
บืนหนีใส่เกียร์ถ
อย
 
ได้แต่
Dm 
มองฮักที่หลุดล
อย 
 
รอถึง
วันเลิ
Am 
กรา

 
ได้แต่ม
องฮักที่หลุดล
อย… มาถึงวันเลิกรา  

เนื้อเพลง ระเบิดเวลา
ยืนซึมเศร้ากลางฝนที่มัน
พรั่งพรมลงใส่หน้าอ้าย
ปล่อยน้ำตาให้มันรินไหล บ่อายฟ้าดิน
สุญสิ้นแล้วความฮัก
นาทีสุดท้าย ด้วยคำว่าเลิกกัน
ปานหัวใจของอ้ายถูกขัง
ด้วยน้ำมือเจ้ากับเขา

* ฮักสองเฮา.. ถึงตอนอวสาน
เก็บกู้บ่ทัน ได้รางวัลตอบแทนเป็นน้ำตา

** ระเบิดเวลา ฮ้า.. ฮาา..
เริ่มเดินมาตั้งแต่น้องพบเขา
เจ้าถ่ายโอนในความเป็นเรา
ยกให้เขา ทีละน้อย
อ้ายวิ่งไขว่คว้าตามใจเจ้าคืน
น้องกะบืนหนีใส่เกียร์ถอย
ได้แต่มองฮักที่หลุดลอย รอถึงวันเลิกรา

(ดนตรี)

หันหลังทั้งน้ำตา
กลั้นใจบอกว่า ให้เจ้าโชคดี
ให้สมใจกับคนใหม่ที่มี ที่น้องตั้งใจเลือกเขา
อ้ายคนนี้ได้ตายไปแล้ว
บ่ต้องห่วงเด้อ บ่ขวางทางเจ้า
ถูกระเบิดที่น้องกับเขา วางลงใส่ใจกัน

(ดนตรี)

( * , ** , ** )

ได้แต่มองฮักที่หลุดลอย
มาถึงวันเลิกรา
คอร์ด ระเบิดเวลา (Ost.ไทบ้านเดอะซีรีส์2)
ศิลปิน ศาล สานศิลป์
คำร้อง/ทำนอง : ปรีชา ปัดภัย
เรียบเรียง : นะโม โมรา
ระเบิดเวลา - ศาล สานศิลป์ Ost.ไทบ้านเดอะซีรีส์2
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :