คอร์ดเพลง หากลืมเจ้าได้ คงบ่ปล่อยใจให้เจ็บ – ศาล สานศิลป์

  
Text   

INTRO | Cm Bb | Cm | Bb Gm | Cm |
INTRO | Cm Bb | Cm | Bb Gm | Cm |

 
ใบไ
Cm 
ผ่เหลืองต้องลมห
Bb 
นาวทิ้งลงข้า
Cm 
งกอ
 
ปลาเขงปล
Fm 
าข่อ 
 
น้ำขอ
Bb 
ดบ่อพากันดิ้
Eb 
นตาย
 
ผ่านมากี่
Cm 
แล้ง 
 
บ่เปลี่ยนแปลงเลยชีวิ
Eb 
ตอ้าย
 
ควา
Cm 
มเจ็บยังคงหา
Fm 
ยใจ 
 
ตั้งแ
Bb 
ต่วันเจ้าไ
Gm 
ปกับเขา

 
หาทางหยุ
Cm 
ดเหงาซ่อนรู
Bb 
ปเราลบเบอร์เจ้
Cm 
าทิ้ง
 
แต่บ่อาจฝืนควา
Fm 
มจริง 
 
ว่าทุ
Bb 
กสิ่งของอ้ายคื
Eb 
อเจ้า
 
ลมหัวกุ
Cm 
ดต้อง 
 
มวนดอกคั
C 
นจองก่องงาส
Fm 
ะเดา
 
พัดเถียงนาน้อยหลุ
Eb 
ดเสา 
 
แต่
Bb 
บ่เคยพัดเหงาจา
Eb 
กใจ

 
* หากลืมเจ้
Bb 
าได้ค
Gm 
งบ่ปล่อยใจใ
Cm 
ห้เหงา
 
ไผสิอยากเจ็บกับภา
Fm 
พเก่า 
 
เมื่อคำว่
Bb 
าเฮาบ่มีควา
Eb 
มหมาย
 
แต่ใจ
Bb 
ที่ฮักยังแน่
Gm 
นหนักบ่เคยเสื่อ
Cm 
มคลาย
 
บ่ฮู้ว่าฮอดมื้
Fm 
อตาย 
 
สิลื
Bb 
มได้บ่น้
Cm 
อใจพี่
Bb 
Gm 
Cm 

 
** ใบไผ่เห
Cm 
ลืองเอ
Bb 
นไหวตามสายล
Cm 
มต้อง
 
แต่ใจฮั
Ab 
กน้องบ่เอ
Bb 
นไหวจากอ้ายค
Eb 
นนี้
 
นั่งเบิ่งปล
Cm 
าข่อน 
 
พากันซ่อนแลนหาหม่อ
Fm 
งลี้
 
งึดหลายแต่ใจอ้า
Eb 
ยนี้ 
 
จักสิ
Bb 
ลี้ความเจ็
Eb 
บจั่งใด๋

( *, ** )

OUTRO | Eb | Ebmaj7 |

เนื้อเพลง
ใบไผ่เหลืองต้องลมหนาวทิ้งลงข้างกอ
ปลาทิงปลาข่อ น้ำขอดบ่อพากันดิ้นตาย
ผ่านมากี่แล้ง บ่เปลี่ยนแปลงเลยชีวิตอ้าย
ความเจ็บยังคงหายใจ ตั้งแต่วันเจ้าไปกับเขา

หาทางหยุดเหงาซ่อนรูปเราลบเบอร์เจ้าทิ้ง
แต่บ่อาจฝืนความจริง ว่าทุกสิ่งของอ้ายคือเจ้า
ลมหัวกุดต้อง มวนดอกคันจองก่องงาสะเดา
พัดเถียงนาน้อยหลุดเสา แต่บ่เคยพัดเหงาจากใจ

* หากลืมเจ้าได้คงบ่ปล่อยใจให้เหงา
ไผสิอยากเจ็บกับภาพเก่าเมื่อคำว่าเฮาบ่มีความหมาย
แต่ใจที่ฮักยังแน่นหนักบ่เคยเสื่อมคลาย
บ่ฮู้ว่าฮอดมื้อตาย สิลืมได้บ่น้อใจพี่

** ใบไผ่เหลืองเอนไหวตามสายลมต้อง
แต่ใจฮักน้องบ่เอนไหวจากอ้ายคนนี้
นั่งเบิ่งปลาข่อน พากันซ่อนแลนหาหม่องลี้
งึดหลายแต่ใจอ้ายนี้ จักสิลี้ความเจ็บจั่งใด๋

( *, ** )
ส่งเข้าประกวดโครงการ เพลงที่ แม่น ให้มนต์แคน แก่นคูณ ชุดที่ 7
เพลง หากลืมเจ้าได้ คงบ่ปล่อยใจให้เจ็บ
คำร้อง ทำนอง อพิศาล ลมพัด
ลายกีต้าร์ อพิศาล ลมพัด
ไกด์ อพิศาล ลมพัด
ศาล สานศิลป์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend