หน้าแรก » ศาล สานศิลป์ » คอร์ดเพลง ฮักไปเจ็บไป (เคยฮักกันบ่) – ศาล สานศิลป์

คอร์ดเพลง ฮักไปเจ็บไป (เคยฮักกันบ่) – ศาล สานศิลป์

คอร์ด เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
เพลง ฮักไปเจ็บไป (เคยฮักกันบ่)
ศาล สานศิลป์


INTRO | D F#m | Bm | G A | D |

 
บ่
ฮู้ว่าหัวใ
F#m 
จเจ้า 
 
คือ
Bm 
เก่าบ่หล่า
 
คื
อจั่งมาเฮ็ดเย็นชา 
 
แบบบ่
มีใจ
 
ยามอ้
ายได้พ้อหน้
F#m 
าเจ้า 
 
แวว
Bm 
ตาเปลี่ยนไป
 
ส่ำ
นี้ก็รู้สึกได้ 
 
ว่าเจ้าบ่คื
อเก่า

 
บ่
ฮู้ว่าหัวใจ
F#m 
เจ้า 
 
มี
Bm 
เขาตอนใด๋
 
ถิ่
มฮักของอ้ายเอาไว้ 
 
หัวใจก็เริ่
มเน่า
 
ว่า
ที่ตำแหน่งคน
F#m 
เจ็บ 
 
อ้ายสิเก็
Bm 
บเอา
 
ต่ำแห
น่งคนฮักของเ
จ้า 
 
เขาเข้าคิ
วรอ

 
* ฮั
กอ้ายคงบ่ดี
พอ 
 
สิให้
F#m 
ถ่าให้รอคึด
Bm 
ต่อบ่ได้
 
ฝันฮ่
างม่างสัญญาใจ 
 
ให้เขาแม่
นบ่

 
** ฮัก
ไป 
 
ก็เ
Bm 
จ็บไป 
 
หั
วใจเจ้าบ่เค
ยพอ
 
เคย
ฮัก 
 
กัน
Bm 
บ่น้อ 
 
หรือเ
จ้าบ่เคยมีใ
 
ฮักไ
ป 
 
แฮง
Bm 
เจ็บหลาย 
 
แป๋ต
ายเกือบเซาหา
ยใจ
 
เซา
ฮัก 
 
กันตอ
Bm 
นใด๋
 
หรือเ
จ้าเป็นคนหลายใ
จ 
 
บ่เคย
พอ

 
*** บ่
ฮู้ว่าหัวใ
F#m 
จเจ้า 
 
คือ
Bm 
เก่าบ่หล่า
 
ลืม
คักคนฮักกันมา 
 
ถิ่มใจไป
มีใหม่
 
ก้อนเ
นื้อข้างซ้าย 
 
ของ
F#m 
อ้ายที่เอิ้นว่าหั
Bm 
วใจ
 
ถูกเจ้
ากับเขาทำลาย 
 
ลายเป็นน้ำ
ตา


INSTRU | D F#m | Bm | G A | D |
INSTRU | D F#m | Bm | G A | D |

( *, **, *** )

 
ถู
กเจ้ากับเขาทำล
าย 
 
กลายเป็นน้ำ
ตา

เนื้อเพลง
บ่ฮู้ว่าหัวใจเจ้า คือเก่าบ่หล่า
คือจั่งมาเฮ็ดเย็นชา แบบบ่มีใจ
ยามอ้ายได้พ้อหน้าเจ้า แววตาเปลี่ยนไป
ส่ำนี้ก็รู้สึกได้ ว่าเจ้าบ่คือเก่า

บ่ฮู้ว่าหัวใจเจ้า มีเขาตอนใด๋
ถิ่มฮักของอ้ายเอาไว้ หัวใจก็เริ่มเน่า
ว่าที่ตำแหน่งคนเจ็บ อ้ายสิเก็บเอา
ต่ำแหน่งคนฮักของเจ้า เขาเข้าคิวรอ

* ฮักอ้ายคงบ่ดีพอ สิให้ถ่าให้รอคึดต่อบ่ได้
ฝันฮ่างม่างสัญญาใจ ให้เขาแม่นบ่

** ฮักไป ก็เจ็บไป หัวใจเจ้าบ่เคยพอ
เคยฮัก กันบ่น้อ หรือเจ้าบ่เคยมีใจ
ฮักไป แฮงเจ็บหลาย แป๋ตายเกือบเซาหายใจ
เซาฮัก กันตอนใด๋ หรือเจ้าเป็นคนหลายใจ บ่เคยพอ


*** บ่ฮู้ว่าหัวใจเจ้า คือเก่าบ่หล่า
ลืมคักคนฮักกันมา ถิ่มใจไปมีใหม่
ก้อนเนื้อข้างซ้าย ของอ้ายที่เอิ้นว่าหัวใจ
ถูกเจ้ากับเขาทำลาย กลายเป็นน้ำตา


( ดนตรี )

( *, **, *** )

ถูกเจ้ากับเขาทำลาย กลายเป็นน้ำตา
ศิลปิน : เพชร อัมรินทร์
คำร้อง/ทำนอง : นริศ อรัญรุตม์
ไกด์ต้นฉบับ : ศาล สานศิลป์
ศาล สานศิลป์ - คอร์ดเพลง เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
 โฆษณา