คอร์ดเพลง บ่รอด (จาลอด) – ศาล สานศิลป์ (อพิศาล ลมพัด)

  
Text   

บ่รอด (จาลอด) – ศาล สานศิลป์ (อพิศาล ลมพัด)


INTRO | Gm | Eb | Gm | Eb | Bb | F | Eb | F |

 
* บ่แม่น
Gm 
ว่า 
 
บ่ฮู้จักเจ้
Eb 
าของ
 
แต่หั
Gm 
วใจ 
 
หลอยออกป่องฝั
Eb 
นค้าง
 
จบ ม.  
Bb 
 
ขับ
F 
รถอีแต๊กฮ่าง 
 
 
โคตรไก
Eb 
ลห่าง 
 
กับสาวครูค
F 
นงาม

 
บอกเจ้าข
Gm 
อง 
 
ให้เซาคิดเซ
Eb 
าฝัน 
 
 
Gm 
แต่ยามเห็นหน้ากัน 
 
ใจกะแ
Eb 
ฮงคึดนำ
 
เทิงคิดฮ
Bb 
อด 
 
เทิงอยากเ
F 
ว้า อยากถาม  
Eb 
จนบ่อาจห้ามความฮู้สึกขอ
F 
งใจ

 
** (แต่)สุดท้ายกะ
Bb 
ฮัก ฮัก ฮัก บ่รอ
F 
ดใจของเจ้า
 
ถึงเค
Eb 
ยเว้า 
 
หยอกเจ้าว่าซังปาน
F 
ใด๋
 
สุดท้ายกะ
Bb 
ฮัก ฮัก ฮัก จักสิห
F 
นีไปไส
 
เพราะเบิดขั่
Eb 
วหัวใจ 
 
อ้ายมีแต่
F 
เจ้า 
 
เลยไปไส
Bb 
บ่รอด

( *, **, ** )

OUTRO | Bb |

เนื้อเพลง
บ่แม่นว่า บ่ฮู้จักเจ้าของ
แต่หัวใจ หลอยจอบปองฝันค้าง
จบ ม. 6 ขับรถอีแต๊กฮ่าง ๆ
โคตรไกลห่าง กับสาวครูคนงาม

บอกเจ้าของ ให้เซาคิดเซาฝัน
แต่ยามเห็นหน้ากัน ใจกะแฮงคึดนำ
เทิงคิดฮอด เทิงอยากเว้า อยากถาม
จนบ่อาจห้ามความฮู้สึกของใจ

สุดท้ายกะฮัก ฮัก ฮัก บ่รอดใจของเจ้า
ถึงเคยเว้า หยอกเจ้าว่าซังปานใด๋
สุดท้ายกะฮัก ฮัก ฮัก จักสิหนีไปไส
เพราะเบิดข่วนหัวใจ อ้ายมีแต่เจ้า
เลยไปไสบ่รอด

บ่แม่นว่า บ่ฮู้จักเจ้าของ
แต่หัวใจ หลอยจอบปองฝันค้าง
จบ ม. 6 ขับรถอีแต๊กฮ่าง ๆ
โคตรไกลห่าง กับสาวครูคนไค

แต่สุดท้ายกะฮัก ฮัก ฮัก บ่รอดใจของเจ้า
ถึงเคยเว้า หยอกเจ้าว่าซังปานใด๋
สุดท้ายกะฮัก ฮัก ฮัก จักสิหนีไปไส
เพราะเบิดข่วนหัวใจ อ้ายมีแต่เจ้า
เลยไปไสบ่รอด

สุดท้ายกะฮัก ฮัก ฮัก บ่รอดใจของเจ้า
ถึงเคยเว้า หยอกเจ้าว่าซังปานใด๋
สุดท้ายกะฮัก ฮัก ฮัก จักสิหนีไปไส
เพราะเบิดข่วนหัวใจ อ้ายมีแต่เจ้า
เพลง บ่รอด (จาลอด)
ขับร้อง ศาล สานศิลป์
คำร้องทำนอง ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา
บ่รอด (จาลอด) - ศาล สานศิลป์ (อพิศาล ลมพัด)
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend