หน้าแรก » อ๊อฟ สงกรานต์ » คอร์ดเพลง ถืกใจค่อยไปต่อ – อ๊อฟ สงกรานต์

คอร์ดเพลง ถืกใจค่อยไปต่อ – อ๊อฟ สงกรานต์

คอร์ดเพลง : ถืกใจค่อยไปต่อ อ๊อฟ สงกรานต์

คอร์ดเพลง ถืกใจค่อยไปต่อ - อ๊อฟ สงกรานต์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single อ๊อฟ สงกรานต์ : ถืกใจค่อยไปต่อ


Tune to Eb

 
ล่านางเอย 
 
เจ้านั่นแ
มนแฟนไผ๋
 
เทียวมา
ส่งยิ้มหวานให้อ้าย
 
เทียวมา
ส่งสายตาอ่อน
Em 
หล่านางเอย 
 
จังแม่นเป็น
ตาออนซอน
 
แม่นเจ้าเ
คยเป็นของไผ๋มาก่
อน
 
กะบ่มีหม่อ
งตี๋..

 
เข้ามา
ทักมาชนแก้วเ
บา 
 
 
แฟนบ่
Bm 
หวงหรือว่าแฟน
Em 
บ่มี
 
ทั้งเป็นตา
Am 
ฮัก 
 
แล้วอ้ายกะโสดพ
อดี
 
เอาจัง
ซี้บ่..

 
บ่ต้องมา
Am 
ยึกมายัก 
 
มาเทียว
Em 
ส่งยิ้มให้
 
บ่ต้องมา
Am 
ลงมาลองใจ 
 
อ้ายดอก
น้อ
 
อ้ายกะ
Am 
เคยเสียใจ 
 
เจ็บย้อน
Em 
คนบ่ฮู้จักพอ
 
ขั่นสิ
ฮักกะย่านเจ็บแม่นบ่
 
กะบ่ต้อง
ฮักกันเลยกะได้

 
ถ้าหากว่าเ
ป็นแฟนกัน 
 
มันย
ากใจน้อง
 
กะบ่ต้อง
Bm 
เป็นแฟนกัน 
 
ขั่น
Em 
ยากใจหลาย
 
เบื่อหน้ากะ
Am 
หนี 
 
อยาก…!
 
กะไ
ลน์ 
 
คิดฮอดกะไ
ปหา..
 
ขั่นบ่อยาก
ฮักผุได๋อีก 
 
แล้วว่า
พังจนเข็ด
 
คันสั่น
Bm 
กะ…! กันซือ ๆ กะไ
Em 
ด้น้องหล่า
 
แล้วน้องสิ
Am 
หลงฮักอ้ายกะ
บ่ว่า
 
ขั่นถืกใจค่อยไ
ปต่อ.. 
 
เอ
าบ่ 
 
?

INSTRU | G | D | C | C | G | G |
INSTRU | Em | Em | D | D | C | D | G |

 
บ่ต้องมา
Am 
ยึกมายัก 
 
มาเทียว
Em 
ส่งยิ้มให้
 
บ่ต้องมา
Am 
ลงมาลองใจ 
 
อ้ายดอก
น้อ
 
อ้ายกะ
Am 
เคยเสียใจ 
 
เจ็บย้อน
Em 
คนบ่ฮู้จักพอ
 
ขั่นสิ
ฮักกะย่านเจ็บแม่นบ่
 
กะบ่ต้อง
ฮักกันเลยกะได้

 
ถ้าหากว่าเ
ป็นแฟนกัน 
 
มันย
ากใจน้อง
 
กะบ่ต้อง
Bm 
เป็นแฟนกัน 
 
ขั่น
Em 
ยากใจหลาย
 
เบื่อหน้ากะ
Am 
หนี 
 
อยาก…!
 
กะไ
ลน์ 
 
คิดฮอดกะไ
ปหา..
 
ขั่นบ่อยาก
ฮักผุได๋อีก 
 
แล้วว่า
พังจนเข็ด
 
คันสั่น
Bm 
กะ…! กันซือ ๆ กะไ
Em 
ด้น้องหล่า
 
แล้วน้องสิ
Am 
หลงฮักอ้ายกะ
บ่ว่า
 
ขั่นถืกใจค่อยไ
ปต่อ..

 
ถ้าหากว่าเ
ป็นแฟนกัน 
 
มันย
ากใจน้อง
 
กะบ่ต้อง
Bm 
เป็นแฟนกัน 
 
ขั่น
Em 
ยากใจหลาย
 
เบื่อหน้ากะ
Am 
หนี 
 
อยาก…!
 
กะไ
ลน์ 
 
คิดฮอดกะไ
ปหา..
 
ขั่นบ่อยาก
ฮักผุได๋อีก 
 
แล้วว่า
พังจนเข็ด
 
คันสั่น
Bm 
กะ…! กันซือ ๆ กะไ
Em 
ด้น้องหล่า
 
แล้วน้องสิ
Am 
หลงฮักอ้ายกะ
บ่ว่า
 
ขั่นถืกใจค่อยไ
ปต่อ..

 
ขั่นบ่อยาก
ฮักผุได๋อีกแล้วว่า
พังจนเข็ด
 
คันสั่น
Bm 
กะ…! กันซือ ๆ กะไ
Em 
ด้น้องหล่า
 
แล้วต่อจาก
Am 
นั้นสิหลงฮักอ้ายกะ
บ่ว่า
 
ขั่นถืกใจค่อยไ
ปต่อ..
Am 
ขั่นมีใจกะทัก
มา.. 
 
ถืกใจค่อยไ
ปต่อ..

(เอาบ่.. เอาบ่..)


หล่านางเอย เจ้านั่นแมนแฟนไผ๋
เทียวมาส่งยิ้มหวานให้อ้าย
เทียวมาส่งสายตาอ่อน
หล่านางเอย จังแม่นเป็นตาออนซอน
แม่นเจ้าเคยเป็นของไผ๋มาก่อน
กะบ่มีหม่องตี๋..

เข้ามาทักมาชนแก้วเบา ๆ
แฟนบ่หวงหรือว่าแฟนบ่มี
ทั้งเป็นตาฮัก แล้วอ้ายกะโสดพอดี
เอาจังซี้บ่..

บ่ต้องมายึกมายัก มาเทียวส่งยิ้มให้
บ่ต้องมาลงมาลองใจ อ้ายดอกน้อ
อ้ายกะเคยเสียใจ เจ็บย้อนคนบ่ฮู้จักพอ
ขั่นสิฮักกะย่านเจ็บแม่นบ่
กะบ่ต้องฮักกันเลยกะได้

ถ้าหากว่าเป็นแฟนกัน มันยากใจน้อง
กะบ่ต้องเป็นแฟนกัน ขั่นยากใจหลาย
เบื่อหน้ากะหนี อยาก…!
กะไลน์ คิดฮอดกะไปหา..
ขั่นบ่อยากฮักผุได๋อีก แล้วว่าพังจนเข็ด
คันสั่นกะ…! กันซือ ๆ กะได้น้องหล่า
แล้วน้องสิหลงฮักอ้ายกะบ่ว่า
ขั่นถืกใจค่อยไปต่อ.. เอาบ่ ?

( ดนตรี )

บ่ต้องมายึกมายัก มาเทียวส่งยิ้มให้
บ่ต้องมาลงมาลองใจ อ้ายดอกน้อ
อ้ายกะเคยเสียใจ เจ็บย้อนคนบ่ฮู้จักพอ
ขั่นสิฮักกะย่านเจ็บแม่นบ่
กะบ่ต้องฮักกันเลยกะได้

ถ้าหากว่าเป็นแฟนกัน มันยากใจน้อง
กะบ่ต้องเป็นแฟนกัน ขั่นยากใจหลาย
เบื่อหน้ากะหนี อยาก…!
กะไลน์ คิดฮอดกะไปหา..
ขั่นบ่อยากฮักผุได๋อีก แล้วว่าพังจนเข็ด
คันสั่นกะ…! กันซือ ๆ กะได้น้องหล่า
แล้วน้องสิหลงฮักอ้ายกะบ่ว่า
ขั่นถืกใจค่อยไปต่อ..

ถ้าหากว่าเป็นแฟนกัน มันยากใจน้อง
กะบ่ต้องเป็นแฟนกัน ขั่นยากใจหลาย
เบื่อหน้ากะหนี อยาก…!
กะไลน์ คิดฮอดกะไปหา..
ขั่นบ่อยากฮักผุได๋อีก แล้วว่าพังจนเข็ด
คันสั่นกะ…! กันซือ ๆ กะได้น้องหล่า
แล้วน้องสิหลงฮักอ้ายกะบ่ว่า
ขั่นถืกใจค่อยไปต่อ..

ขั่นบ่อยากฮักผุได๋อีกแล้วว่าพังจนเข็ด
คันสั่นกะ…! กันซือ ๆ กะได้น้องหล่า
แล้วต่อจากนั้นสิหลงฮักอ้ายกะบ่ว่า
ขั่นถืกใจค่อยไปต่อ..
ขั่นมีใจกะทักมา.. ถืกใจค่อยไปต่อ..

(เอาบ่.. เอาบ่..)

มิวสิควิดีโอ ถืกใจค่อยไปต่อ อ๊อฟ สงกรานต์

เพลง ถืกใจค่อยไปต่อ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : กิตติโป้ด
เรียบเรียง : ภาคิณ DL Studio
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :