คอร์ดเพลง ถืกใจค่อยไปต่อ – อ๊อฟ สงกรานต์

  
Text   

คอร์ดเพลง : ถืกใจค่อยไปต่อ อ๊อฟ สงกรานต์

คอร์ดเพลง ถืกใจค่อยไปต่อ - อ๊อฟ สงกรานต์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single อ๊อฟ สงกรานต์ : ถืกใจค่อยไปต่อ


Tune to Eb

 
G 
ล่านางเอย 
 
เจ้านั่นแ
D 
มนแฟนไผ๋
 
เทียวมา
C 
ส่งยิ้มหวานให้อ้าย
 
เทียวมา
G 
ส่งสายตาอ่อน
Em 
หล่านางเอย 
 
จังแม่นเป็น
D 
ตาออนซอน
 
แม่นเจ้าเ
C 
คยเป็นของไผ๋มาก่
D 
อน
 
กะบ่มีหม่อ
G 
งตี๋..

 
เข้ามา
C 
ทักมาชนแก้วเ
D 
บา 
 
 
แฟนบ่
Bm 
หวงหรือว่าแฟน
Em 
บ่มี
 
ทั้งเป็นตา
Am 
ฮัก 
 
แล้วอ้ายกะโสดพ
D 
อดี
 
เอาจัง
G 
ซี้บ่..

 
บ่ต้องมา
Am 
ยึกมายัก 
 
มาเทียว
Em 
ส่งยิ้มให้
 
บ่ต้องมา
Am 
ลงมาลองใจ 
 
อ้ายดอก
G 
น้อ
 
อ้ายกะ
Am 
เคยเสียใจ 
 
เจ็บย้อน
Em 
คนบ่ฮู้จักพอ
 
ขั่นสิ
C 
ฮักกะย่านเจ็บแม่นบ่
 
กะบ่ต้อง
D 
ฮักกันเลยกะได้

 
ถ้าหากว่าเ
C 
ป็นแฟนกัน 
 
มันย
D 
ากใจน้อง
 
กะบ่ต้อง
Bm 
เป็นแฟนกัน 
 
ขั่น
Em 
ยากใจหลาย
 
เบื่อหน้ากะ
Am 
หนี 
 
อยาก…!
 
กะไ
D 
ลน์ 
 
คิดฮอดกะไ
G 
ปหา..
 
ขั่นบ่อยาก
C 
ฮักผุได๋อีก 
 
แล้วว่า
D 
พังจนเข็ด
 
คันสั่น
Bm 
กะ…! กันซือ ๆ กะไ
Em 
ด้น้องหล่า
 
แล้วน้องสิ
Am 
หลงฮักอ้ายกะ
D 
บ่ว่า
 
ขั่นถืกใจค่อยไ
G 
ปต่อ.. 
 
เอ
D 
าบ่ 
 
?

INSTRU | G | D | C | C | G | G |
INSTRU | Em | Em | D | D | C | D | G |

 
บ่ต้องมา
Am 
ยึกมายัก 
 
มาเทียว
Em 
ส่งยิ้มให้
 
บ่ต้องมา
Am 
ลงมาลองใจ 
 
อ้ายดอก
G 
น้อ
 
อ้ายกะ
Am 
เคยเสียใจ 
 
เจ็บย้อน
Em 
คนบ่ฮู้จักพอ
 
ขั่นสิ
C 
ฮักกะย่านเจ็บแม่นบ่
 
กะบ่ต้อง
D 
ฮักกันเลยกะได้

 
ถ้าหากว่าเ
C 
ป็นแฟนกัน 
 
มันย
D 
ากใจน้อง
 
กะบ่ต้อง
Bm 
เป็นแฟนกัน 
 
ขั่น
Em 
ยากใจหลาย
 
เบื่อหน้ากะ
Am 
หนี 
 
อยาก…!
 
กะไ
D 
ลน์ 
 
คิดฮอดกะไ
G 
ปหา..
 
ขั่นบ่อยาก
C 
ฮักผุได๋อีก 
 
แล้วว่า
D 
พังจนเข็ด
 
คันสั่น
Bm 
กะ…! กันซือ ๆ กะไ
Em 
ด้น้องหล่า
 
แล้วน้องสิ
Am 
หลงฮักอ้ายกะ
D 
บ่ว่า
 
ขั่นถืกใจค่อยไ
G 
ปต่อ..

 
ถ้าหากว่าเ
C 
ป็นแฟนกัน 
 
มันย
D 
ากใจน้อง
 
กะบ่ต้อง
Bm 
เป็นแฟนกัน 
 
ขั่น
Em 
ยากใจหลาย
 
เบื่อหน้ากะ
Am 
หนี 
 
อยาก…!
 
กะไ
D 
ลน์ 
 
คิดฮอดกะไ
G 
ปหา..
 
ขั่นบ่อยาก
C 
ฮักผุได๋อีก 
 
แล้วว่า
D 
พังจนเข็ด
 
คันสั่น
Bm 
กะ…! กันซือ ๆ กะไ
Em 
ด้น้องหล่า
 
แล้วน้องสิ
Am 
หลงฮักอ้ายกะ
D 
บ่ว่า
 
ขั่นถืกใจค่อยไ
G 
ปต่อ..

 
ขั่นบ่อยาก
C 
ฮักผุได๋อีกแล้วว่า
D 
พังจนเข็ด
 
คันสั่น
Bm 
กะ…! กันซือ ๆ กะไ
Em 
ด้น้องหล่า
 
แล้วต่อจาก
Am 
นั้นสิหลงฮักอ้ายกะ
D 
บ่ว่า
 
ขั่นถืกใจค่อยไ
G 
ปต่อ..
Am 
ขั่นมีใจกะทัก
D 
มา.. 
 
ถืกใจค่อยไ
G 
ปต่อ..

(เอาบ่.. เอาบ่..)


หล่านางเอย เจ้านั่นแมนแฟนไผ๋
เทียวมาส่งยิ้มหวานให้อ้าย
เทียวมาส่งสายตาอ่อน
หล่านางเอย จังแม่นเป็นตาออนซอน
แม่นเจ้าเคยเป็นของไผ๋มาก่อน
กะบ่มีหม่องตี๋..

เข้ามาทักมาชนแก้วเบา ๆ
แฟนบ่หวงหรือว่าแฟนบ่มี
ทั้งเป็นตาฮัก แล้วอ้ายกะโสดพอดี
เอาจังซี้บ่..

บ่ต้องมายึกมายัก มาเทียวส่งยิ้มให้
บ่ต้องมาลงมาลองใจ อ้ายดอกน้อ
อ้ายกะเคยเสียใจ เจ็บย้อนคนบ่ฮู้จักพอ
ขั่นสิฮักกะย่านเจ็บแม่นบ่
กะบ่ต้องฮักกันเลยกะได้

ถ้าหากว่าเป็นแฟนกัน มันยากใจน้อง
กะบ่ต้องเป็นแฟนกัน ขั่นยากใจหลาย
เบื่อหน้ากะหนี อยาก…!
กะไลน์ คิดฮอดกะไปหา..
ขั่นบ่อยากฮักผุได๋อีก แล้วว่าพังจนเข็ด
คันสั่นกะ…! กันซือ ๆ กะได้น้องหล่า
แล้วน้องสิหลงฮักอ้ายกะบ่ว่า
ขั่นถืกใจค่อยไปต่อ.. เอาบ่ ?

( ดนตรี )

บ่ต้องมายึกมายัก มาเทียวส่งยิ้มให้
บ่ต้องมาลงมาลองใจ อ้ายดอกน้อ
อ้ายกะเคยเสียใจ เจ็บย้อนคนบ่ฮู้จักพอ
ขั่นสิฮักกะย่านเจ็บแม่นบ่
กะบ่ต้องฮักกันเลยกะได้

ถ้าหากว่าเป็นแฟนกัน มันยากใจน้อง
กะบ่ต้องเป็นแฟนกัน ขั่นยากใจหลาย
เบื่อหน้ากะหนี อยาก…!
กะไลน์ คิดฮอดกะไปหา..
ขั่นบ่อยากฮักผุได๋อีก แล้วว่าพังจนเข็ด
คันสั่นกะ…! กันซือ ๆ กะได้น้องหล่า
แล้วน้องสิหลงฮักอ้ายกะบ่ว่า
ขั่นถืกใจค่อยไปต่อ..

ถ้าหากว่าเป็นแฟนกัน มันยากใจน้อง
กะบ่ต้องเป็นแฟนกัน ขั่นยากใจหลาย
เบื่อหน้ากะหนี อยาก…!
กะไลน์ คิดฮอดกะไปหา..
ขั่นบ่อยากฮักผุได๋อีก แล้วว่าพังจนเข็ด
คันสั่นกะ…! กันซือ ๆ กะได้น้องหล่า
แล้วน้องสิหลงฮักอ้ายกะบ่ว่า
ขั่นถืกใจค่อยไปต่อ..

ขั่นบ่อยากฮักผุได๋อีกแล้วว่าพังจนเข็ด
คันสั่นกะ…! กันซือ ๆ กะได้น้องหล่า
แล้วต่อจากนั้นสิหลงฮักอ้ายกะบ่ว่า
ขั่นถืกใจค่อยไปต่อ..
ขั่นมีใจกะทักมา.. ถืกใจค่อยไปต่อ..

(เอาบ่.. เอาบ่..)

มิวสิควิดีโอ ถืกใจค่อยไปต่อ อ๊อฟ สงกรานต์

เพลง ถืกใจค่อยไปต่อ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : กิตติโป้ด
เรียบเรียง : ภาคิณ DL Studio
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend