หน้าแรก » Labanoon (ลาบานูน) » คอร์ดเพลง เชือกวิเศษ – LABANOON (ลาบานูน)

คอร์ดเพลง เชือกวิเศษ – LABANOON (ลาบานูน)

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง เชือกวิเศษ
LABANOON (ลาบานูน)

INTRO | Bm D | A F#m | ( 2 Times )

Bm 
พยายามจนหมดปัญญา 
 
 
F#m 
ได้เวลาก้มหน้ารับกรรม
ยื้อเท่าไรก็ยิ่งทำ 
 
ให้เธอ
นั้นลำบากใจ
Bm 
ในแววตาที่เธอมองกัน 
 
 
F#m 
บอกอะไรกับฉันมากมาย
ความอึดอัดมันฟ้องใจ 
 
ไม่มีท
างเป็นอย่างเดิม

 
* ต่อให้เ
Bm 
ชือกวิเศษผูก
F#m 
เราเอาไว้
 
เหนี่ยว
รั้งให้ตายคง
ได้แค่ตัว
 
ยิ่ง
Bm 
ห้ามเท่าไหร่ 
 
ยิ่ง
F#m 
ยื้อแค่ไหน 
 
ยิ่งเ
ห็นแก่ตัว

 
** เมื่อรักมัน
ทำให้เธอหนัก
ใจ 
 
ฝืนไปมัน
ก็เท่านั้น
 
เมื่อฉันมัน
ทำให้เธอกด
ดัน 
 
ก็พอกัน
ที
 
วันนี้เราเ
ดินมาสุดทาง
ฝัน 
 
ถ้าอย่าง
นั้นก็
A/C# 
ขอให้เธอโช
Bm 
คดี
 
ไม่ต้อง
ทนอยู่ตรง
นี้ให้ทรม
าน

INSTRU | Bm D | A F#m | ( 2 Times )

 
Bm 
อบใจเธอที่ทนกันมา 
 
อุ
F#m 
ตส่าห์รอนแรมกับฉันตั้งไกล
ฉันมันมีแค่หัวใจ 
 
ทำให้เ
ธอได้เท่านี้
Bm 
อย่ากังวล อย่าห่วงอะไร  
F#m 
ไม่มีใครมองเธอไม่ดี
ฉันผิดเอง ขอโทษที ที่วัน
นี้ดีไม่พอ

( *, ** )

 
***  
Bm 
  แม้ว่ารักนี้ต้องร่ำลา
  แม้ว่าฉันคือคนที่เสีย
น้ำตา
 
ที่แล้ว
มา 
 
ก็จะไม่เสียดาย
Bm 
  เพราะชีวิตที่เคยมีเธอ
  เพราะชีวิตครั้งนึงที่ได้รั
กเธอ
 
ก็คุ้มเ
กินพอ

( **, *** )

เนื้อเพลง
พยายามจนหมดปัญญา ได้เวลาก้มหน้ารับกรรม
ยื้อเท่าไรก็ยิ่งทำให้เธอนั้นลำบากใจ
ในแววตาที่เธอมองกัน บอกอะไรกับฉันมากมาย
ความอึดอัดมันฟ้องใจ ไม่มีทางเป็นอย่างเดิม

* ต่อให้เชือกวิเศษผูกเราเอาไว้
เหนี่ยวรั้งให้ตายคงได้แค่ตัว
ยิ่งห้ามเท่าไหร่ ยิ่งยื้อแค่ไหน ยิ่งเห็นแก่ตัว

** เมื่อรักมันทำให้เธอหนักใจ ฝืนไปมันก็เท่านั้น
เมื่อฉันมันทำให้เธอกดดัน ก็พอกันที
วันนี้เราเดินมาสุดทางฝัน ถ้าอย่างนั้นก็ขอให้เธอโชคดี
ไม่ต้องทนอยู่ตรงนี้ให้ทรมาน

( ดนตรี )

ขอบใจเธอที่ทนกันมา อุตส่าห์รอนแรมกับฉันตั้งไกล
ฉันมันมีแค่หัวใจ ทำให้เธอได้เท่านี้
อย่ากังวล อย่าห่วงอะไร ไม่มีใครมองเธอไม่ดี
ฉันผิดเอง ขอโทษที ที่วันนี้ดีไม่พอ

( *, ** )

*** แม้ว่ารักนี้ต้องร่ำลา แม้ว่าฉันคือคนที่เสียน้ำตา
ที่แล้วมา ก็จะไม่เสียดาย
เพราะชีวิตที่เคยมีเธอ
เพราะชีวิตครั้งนึงที่ได้รักเธอ ก็คุ้มเกินพอ

( **, *** )
เนื้อร้อง : ขจรเดช พรมรักษา
ทำนอง : เมธี อรุณ
เรียบเรียง : ลาบานูน
Labanoon - ลาบานูน
 โฆษณา