หน้าแรก » Labanoon (ลาบานูน) » คอร์ดเพลง เป็นตายร้ายดี – Labanoon (ลาบานูน)

คอร์ดเพลง เป็นตายร้ายดี – Labanoon (ลาบานูน)

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง เป็นตายร้ายดี – Labanoon (ลาบานูน)

 
หน้าห
นาวมาเยือน
 
ลมเย็นๆ มันเตือนหัวใ
C#m 
จฉัน
 
ให้
ยิ่งคิดถึงคนที่ทำให้ฉันไม่ห
นาวใจ
 
จากวันที่
ร่ำลา 
 
ไม่ได้พบเจอเธอไปอยู่ไ
หน
 
กำลังทำอะไรไม่
รู้เลย 
 
ไม่มีข่าวคราว

 
* เธอจะเ
ป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้
 
ใครจะ
C#m 
ดูจะแลคอยเป็นห่วงเธอ
 
ทุกๆ  
คืนได้แต่เพ้อ
 
ไม่รู้เลย ว่าเธอเป็นต
ายร้าย
ดี

 
** ยังมีเ
ธอคนเดียวอยู่ในหัวใจ
 
ไม่ว่า
C#m 
เธอเจออะไรในวันนี้
 
อยากให้
รับรู้เหลือเกิน
 
ให้รับรู้ว่าใจที่
ฉันมี 
 
โอ..โ
อว…
 
คิด
ถึงเธอ

 
ทุก
ๆ เรื่องราว ที่ได้พบได้เจอในวั
C#m 
นนี้
 
ไม่ค่
อยจะมีเรื่องดีๆ 
 
ให้เห็นสักเ
ท่าไร
 
ลมหนาวที่
พัดมา 
 
ขอให้พัดพาเรื่องที่เ
ลวร้าย
 
ให้เธออย่าได้เจ็บและ
ช้ำใจ 
 
ให้เธอโชคดี

( * , ** )

INSTRU | E | C#m | G#m | A B |

  ขอวอน 
 
ขอพรให้คนดี
C#m 
  รักเธอ 
 
รักเธอทั้งใจดวง
G#m 
นี้ 
 
 
 
 

 
เป็นห่
วงเธอ 
 
อยากรู้เธอเ
ป็นไง 
 
หมดทั้งหัวใจ
 
เป็นห่
วงเธอ 
 
กำลังทำอะไรไม่
รู้เลย 
 
ไม่มีข่าวคราว

( * , ** )

 
ให้
รับรู้ไว้เลย 
 
ว่า
ฉันยังละเมอ 
 
ยัง
รักเธอ

OUTRO | E | ( 6 Times )

เนื้อเพลง
หน้าหนาวมาเยือน
ลมเย็นๆ มันเตือนหัวใจฉัน
ให้ยิ่งคิดถึงคนที่ทำให้ฉันไม่หนาวใจ
จากวันที่ร่ำลา
ไม่ได้พบเจอเธอไปอยู่ไหน
กำลังทำอะไรไม่รู้เลย ไม่มีข่าวคราว

* เธอจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้
ใครจะดูจะแลคอยเป็นห่วงเธอ
ทุกๆ คืนได้แต่เพ้อ
ไม่รู้เลย ว่าเธอเป็นตายร้ายดี

** ยังมีเธอคนเดียวอยู่ในหัวใจ
ไม่ว่าเธอเจออะไรในวันนี้
อยากให้รับรู้เหลือเกิน
ให้รับรู้ว่าใจที่ฉันมี โอ..โอว… คิดถึงเธอ

ทุกๆ เรื่องราว
ที่ได้พบได้เจอในวันนี้
ไม่ค่อยจะมีเรื่องดีๆ ให้เห็นสักเท่าไร
ลมหนาวที่พัดมา
ขอให้พัดพาเรื่องที่เลวร้าย
ให้เธออย่าได้เจ็บและช้ำใจ ให้เธอโชคดี

( * , ** )

( ดนตรี )

ขอวอน ขอพร ให้คนดี
รักเธอ รักเธอทั้งใจดวงนี้

เป็นห่วงเธอ
อยากรู้เธอเป็นไง หมดทั้งหัวใจ
เป็นห่วงเธอ
กำลังทำอะไรไม่รู้เลย ไม่มีข่าวคราว

( * , ** )

ให้รับรู้ไว้เลย ว่าฉันยังละเมอ
ยังรักเธอ
Labanoon - ลาบานูน
 โฆษณา