หน้าแรก » Labanoon (ลาบานูน) » คอร์ดเพลง ความดีที่ไม่อยากทำ – Labanoon (ลาบานูน)

คอร์ดเพลง ความดีที่ไม่อยากทำ – Labanoon (ลาบานูน)

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง ความดีที่ไม่อยากทำ
Labanoon (ลาบานูน)

INTRO | D | A | Bm | A | ( 2 Times ) | D | D |

ฉันเชื่อ 
 
ว่าการทำ
Bm 
ดีได้ดี
  แม้วันนี้มันแลกด้วยค
วามเสียใจ
ฉันจะยอม 
 
ยอมคืนชี
Bm 
วิตที่เธอฝากไว้
  ทั้งที่มันทำใจรับ
ได้ลำบาก

 
* ไม่อ
ยากเสียเ
ธอ
 
แต่ชี
วิตมันจริงเกิน
Bm 
ไป
 
ฉันไม่
มีอะไร 
 
ไม่ควรคู่เ
ธอ

 
** เจ็บวัน
นี้ 
 
ดีกว่าเ
F# 
ห็นเธอต้อง
Bm 
ทนทรมาน
  เธอควรมีคืนวัน
ที่สวยงาม
 
มันอาจจะเ
ป็น 
 
ความ
F# 
ดีที่
Bm 
ฉันไม่อยากทำ
  ฉัน
ทำเพราะรักเ
ธอ

ทุกเรื่อง 
 
ที่เธอเหนื่อย
Bm 
มาด้วยกัน
  สิ่งที่ฝันมันก็ยังไ
กลแสนไกล
นับจากนี้ 
 
เธอไม่ต้อง
Bm 
ฝืนและทนต่อไป
  ขอให้เธอไปดีและ
มีความสุข

( * , ** )

INSTRU | D | Bm | G | Asus4 |

 
ไม่อ
ยากเลย 
 
ความจริงไม่อ
Bm 
ยากทำ
 
จำเป็นต้องบ
อกลา 
 
จำเป็นต้อง
ให้เธอไปจากฉัน

INSTRU | D | A | Bm | A |

 
มันอาจจะเ
ป็น 
 
ความดีที่
A/C# 
ฉันไม่อยากทำ 
 
 
Bm 
  ฉันทำเพราะ
รักเธอ

( ** )

  ต้อง
ทำเพราะรั
กเธอ

เนื้อเพลง
ฉันเชื่อ ว่าการทำดีได้ดี
แม้วันนี้มันแลกด้วยความเสียใจ
ฉันจะยอม ยอมคืนชีวิตที่เธอฝากไว้
ทั้งที่มันทำใจรับได้ลำบาก

* ไม่อยากเสียเธอ
แต่ชีวิตมันจริงเกินไป
ฉันไม่มีอะไร ไม่ควรคู่เธอ

** เจ็บวันนี้ ดีกว่าเห็นเธอต้องทนทรมาน
เธอควรมีคืนวันที่สวยงาม
มันอาจจะเป็น ความดี ที่ฉันไม่อยากทำ
ฉันทำเพราะรักเธอ

ทุกเรื่อง ที่เธอเหนื่อยมาด้วยกัน
สิ่งที่ฝันมันก็ยังไกลแสนไกล
นับจากนี้ เธอไม่ต้องฝืนและทนต่อไป
ขอให้เธอไปดีและมีความสุข

( * , **)

( ดนตรี )

ไม่อยากเลย ความจริงไม่อยากทำ
จำเป็นต้องบอกลา จำเป็นต้องให้เธอไปจากฉัน

( ดนตรี )

มันอาจจะเป็น ความดีที่ฉันไม่อยากทำ
ฉันทำเพราะรักเธอ

( ** )

ต้องทำเพราะรักเธอ
Labanoon - ลาบานูน
 โฆษณา