คอร์ดเพลง เด็กในท่อง – เบส ขวางหวัน

  
Text   

คอร์ดเพลง : เด็กในท่อง เบส ขวางหวัน

คอร์ดเพลง เด็กในท่อง - เบส ขวางหวัน

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single เบส ขวางหวัน : เด็กในท่อง

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง เด็กในท่อง คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | G D | Em | C D | G |
INTRO | G D | Em | C D | G D |

 
พี่มันลูกท่
G 
อง 
 
บ้านอยู่ในห
D 
ม็อง 
 
เเล้วรักน้องไม่ไ
Em 
ด้เหรอ
 
หน้าตาเบ
C 
ล่อๆ 
 
แต่งตัวเซ
D 
อร์ๆ 
 
เธออายเขาใ
G 
ช่หม้าย
 
ไม่ได้เดินห้
C 
างแหลงกลางไม่ค่
D 
อยเป็น
 
เห็น
Bm 
สาระรูปเเลเเล้ว
Em 
คบไม่ได้
 
ก็เป็น
C 
คนหัวใจร้
D 
ายๆ 
 
จะมีสิทธิ์หม้ายถ้าจะรั
G 
กเธอ

 
พี่กินน้ำท่
G 
อม 
 
ถึงพี่จะ
D 
ต้ม 
 
เเต่ใช่ว่าพี่ไม่
Em 
ทำไร
 
เลี้ยงนกเลี้ยง
C 
ไก่น้องเห้อบาย
D 
ใจเพื่อนฝูงโหม๋เ
G 
ราทั้งเพ
 
พี่เดินจูง
C 
วัวน้องว่าไม่
D 
สด
 
รถป้ายเเดง
Bm 
ผ่อนไม่หมดมันคงจะ
Em 
สดหวาพี่
 
อยากจะบ
C 
อกน้องเห้อคน
D 
ดีให้มองพี่ที่ก
G 
ารกระทำ

 
พี่พอเข้า
C 
ใจวัยรุ่นยุคใ
D 
หม่เขาชอบค
Em 
นหล่อ
 
ถึงพี่ไม่ห
C 
ล่อตัวดำม่อ
D 
ท่อ 
 
แต่ใจพี่ไ
G 
ม่ดำ
 
ถึงหน้าเหมือนโ
Em 
จร 
 
เเต่หัวใจอ่อนโ
E7 
ยนทุกการกร
Am 
ะทำ
 
รักใครไม่เคยชอก
C 
ซ้ำ 
 
เพราะการกระ
D 
ทำพี่สีช
G 
มพู

INSTRU | Em | D | C D | Em |
INSTRU | C D | G | Em E7 | Am | C D | G |

 
พี่กินน้ำท่
G 
อม 
 
ถึงพี่จะ
D 
ต้ม 
 
เเต่ใช่ว่าพี่ไม่
Em 
ทำไร
 
เลี้ยงนกเลี้ยง
C 
ไก่น้องเห้อบาย
D 
ใจเพื่อนฝูงโหม๋เ
G 
ราทั้งเพ
 
พี่เดินจูง
C 
วัวน้องว่าไม่
D 
สด
 
รถป้ายเเดง
Bm 
ผ่อนไม่หมดมันคงจะ
Em 
สดหวาพี่
 
อยากจะบ
C 
อกน้องเห้อคน
D 
ดีให้มองพี่ที่ก
G 
ารกระทำ

 
พี่พอเข้า
C 
ใจวัยรุ่นยุคใ
D 
หม่เขาชอบค
Em 
นหล่อ
 
ถึงพี่ไม่ห
C 
ล่อตัวดำม่อ
D 
ท่อ 
 
แต่ใจพี่ไ
G 
ม่ดำ
 
ถึงหน้าเหมือนโ
Em 
จร 
 
เเต่หัวใจอ่อนโ
E7 
ยนทุกการกร
Am 
ะทำ
 
รักใครไม่เคยชอก
C 
ซ้ำ 
 
เพราะการกระ
D 
ทำพี่สีช
G 
มพู

 
พี่พอเข้า
C 
ใจวัยรุ่นยุคใ
D 
หม่เขาชอบค
Em 
นหล่อ
 
ถึงพี่ไม่ห
C 
ล่อตัวดำม่อ
D 
ท่อ 
 
แต่ใจพี่ไ
G 
ม่ดำ
 
ถึงหน้าเหมือนโ
Em 
จร 
 
เเต่หัวใจอ่อนโ
E7 
ยนทุกการกร
Am 
ะทำ
 
รักใครไม่เคยชอก
C 
ซ้ำ 
 
เพราะการกระ
D 
ทำพี่สีช
G 
มพู

 
ถ้าไม่เชื่อมาลองคบ
C 
ดู 
 
รับลองหรอยจัง
D 
หู้ 
 
รักเด็กในท่
C 
อง.. 
 
 
G 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เด็กในท่อง


พี่มันลูกท่อง บ้านอยู่ในหม็อง เเล้วรักน้องไม่ได้เหรอ
หน้าตาเบล่อๆ แต่งตัวเซอร์ๆ เธออายเขาใช่หม้าย
ไม่ได้เดินห้างแหลงกลางไม่ค่อยเป็น
เห็นสาระรูปเเลเเล้วคบไม่ได้
ก็เป็นคนหัวใจร้ายๆ จะมีสิทธิ์หม้ายถ้าจะรักเธอ

พี่กินน้ำท่อม ถึงพี่จะต้ม เเต่ใช่ว่าพี่ไม่ทำไร
เลี้ยงนกเลี้ยงไก่น้องเห้อบายใจเพื่อนฝูงโหม๋เราทั้งเพ
พี่เดินจูงวัวน้องว่าไม่สด
รถป้ายเเดงผ่อนไม่หมดมันคงจะสดหวาพี่
อยากจะบอกน้องเห้อคนดีให้มองพี่ที่การกระทำ

พี่พอเข้าใจวัยรุ่นยุคใหม่เขาชอบคนหล่อ
ถึงพี่ไม่หล่อตัวดำม่อท่อ แต่ใจพี่ไม่ดำ
ถึงหน้าเหมือนโจร เเต่หัวใจอ่อนโยนทุกการกระทำ
รักใครไม่เคยชอกซ้ำ เพราะการกระทำพี่สีชมพู

( ดนตรี )

พี่กินน้ำท่อม ถึงพี่จะต้ม เเต่ใช่ว่าพี่ไม่ทำไร
เลี้ยงนกเลี้ยงไก่น้องเห้อบายใจเพื่อนฝูงโหม๋เราทั้งเพ
พี่เดินจูงวัวน้องว่าไม่สด
รถป้ายเเดงผ่อนไม่หมดมันคงจะสดหวาพี่
อยากจะบอกน้องเห้อคนดีให้มองพี่ที่การกระทำ

พี่พอเข้าใจวัยรุ่นยุคใหม่เขาชอบคนหล่อ
ถึงพี่ไม่หล่อตัวดำม่อท่อ แต่ใจพี่ไม่ดำ
ถึงหน้าเหมือนโจร เเต่หัวใจอ่อนโยนทุกการกระทำ
รักใครไม่เคยชอกซ้ำ เพราะการกระทำพี่สีชมพู

พี่พอเข้าใจวัยรุ่นยุคใหม่เขาชอบคนหล่อ
ถึงพี่ไม่หล่อตัวดำม่อท่อ แต่ใจพี่ไม่ดำ
ถึงหน้าเหมือนโจร เเต่หัวใจอ่อนโยนทุกการกระทำ
รักใครไม่เคยชอกซ้ำ เพราะการกระทำพี่สีชมพู

ถ้าไม่เชื่อมาลองคบดู รับลองหรอยจังหู้ รักเด็กในท่อง..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เด็กในท่อง (คอร์ด)

คำร้อง-ทำนอง เบสขวางหวัน
เรียบเรียง สุวรรณ นาคบุตร
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend