คอร์ดเพลง คนละครึ่ง เบส ขวางหวัน feat. ฝน พรสุดา

  
Text   


INTRO | E | B | A | B |

 
โบร
E 
าณว่าช้างเท้าหน้า
 
คือคนที่ค
B 
รอบครัวพึ่งพาได้
 
ไม่จำเ
A 
ป็นว่าต้องเป็นหญิงหรือชาย
 
แค่พึ่งพาไ
B 
ด้จนวันที่แก่ชรา

 
หาก
E 
มีเพียงเสาหลักของบ้าน
 
แต่ไม่มีค
B 
านที่คอยพยุงหลังคา
 
เสาที่แข็งแก
A 
ร่ง 
 
ก็ย่อมมีวันโรยรา
 
พายุพัด
B 
พา 
 
ก็คงจะไม่เหลือไหร

 
เพราะชีวิต
A 
คู่ต้องอยู่ด้วยความเข้าใจ
 
เอาใจแลก
E 
ใจ 
 
มีไหรก็ช่วยเหลือกัน
 
ไม่จำเ
A 
ป็นจะต้องยื้อแย่งแข่งขัน
 
ข่มเหงใส่
B 
กันว่าใครจะได้เป็นใหญ่

 
หนึ่งบวกหนึ่งเป็นส
E 
อง
 
แล้วจะประค
B 
องความรักยืน
C#m 
ยาวแค่ไหน
 
เป็นตัวเองกันมากเกินไ
A 
 
พอเริ่มผิดใจ ไม่มีไอไรมา
B 
ฉุดดึง
 
ความรักที่มั่นคง
E 
นั้น
 
แท้จริงต้อง
B 
ลดตัวเองมา
C#m 
ครึ่งหนึ่ง
 
เพื่อจะใช้ชีวิตเป็นห
A 
นึ่ง
 
ถอยคนละค
B 
รึ่ง 
 
มาใช้ชีวิตเป็นห
E 
นึ่งเดียว.. 
 
 
B 

 
อยาก
E 
มีเหมือนคนอื่นเขา
 
มันอยู่ที่เ
B 
ราช่วยกันแค่ไหน
 
เดินคนเ
A 
ดียวมันอาจจะเดินได้ไว
 
แต่ถ้าเดินให้ไ
B 
กล 
 
เราอาจต้องเดินไปด้วยกัน

 
สุข  
E 
ทุกข์ 
 
ร่วมช่วยกันสร้าง
 
ทุกสิ่ง ทุกอ
B 
ย่าง 
 
มันมีคำตอบของมัน
 
ถ้ายังไม่ห
A 
ยุด 
 
มันคงต้องมีสักวัน
 
เส้นทางที่
B 
ฝัน 
 
สุดท้ายก็คงไม่ไกล

 
เพราะชีวิต
A 
คู่ต้องอยู่ด้วยความเข้าใจ
 
เอาใจแลก
E 
ใจ 
 
มีไหรก็ช่วยเหลือกัน
 
ไม่จำเ
A 
ป็นจะต้องยื้อแย่งแข่งขัน
 
ข่มเหงใส่
B 
กันว่าใครจะได้เป็นใหญ่

 
หนึ่งบวกหนึ่งเป็นส
E 
อง
 
แล้วจะประค
B 
องความรักยืน
C#m 
ยาวแค่ไหน
 
เป็นตัวเองกันมากเกินไ
A 
 
พอเริ่มผิดใจ ไม่มีไอไรมา
B 
ฉุดดึง
 
ความรักที่มั่นคง
E 
นั้น
 
แท้จริงต้อง
B 
ลดตัวเองมา
C#m 
ครึ่งหนึ่ง
 
เพื่อจะใช้ชีวิตเป็นห
A 
นึ่ง
 
ถอยคนละค
B 
รึ่ง 
 
มาใช้ชีวิตเป็นห
E 
นึ่งเดียว..

INSTRU | A B | C#m B | A B | E |
INSTRU | A B | G#m C#m | F#m B | E |

 
เพราะชีวิต
A 
คู่ต้องอยู่ด้วยความเข้าใจ
 
เอาใจแลก
E 
ใจ 
 
มีไหรก็ช่วยเหลือกัน
 
ไม่จำเ
A 
ป็นจะต้องยื้อแย่งแข่งขัน
 
ข่มเหงใส่
B 
กันว่าใครจะได้เป็นใหญ่

 
หนึ่งบวกหนึ่งเป็นส
E 
อง
 
แล้วจะประค
B 
องความรักยืน
C#m 
ยาวแค่ไหน
 
เป็นตัวเองกันมากเกินไ
A 
 
พอเริ่มผิดใจ ไม่มีไอไรมา
B 
ฉุดดึง
 
ความรักที่มั่นคง
E 
นั้น
 
แท้จริงต้อง
B 
ลดตัวเองมา
C#m 
ครึ่งหนึ่ง
 
เพื่อจะใช้ชีวิตเป็นห
A 
นึ่ง
 
ถอยคนละค
B 
รึ่ง 
 
มาใช้ชีวิตเป็นห
E 
นึ่งเดียว..

 
หนึ่งบวกหนึ่งเป็นส
E 
อง
 
แล้วจะประค
B 
องความรักยืน
C#m 
ยาวแค่ไหน
 
เป็นตัวเองกันมากเกินไ
A 
 
พอเริ่มผิดใจ ไม่มีไอไรมา
B 
ฉุดดึง
 
ความรักที่มั่นคง
E 
นั้น
 
แท้จริงต้อง
B 
ลดตัวเองมา
C#m 
ครึ่งหนึ่ง
 
เพื่อจะใช้ชีวิตเป็นห
A 
นึ่ง
 
ถอยคนละค
B 
รึ่ง 
 
มาใช้ชีวิตเป็นห
E 
นึ่งเดียว..

 
เพื่อจะใช้ชีวิตเป็นห
A 
นึ่ง
 
ถอยคนละค
B 
รึ่ง 
 
มาใช้ชีวิตเป็นห
E 
นึ่งเดียว..


โบราณว่าช้างเท้าหน้า
คือคนที่ครอบครัวพึ่งพาได้
ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นหญิงหรือชาย
แค่พึ่งพาได้จนวันที่แก่ชรา

หากมีเพียงเสาหลักของบ้าน
แต่ไม่มีคานที่คอยพยุงหลังคา
เสาที่แข็งแกร่ง ก็ย่อมมีวันโรยรา
พายุพัดพา ก็คงจะไม่เหลือไหร

เพราะชีวิตคู่ต้องอยู่ด้วยความเข้าใจ
เอาใจแลกใจ มีไหรก็ช่วยเหลือกัน
ไม่จำเป็นจะต้องยื้อแย่งแข่งขัน
ข่มเหงใส่กันว่าใครจะได้เป็นใหญ่

หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสอง
แล้วจะประคองความรักยืนยาวแค่ไหน
เป็นตัวเองกันมากเกินไป
พอเริ่มผิดใจ ไม่มีไอไรมาฉุดดึง
ความรักที่มั่นคงนั้น
แท้จริงต้องลดตัวเองมาครึ่งหนึ่ง
เพื่อจะใช้ชีวิตเป็นหนึ่ง
ถอยคนละครึ่ง มาใช้ชีวิตเป็นหนึ่งเดียว..

อยากมีเหมือนคนอื่นเขา
มันอยู่ที่เราช่วยกันแค่ไหน
เดินคนเดียวมันอาจจะเดินได้ไว
แต่ถ้าเดินให้ไกล เราอาจต้องเดินไปด้วยกัน

สุข ทุกข์ ร่วมช่วยกันสร้าง
ทุกสิ่ง ทุกอย่าง มันมีคำตอบของมัน
ถ้ายังไม่หยุด มันคงต้องมีสักวัน
เส้นทางที่ฝัน สุดท้ายก็คงไม่ไกล

เพราะชีวิตคู่ต้องอยู่ด้วยความเข้าใจ
เอาใจแลกใจ มีไหรก็ช่วยเหลือกัน
ไม่จำเป็นจะต้องยื้อแย่งแข่งขัน
ข่มเหงใส่กันว่าใครจะได้เป็นใหญ่

หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสอง
แล้วจะประคองความรักยืนยาวแค่ไหน
เป็นตัวเองกันมากเกินไป
พอเริ่มผิดใจ ไม่มีไอไรมาฉุดดึง
ความรักที่มั่นคงนั้น
แท้จริงต้องลดตัวเองมาครึ่งหนึ่ง
เพื่อจะใช้ชีวิตเป็นหนึ่ง
ถอยคนละครึ่ง มาใช้ชีวิตเป็นหนึ่งเดียว..

( ดนตรี )

เพราะชีวิตคู่ต้องอยู่ด้วยความเข้าใจ
เอาใจแลกใจ มีไหรก็ช่วยเหลือกัน
ไม่จำเป็นจะต้องยื้อแย่งแข่งขัน
ข่มเหงใส่กันว่าใครจะได้เป็นใหญ่

หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสอง
แล้วจะประคองความรักยืนยาวแค่ไหน
เป็นตัวเองกันมากเกินไป
พอเริ่มผิดใจ ไม่มีไอไรมาฉุดดึง
ความรักที่มั่นคงนั้น
แท้จริงต้องลดตัวเองมาครึ่งหนึ่ง
เพื่อจะใช้ชีวิตเป็นหนึ่ง
ถอยคนละครึ่ง มาใช้ชีวิตเป็นหนึ่งเดียว..

หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสอง
แล้วจะประคองความรักยืนยาวแค่ไหน
เป็นตัวเองกันมากเกินไป
พอเริ่มผิดใจ ไม่มีไอไรมาฉุดดึง
ความรักที่มั่นคงนั้น
แท้จริงต้องลดตัวเองมาครึ่งหนึ่ง
เพื่อจะใช้ชีวิตเป็นหนึ่ง
ถอยคนละครึ่ง มาใช้ชีวิตเป็นหนึ่งเดียว..

เพื่อจะใช้ชีวิตเป็นหนึ่ง
ถอยคนละครึ่ง มาใช้ชีวิตเป็นหนึ่งเดียว..

มิวสิควิดีโอ คนละครึ่ง เบส ขวางหวัน feat. ฝน พรสุดา

เพลง : คนละครึ่ง
ศิลปิน : เบส ขวางหวัน feat. ฝน พรสุดา
เนื้อร้อง/ทำนอง : เบส ขวางหวัน
เรียบเรียง : สุวัตร วงศ์นคร
ติดต่องานแสดง :
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend