หน้าแรก » ต้อล สุขเกษม » คอร์ดเพลง เบิดฮัก – ต้อล สุขเกษม

คอร์ดเพลง เบิดฮัก – ต้อล สุขเกษม

เบิดฮัก – ต้อล สุขเกษม


INTRO | Bm F#m | Bm F#m | G A | D | ( 2 Times ) | A |

 
เจ้าเบิด
ฮัก 
 
 
F#m 
อ้ายคักแล้วแม่
Bm 
นบ่ 
 
สำพอละ
น้อ 
 
ซอ
F#m 
มเบิ่งเจ้าเป็นลา
ยต่าง
 
เบิดฮัก
อ้ายตั้งแต่มื้อ
ใด๋โตเอาค
F#m 
นใหม่เอาไผมาเคีย
Bm 
งข้าง
 
อ้ายคน
จนต้องยอมหลีกท
างให้เจ้าแม่น
บ่

 
เจ้าเบิด
ใจฮั
F#m 
กอ้ายมาโดนแล้
Bm 
วบ่ บอกแหน่ไ
F#m 
ด้บ่เหตุผลที่เจ้าเปลี่ยน
ไป
 
ย้อน
อ้ายมันดีบ่
พอ 
 
หรือว่าความ
F#m 
หล่อบ่พอสิมั
Bm 
ดใจ
น้องจึงตัดสิน
ใจ 
 
ถิ่ม
อ้ายได้แบบง่ายๆ 
 
 

 
* ถิ่มง่ายคั
Em 
กน้อ 
 
นี่
บ่คนเคยฮัก
กัน
 
เจ้าโยนถิ่มความ
ฝันแล้วเหยียบมันให้จมสม
ใจ

 
** เหยียบล
Bm 
งตม 
 
ให้มัน
จมไปโลดคำแ
พง
 
บ่อาจสิไปแ
ข่งวาส
นากับคนใหม่เ
จ้า
 
มี
ค่าบ่สมคนง
าม 
 
ต้องหลีก
F#m 
ทางต้องยอมทนเ
Bm 
ศร้า
 
ลิขิต
ฟ้าปั้นแต่งฮั
Em 
กเฮา.
.. 
 
(มาพอ.
Bm 
.สำนี้)

INSTRU | G A | F#m Bm | D Em | A D | G A |
INSTRU | F#m Bm | Em A | D | A |

( *,**, ** )

 
ลิขิต
ฟ้าเพิ่นปั้นแต่งให้เ
Em 
จ้า..
 
เบิดฮั
Bm 
กอ้ายเพียงส่ำนี้…

เนื้อเพลง
เจ้าเบิดฮัก อ้ายคักแล้วแม่นบ่
สำพอละน้อ ซอมเบิ่งเจ้าเป็นลายต่าง
เบิดฮักอ้ายตั้งแต่มื้อใด๋
โตเอาคนใหม่เอาไผมาเคียงข้าง
อ้ายคนจนต้องยอมหลีกทางให้เจ้าแม่นบ่

เจ้าเบิดใจฮักอ้ายมาโดนแล้วบ่
บอกแหน่ได้บ่เหตุผลที่เจ้าเปลี่ยนไป
ย้อนอ้ายมันดีบ่พอ หรือว่าความหล่อบ่พอสิมัดใจ
น้องจึงตัดสินใจ ถิ่มอ้ายได้แบบง่ายๆ

* ถิ่มง่ายคักน้อ นี่บ่คนเคยฮักกัน
เจ้าโยนถิ่มความฝันแล้วเหยียบมันให้จมสมใจ

** เหยียบลงตม ให้มันจมไปโลดคำแพง
บ่อาจสิไปแข่งวาสนากับคนใหม่เจ้า
มีค่าบ่สมคนงาม ต้องหลีกทางต้องยอมทนเศร้า
ลิขิตฟ้าปั้นแต่งฮักเฮา… (มาพอ..สำนี้)

( ดนตรี )

( *,**, ** )

ลิขิตฟ้าเพิ่นปั้นแต่งให้เจ้า…
เบิดฮักอ้ายเพียงส่ำนี้…
เพลง เบิดฮัก
ศิลปิน ต้อล สุขเกษม
คำร้อง/ทำนอง เพียว กลวัชร
เรียบเรียง ชิชรินทร์ อ่อนโก้ก
เบิดฮัก - ต้อล สุขเกษม
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :