หน้าแรก » เพชร สหรัตน์ » คอร์ดเพลง เสียเจ้ามื้อเคาท์ดาวน์ – เพชร สหรัตน์

คอร์ดเพลง เสียเจ้ามื้อเคาท์ดาวน์ – เพชร สหรัตน์

คอร์ด เนื้อเพลง เสียเจ้ามื้อเคาท์ดาวน์ – เพชร สหรัตน์

INTRO | Am | F | G | Am |

 
* นั่งอยู่
Am 
ซื่อๆ น้ำตากะไหล ใส่
Em 
มื้อส่งท้ายปีเก่า
Dm 
 คนที่เป็นแฟนเ
ฮา 
 
มื้อนี้เขา
Em 
ไปกับคนใหม
Am 
 
สัญญาใ
Am 
จสิไปส่งท้ายปีเก่า
 
สอง
Em 
เฮาสิไปเคาท์ด
าวน์
 
มื้อนี่
Dm 
คำสัญญาเฮา 
 
เจ้าเอาเข
าเข้ามาแทรก
Am 
ใจ

 
** น้ำตาไ
หล 
 
เจ้าสิไปเคาท์ด
าวน์กับเขา 
 
ทั้ง
Am 
คืน
 
เราได้แค่
ยืน 
 
ยืนมอง
ทั้งสองเคาท์ดาวน์
 
จ็บ.. 
 
ซำ
ได๋ 
 
สิปวด
Em 
ตับ ปวดไต กะต้
Am 
องทนเอา
 
ฝื
นยืนทนเคาท์ด
าวน์.. คนเดียว  
Am 

 
*** เสียเ
จ้าตอนเคาท์ด
าวน์
 
เมื่อเธอเลือก
Em 
เขาเข้ามาแทนหัวใจ
Am 
กัน
 
เจ็บแ
นก็ส่างหัวมัน
  
 
ฝันสลายตอนป
ลายปี
 
จ้าเคาท์ดาวน์กับเ
ขา
 
ทางนี้นั่งก
Em 
อดขวดเหล้า 
 
เคล้า
Am 
น้ำตาคนดี
จบหละหนอซำ
นี้.. (สวัสดีปีใหม่)  
Am 

INSTRU | Am G | F | Am G | F G |

( * , ** , *** , *** )

OUTRO | Am | F | G | C |

เนื้อเพลง
* นั่งอยู่ซื่อๆ น้ำตากะไหล ใส่มื้อส่งท้ายปีเก่า
คนที่เป็นแฟนเฮา มื้อนี้เขาไปกับคนใหม่
สัญญาใจสิไปส่งท้ายปีเก่า สองเฮาสิไปเคาท์ดาวน์
มื้อนี่คำสัญญาเฮา เจ้าเอาเขาเข้ามาแทรกใจ

** น้ำตาไหล เจ้าสิไปเคาท์ดาวน์กับเขา ทั้งคืน
เราได้แค่ยืน ยืนมองทั้งสองเคาท์ดาวน์
เจ็บ.. ซำได๋ สิปวดตับ ปวดไต กะต้องทนเอา
ฝืนยืนทนเคาท์ดาวน์.. คนเดียว

*** เสียเจ้าตอนเคาท์ดาวน์…
เมื่อเธอเลือกเขาจงเข้ามาแทนหัวใจกัน
เจ็บแนก็ส่างหัวมัน ฝันสลายตอนปลายปี
เจ้าเคาท์ดาวน์กับเขา…
ทางนี้นั่งกอดขวดเหล้า เคล้าน้ำตาคนดี
จบหละหนอซำนี้.. (สวัสดีปี๋ใหม่)

( ดนตรี )
( * , ** , *** , *** )
( ดนตรี )
ศิลปิน : เพชร สหรัตน์
คำร้อง/ทำนอง : เพชร สหรัตน์
ดนตรี : เธค คอนสาร
เพชร สหรัตน์
 โฆษณา