หน้าแรก » เจมส์ เรืองศักดิ์ » คอร์ดเพลง ตัวอัยรั๊ย – เจมส์ เรืองศักดิ์ x เพชร สหรัตน์

คอร์ดเพลง ตัวอัยรั๊ย – เจมส์ เรืองศักดิ์ x เพชร สหรัตน์

คอร์ดเพลง ตัวอัยรั๊ย
เจมส์ เรืองศักดิ์ x เพชร สหรัตน์
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2017

คีย์คอร์ดเพลง ตัวอัยรั๊ย คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Am | Am | Am | Am |
INTRO | Am | Em | Dm G | Am |

 
Am 
หม็ดเวลาแล้วใช่หม้าย 
 
พี่เ
Em 
หม็ดเวลาแล้วใช่หม้าย
 
น้อ
Dm 
งจึงได้เทหัวใ
จให้ใครคน
นั้น
 
ความ
รักที่เคยสร้าง
มา 
 
น้องแ
Em 
หลว่ามันไ
Am 
ม่สำคัญ
 
แล้วน้
องเห็นพี่
มันเป็นตัวอั
Am 
ยรั๊ย

 
Am 
วายเชื่องๆ ให้เธอหลอก บอกว่
Em 
ารัก 
 
รักจนเหม็ดใจ
 
ไอ้เราก็
คิด 
 
คิดว่าใ
ช่คนที่ใจตาม
หา
 
เป็น
Dm 
ตายใจก็ไม่
สน 
 
ไม่เคยระ
Em 
แวงว่าเธออีแ
Am 
หกตา
 
ยอม
Dm 
เป็นซากพืชซากห
มาให้อีกามันโฉ
Am 
บพาน

 
เห็
Dm 
นฉันเป็น
Am 
ตัวอัยรั๊ย 
 
เธอ
Dm 
เคยรัก
Am 
กันมั่งหม้าย
 
คยบ้างไหม 
 
มีใจคิดจะรัก
ฉัน

 
* เห็น
ฉันเป็นตัวอัยรั๊ย 
 
หลอก
Em 
ฉันเอาเป็นเอาตาย
 
เธอเหม็
Dm 
ดใจ 
 
ยังแหลงไปว่าใจ
รัก
 
เห็น
ฉันเป็นวัวเป็นควาย 
 
หลอ
Em 
กฉันให้กินยาตาย
 
มันไ
Dm 
ม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่
ใช่

 
** หลอก
ฉันไปเพื่ออัยรั๊ย 
 
ทั้ง
Em 
ที่ฉันรักเธอเหม็ดใจ
 
บอกได้ห
Dm 
ม้าย ได้หม้าย บอกได้ห
ม้าย
 
(ฉันตัวอัยรั๊ยในใจเ
ธอ)

INSTRU | F | Em | Dm | G | ( 2 Times )

พี่ก็ทุ่มเท 
 
ให้
Em 
เธอจนเหม็ดใจ
 
แล้วไ
ซรน้อง
ยังไม่เหลียว
แล
 
เห็น
พี่เป็นตัวอัย
รั๊ย 
 
จึง
Em 
ได้ตั้งใจรั
Am 
งแก
Dm 
หย๊บมาแค่แค่ 
 
พี่อยากอีถ
าม

( * , ** , * , ** )

เนื้อเพลง ตัวอัยรั๊ย
เหม็ดเวลาแล้วใช่หม้าย พี่เหม็ดเวลาแล้วใช่หม้าย
น้องจึงได้เทหัวใจให้ใครคนนั้น..
ความรักที่เคยสร้างมา น้องแหลว่ามันไม่สำคัญ
แล้วน้องเห็นพี่มันเป็นตัวอัยรั๊ย

ควายเชื่องๆ ให้เธอหลอก บอกว่ารักๆ จนเหม็ดใจ
ไอ้เราก็คิด คิดว่าใช่คนที่ใจตามหา
เป็นตายใจก็ไม่สน ไม่เคยระแวงว่าเธออีแหกตา
ยอมเป็นซากพืชซากหมาให้อีกามันโฉบพาน

เห็นฉันเป็นตัวอัยรั๊ย เธอเคยรักกันมั่งหม้าย
เคยบ้างไหม มีใจคิดจะรักฉัน

* เห็นฉันเป็นตัวอัยรั๊ย หลอกฉันเอาเป็นเอาตาย
เธอเหม็ดใจ ยังแหลงไปว่าใจรัก
เห็นฉันเป็นวัวเป็นควาย หลอกฉันให้กินยาตาย
มันไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่

** หลอกฉันไปเพื่ออัยรั๊ย ทั้งที่ฉันรักเธอเหม็ดใจ
บอกได้หม้าย ได้หม้าย บอกได้หม้าย
(ฉันตัวอัยรั๊ยในใจเธอ)

( ดนตรี )

พี่ก็ทุ่มเท ให้เธอจนเหม็ดใจ
แล้วไซน้องยังไม่เหลียวแล
เห็นพี่เป็นตัวอัยรั๊ย จึงได้ตั้งใจรังแก
หย๊บมาแค่แค่ พี่อยากอีถาม

( * , ** , * , ** )
เพลง ตัวอัยรั๊ย (คอร์ด เนื้อเพลง)
ศิลปิน : เพชร สหรัตน์ Feat.เจมส์ เรืองศักดิ์
คำร้อง : เพชร สหรัตน์
ทำนอง : เพชร สหรัตน์
ดนตรี : อ.ส้ม นากา
ติดต่องาน : 089-018-5555
คอร์ดเพลง ตัวอั๊ยรั้ย - เจมส์ เรืองศักดิ์ x เพชร สหรัตน์
ตัวอั๊ยรั้ย - เจมส์ เรืองศักดิ์ x เพชร สหรัตน์
 โฆษณา