หน้าแรก » เพชร สหรัตน์ » คอร์ดเพลง แกล้งตาย – เพชร สหรัตน์ (Cover)

คอร์ดเพลง แกล้งตาย – เพชร สหรัตน์ (Cover)

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง
แกล้งตาย – เพชร สหรัตน์ (Cover)

INTRO | Dm Bb | F C | Dm Bb | C |
INTRO | Dm Am | Bb F | Dm Am | Bb C | C |

Dm 
พี่หยบแลน้องสาวอยู่ตรงนี้
Gm 
Bb 
จำได้ไหมคนดี
ว่าพี่ยังคิ
ดถึง
Dm 
หยบแลน้องสาวไปกับใค
Gm 
รคนนึ่ง
 
น้ำ
Bb 
ตาของพี่
จึงได้ไหลออ
Dm 
กมา..

Dm 
ที่เงียบเพราะตกใจ 
 
แหลงไ
Gm 
ม่ออก
Bb 
แค่พี่อยากอิบ
อกว่ายังรักเส
มอ
Dm 
รู้เหม็ดทุกอย่างว่าเป็นแผ
Gm 
นการของเธอ
 
Bb 
ลยแกล้งโง่ๆ 
 
เบลอ
ๆ 
 
รอให้เธอแหลง
Dm 
มา

Gm 
* น้องคงเข้าใจ ว่
Am 
าพี่ไม่สาไร
 
ที่เงีย
Bb 
บไปเพราะพี่แกล้งตายหรอกน้องเ
อ้อ

 
** ยังรักเส
Bb 
มอแม้ว่าเ
ธออิเลือกเ
Dm 
ขา
 
แกล้งต
ายเลยห
Bb 
ลาว 
 
ม่ายหาญแลเข
ากอดเจ้าคนนี้
 
รักหนั
Bb 
ดเนี้ยนน่ะน้อ
งเอ้อ 
 
ไม่รู้อิแ
Am 
หลงว่ารักพั
Dm 
นพรือดี
 
น้อง
Bb 
ถึงอิเชื่อคำ
นี้จากปากพี่
Dm 
ชาย

INSTRU | Dm | Am | Bb C | F |
INSTRU | Bb C | Bm Dm | Bb C | Dm |

( *, **, ** )

OUTRO | Bb C | Dm | Dm |

เนื้อเพลง
พี่หยบแลน้องสาวอยู่ตรงนี้..
จำได้ไหมคนดีว่าพี่ยังคิดถึง
หยบแลน้องสาวไปกับใครคนนึ่ง
น้ำตาของพี่จึงได้ไหลออกมา..

ที่เงียบ เพราะตกใจ แหลงไม่ออก
แค่พี่อยากอิบอกว่ายังรักเสมอ
รู้เหม็ดทุกอย่างว่าเป็นแผนการของเธอ
เลยแกล้งโง่ๆเบลอๆรอให้เธอแหลงมา

* น้องคงเข้าใจว่าพี่ไม่สาไร
ที่เงียบไปเพราะพี่แกล้งตายหรอกน้องเอ้อ

** ยังรักเสมอแม้ว่าเธออิเลือกเขา
แกล้งตายเลยหลาว ม่ายหาญแลเขากอดเจ้าคนนี้
รักหนักเนี้ยนน่ะน้องเอ้อ ไม่รู้อิแหลงว่ารักพันพื้อดี
น้องถึงอิเชื่อคำนี้จากปากพี่ชาย

ดนตรี

( *, **, ** )
คอร์ดเพลง แกล้งตาย - เพชร สหรัตน์
 โฆษณา