หน้าแรก » เพชร สหรัตน์ » คอร์ดเพลง ห่วงใยไทสกลฯ – เพชร สหรัตน์

คอร์ดเพลง ห่วงใยไทสกลฯ – เพชร สหรัตน์

ห่วงใยไทสกลฯ – เพชร สหรัตน์


INTRO | D | G | Bm | A |

 
เข้มแข็งไว้
เด้อ 
 
เมื่อนี้เฮา
เจอน้ำไห
Bm 
ลบ่า
 
ฝากเพลงเช็ดคราบน้ำ
ตา 
 
น้ำท่วมธา
ราสกลน
F#m 
คร
 
สู้เด้อพี่
Bm 
น้อง 
 
เห็นสายน้ำหัวใจฮำ
Em 
ฮอน
 
ฝาก
ใจไปสกลน
คร 
 
สิอยู่สิน
อนจั่งใด๋น้อ
..เพิ่น 
 
 

 
* สงสารเหลื
อเกินมองเห็นบ้า
นเพิ่นจมสายธ
Bm 
ารา
 
นักร้องคนนึ่งส่งใจฝา
Em 
กมา 
 
อยากบอกเจ้า
ว่าเฮาบ่ถิ่
Bm 
มกัน
 
หากได้ยินเพล
Bm 
งนี้ 
 
ให้ช่วยแชร์เป็นร้อยเป็
Em 
นพัน
 
ส่ง
ใจคนไทยฮัก
กัน 
 
มีล้านช่ว
ยพันให้ทุกข์มันผ่อ
นคลาย 
 
 
D7 

 
** อดทน
ไว้น้ำท่วมส่ำ
ได้น้ำใจยั
Bm 
งมี
 
สกลนครสู้เด้อน้อ
งพี่ 
 
เฮาเข้าใจ
ดีถึงการเจ็
F#m 
บช้ำ
 
กอดคอสู้บ่
Bm 
ถอย 
 
ชีวิตต้องมีมื้อสูงมื้
Em 
อต่ำ
 
มื้อ
นี้ท้องฟ้ามืด.
.ดำ 
 
มื้อหน้าหนอ
งหารคงตะการรอ
ยยิ้ม 
 
 
D7 

INSTRU | D F#m | Bm | D F#m | Bm | G A | F#m Bm | G A | D A |

( *, ** )

 
มื้อนี้ท้องฟ้ามืด.
Em 
.ดำ 
 
มื้อหน้าหนอง
หาร..คงตะการรอ
ยยิ้ม 
 
 
Bb 
 
D/A 

เนื้อเพลง
เข้มแข็งไว้เด้อ เมื่อนี้เฮาเจอน้ำไหลบ่า
ฝากเพลงเช็ดคราบน้ำตา น้ำท่วมธาราสกลนคร
สู้เด้อพี่น้อง เห็นสายน้ำหัวใจฮำฮอน
ฝากใจไปสกลนคร จักอยู่สินอนจั่งใด๋น้อ..เพิ่น

สงสารเหลือเกินมองเห็นบ้านเพิ่นจมสายธารา
นักร้องคนนึ่งส่งใจมา อยากบอกเจ้าว่าเฮาบ่ถิ่มกัน
หากได้ยินเพลงนี้ ให้ช่วยแชร์เป็นร้อยเป็นพัน
ส่งใจคนไทยฮักกัน มีล้านช่วยพันให้..ทุกข์มันผ่อนคลาย

อดทนไว้น้ำท่วมส่ำได้น้ำใจยังมี
สกลนครสู้เด้อน้องพี่ เฮาเข้าใจดีถึงการเจ็บช้ำ
กอดคอสู้บ่ถอย ชีวิตต้องมีมื้อสูงมื้อต่ำ
มื้อนี้ท้องฟ้ามืด..ดำ มื้อหน้าหนองหารคงตะการรอยยิ้ม
คอร์ด เนื้อเพลง ห่วงใยไทสกลฯ ศิลปิน เพชร สหรัตน์
 โฆษณา