หน้าแรก » สกายพาส » คอร์ดเพลง น้ำใต้ศอก – สกายพาส (Sky Pass)

คอร์ดเพลง น้ำใต้ศอก – สกายพาส (Sky Pass)

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง น้ำใต้ศอก

INTRO | F | Am | Bb Bbm | F C |

 
ป็นตัวจริงอย่าง
Am 
เขานั้นหรือ
 
ที่เธอ
Bb 
ทำอะไรแล้วต้องย
อมทุกอย่าง
 
หรือเป็
Dm 
นคนรอ 
 
อย่าง
Am 
ฉันใช่ไหม
 
ที่เธอ
Bb 
ทำอะไรก็ได้
ทำ

 
คนม
Dm 
าทีหลังไม่ต้อง
Am 
พูดอะไร
 
เสีย
Bb 
ใจไป
ก็เท่านั้
 
หาก
Dm 
มีน้ำตาก็ให้
หันหลังไป
 
อย่าให้
Bb 
ใครรู้ว่
Bbm 
าเราเจ็

 
* ยอมเป็น
Am 
วัวเป็นค
Dm 
วาย 
 
ให้เ
ธอใช้มาเท่า
ไร
 
ยอมเป็น
Am 
ทาสรับใ
Bb 
ช้ ให้เ
ธอเป็นนายในใจ
ฉัน

 
** เมื่อน้ำใต้ศ
Bb 
อกมันไหลออกจาก
ตา
 
มันไหลลง
Am 
มาอาบท่วมหัว
Dm 
ใจ 
 
 

 
ไม่เค
Bb 
ยจะยอมให้ใ
คร 
 
ทำ
Am 
ไมต้องยอมให้เ
Dm 
ธอ
 
มื่อน้ำใต้ศ
Bb 
อกมันไหลออกหมด
ใจ
 
เหลือเพียงร่าง
Am 
กาย 
 
ที่ไร้วิญญ
Dm 
าณ
 
ต้อง
Bb 
ทนต้องทรม
าน
 
ต้องคอ
Bb 
ยแอบเก็บอากา
Bbm 
ร 
 
กินน้ำใต้ศ
อก

INSTRU | F Am | Bb C | F Am | Bb C |
INSTRU | Bb C | Am Dm C | Bb Bbm | F |

( * , ** )

 
ต้องท
Bb 
นต้องทรม
าน
 
ต้องคอ
Bb 
ยแอบเก็บอาก
Bbm 
าร 
 
กินน้ำ
ใต้ศอก

เนื้อเพลง
เป็นตัวจริงอย่างเขานั้นหรือ
ที่เธอทำอะไรแล้วต้องยอมทุกอย่าง
หรือเป็นคนรอง อย่างฉันใช่ไหม
ที่เธอทำอะไรก็ได้ทำ

คนมาทีหลังไม่ต้องพูดอะไร เสียใจไปก็เท่านั้น
หากมีน้ำตาก็ให้หันหลังไป อย่าให้ใครรู้ว่าเราเจ็บ

* ยอมเป็นวัวเป็นควาย ให้เธอใช้มาเท่าไร
ยอมเป็นทาสรับใช้ ให้เธอเป็นนายในใจฉัน

** มื่อน้ำใต้ศอกมันไหลออกจากตา
มันไหลลงมาอาบท่วมหัวใจ
ไม่เคยจะยอมให้ใคร ทำไมต้องยอมให้เธอ
มื่อน้ำใต้ศอกมันไหลออกหมดใจ
เหลือเพียงร่างกาย ที่ไร้วิญญาณ
ต้องทนต้องทรมาน
ต้องคอยแอบเก็บอาการ กินน้ำใต้ศอก

( ดนตรี )

( * , ** )

ต้องทนต้องทรมาน
ต้องคอยแอบเก็บอาการ กินน้ำใต้ศอก
SkyPass - สกายพาส
 โฆษณา