คอร์ดเพลง ฆ่าให้ตายอ้ายกะฮัก – เพชร สหรัตน์

  
Text   
คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง ฆ่าให้ตายอ้ายกะฮัก – เพชร สหรัตน์

INTRO | Bm | F#m | Bm | F#m |
INTRO | Em A | D |

Bm 
ทนกับคำว่ารอ 
 
น้อง
F#m 
หล่าบ่เคยสนใจ
Bm 
อ้ายเฮ็ดดีปานใด๋ 
 
หัว
F#m 
ใจบ่ยอมฮับฟัง
 
หมดความ
Em 
หวัง 
 
หัวใ
A 
จเจ้ามีคน
D 
อื่น

Bm 
ฝืนทนรอต่อไป 
 
เพราะ
F#m 
ใจอ้ายยังฮักเธอ
Bm 
ฆ่าให้ตายอ้ายยังอยากเจอ 
 
เพราะ
F#m 
เธอคือลมหายใจ
 
บทสุด
Em 
ท้าย 
 
ถึงต
A 
าย 
 
อ้ายก็ยั
D 
งรอ

Bm 
เฮ็ด…จั่
F#m 
งใด๋ 
 
ย้อนหัวใจ
Em 
น้องมีหลายคนหมา
D 
ยปอง
 
สู้อยู่เ
G 
ด้อ.
A 
.. 
 
ฝากบอกกับ
Bm 
น้อง
 
อยากเป็นเจ้า
Em 
ของ 
 
ต้องต
A 
ายตัวอ้ายกะ
D 
รอ

 
* ฆ่ากันให้ต
G 
าย 
 
 
A 
อ้ายกะบ่เซา
Bm 
ฮัก
 
เป็นแค่คนรู้
Em 
จัก 
 
บ่
A 
ได้เป็นคนรู้
D 
ใจ
 
นี้เป็นควา
G 
มจริง 
 
ที่น้
A 
องต้องการฝาก
Bm 
ไว้
 
คำว่าคนรู้
Em 
ใจ 
 
ถึงต
A 
ายอ้ายบ่มีท
D 
าง

 
** บ่เป็
Bm 
นหยัง 
 
อ้ายบ่ถือคำ
F#m 
เว้าของน้อง
 
คำว่าฮั
Bm 
กเฮาสอง 
 
น้องบอกบ่มีหน
F#m 
ทาง
 
สู้แบบอ้าง
Em 
ว้าง 
 
ไร้หนท
A 
างอ้ายกะสิ
D 
บืน

 
*** ยอมฮั
Bm 
บว่ามีแต่ใจ 
 
เกินร้
F#m 
อยที่คอยน้องนาง
 
เมื้อ
Bm 
ใด๋ที่เขาเหินห่าง 
 
อ้ายคนฮ่
F#m 
างๆ 
 
ยังสแตนด์บาย
 
บอกจาก
Em 
ใจ 
 
แม้ต
A 
ายอ้ายยังฮั
D 
กเธอ

 
****  
Bm 
ฮู้อยู่ 
 
เฮาไกลกัน
F#m 
ห่าง
 
อ้ายเหมือน
Em 
ทางดินแดงน้องเป
A 
รียบเหมือนดังทา
D 
งด่วน
 
อดเอาเ
G 
ด้อ.
A 
.. 
 
ปลอบใจพอ
Bm 
ม่วน
 
ย่านหัวใจ
Em 
ซวน 
 
ดวง
A 
ตาพากันฮ้อ
D 
งไห้

INSTRU | Bm | F#m | Bm | F#m | Em A | D |

( *, **, ***, **** )

OUTRO | Em A | D |

เนื้อเพลง
ทนกับคำว่ารอ น้องหล่าบ่เคยสนใจ
อ้ายเฮ็ดดีปานใด๋ หัวใจบ่ยอมฮับฟัง
หมดความหวัง หัวใจเจ้ามีคนอื่น

ฝืนทนรอต่อไป เพราะใจอ้ายยังฮักเธอ
ฆ่าให้ตายอ้ายยังอยากเจอ เพราะเธอคือลมหายใจ
บทสุดท้าย ถึงตาย อ้ายก็ยังรอ

เฮ็ดจั่งใด๋ ย้อนหัวใจน้องมีหลายคนหมายปอง
สู้อยู่เด้อ ฝากบอกกับน้อง
อยากเป็นเจ้าของ ต้องตายตัวอ้ายกะรอ

* ฆ่ากันให้ตาย อ้ายกะบ่เซาฮัก
เป็นแค่คนรู้จัก บ่ได้เป็นคนรู้ใจ
นี้เป็นความจริง ที่น้องต้องการฝากไว้
คำว่าคนรู้ใจ ถึงตายอ้ายบ่มีทาง

** บ่เป็นหยัง อ้ายบ่ถือคำเว้าของน้อง
คำว่าฮักเฮาสอง น้องบอกบ่มีหนทาง
สู้แบบอ้างว้าง ไร้หนทางอ้ายกะสิบืน

*** ยอมฮับว่ามีแต่ใจ เกินร้อยที่คอยน้องนาง
เมื้อใด๋ที่เขาเหินห่าง อ้ายคนฮ่างๆยังสแตนด์บาย
บอกจากใจ แม้ตายอ้ายยังฮักเธอ

**** ฮู้อยู่ เฮาไกลกันห่าง
อ้ายเหมือนทางดินแดงน้องเปรียบเหมือนดังทางด่วน
อดเอาเด้อ ปลอบใจพอม่วน
ย่านหัวใจซวน ดวงตาพากันฮ้องไห้

( *, **, ***, **** )
เพลง ฆ่าให้ตายอ้ายกะฮัก
นักร้อง เพชร สหรัตน์
เพชร สหรัตน์
2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend