คอร์ดเพลง วัยรุ่นมือสอง เบส ขวางหวัน

  
Text   
คอร์ดเพลง วัยรุ่นมือสอง ศิลปิน เบส ขวางหวัน คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย A Bm C#m D E F#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | A F#m | D E | A F#m | D E |

 
เราวัย
A 
รุ่นยุคใหม่สไต
E 
ล์เก่า
 
อาจไม่
F#m 
เหมือนเพื่อนเขาแล
E 
ทันสมัย
 
ทรงเบ
D 
ล่อๆเเต่ฉันจริงใจ 
 
ถึงไหน
E 
ถึงกัน

 
แม้อยู่กลาง
A 
ดิน 
 
กินกลางท
E 
ราย
 
แล
F#m 
ง่ายๆหม้ายไรเหมือ
E 
นกัน
 
มีแต่ป
D 
าล์มน้ำมันของพ่อฉัน
 
ทุ่มไ
E 
ว้ให้.. 
 
สองไร่ก
A 
ว่าๆ

 
พอ
Bm 
จะรู้ 
 
อยู่
C#m 
ในใจ
 
ว่าเธอช
D 
อบของใหม่ไม่ใ
A 
ช่เรา
 
ก็เป็นแบ
Bm 
บนี้ 
 
C#m 
ไตล์เก่า
 
เธอว่าเ
D 
ชยเหนื่อยใจเปล่า 
 
ไม่เอาพ
E 
รรค์นี้

 
เป็นวัยรุ่นมือส
A 
อง 
 
ใช้ของตามห
E 
ลาด
 
กางเกงยีนส์เข่า
F#m 
ขาด 
 
เธอคงเเลไม่เ
E 
ข้าตา
 
นั่งไม่ไ
D 
ด้ใช่หม้ายกานดา โนวา  
E 
คันเก่า
 
ไม่มีรถหรูห
A 
รา 
 
ธรรมดาอย่างเ
E 
รา
 
ใช้มือสองของ
F#m 
เก่า 
 
เธอคงรับไ
E 
ม่ได้
 
ถ้าต้องก
D 
ารแบรนด์เนมหาหม้าย
 
พี่ชายมัน
E 
จน.. 
 
เธอคงไม่หันมอง

INSTRU | A F#m | D E | A F#m | D E |
INSTRU | C#m F#m | C#m F#m | D | E |

 
อยู่ในท่
A 
องในหม๋องในส
E 
วน
 
นี้ก็
F#m 
สุขล้วนๆ 
 
สบา
E 
ยใจ
 
หากลอง
D 
แลได้ไม่เสียหาย 
 
สไ
E 
ตล์นี้

 
มีที่
A 
ดินแค่เพียงสอง
E 
ไร่
 
กับรถเ
F#m 
ครื่องร้ายๆคั
E 
นนี้
 
การแต่ง
D 
ตัวมือสองของพี่ 
 
น้องบัด
E 
สีเพื่อน

 
พอ
Bm 
จะรู้ 
 
อยู่
C#m 
ในใจ
 
ว่าเธอช
D 
อบของใหม่ไม่ใ
A 
ช่เรา
 
ก็เป็นแบ
Bm 
บนี้ 
 
C#m 
ไตล์เก่า
 
เธอว่าเ
D 
ชยเหนื่อยใจเปล่า 
 
ไม่เอาพ
E 
รรค์นี้

 
เป็นวัยรุ่นมือส
A 
อง 
 
ใช้ของตามห
E 
ลาด
 
กางเกงยีนส์เข่า
F#m 
ขาด 
 
เธอคงเเลไม่เ
E 
ข้าตา
 
นั่งไม่ไ
D 
ด้ใช่หม้ายกานดา โนวา  
E 
คันเก่า
 
ไม่มีรถหรูห
A 
รา 
 
ธรรมดาอย่างเ
E 
รา
 
ใช้มือสองของ
F#m 
เก่า 
 
เธอคงรับไ
E 
ม่ได้
 
ถ้าต้องก
D 
ารแบรนด์เนมหาหม้าย
 
พี่ชายมัน
E 
จน..

 
เป็นวัยรุ่นมือส
A 
อง 
 
ใช้ของตามห
E/G# 
ลาด
 
กางเกงยีนส์เข่า
F#m 
ขาด 
 
เธอคงเเลไม่เ
E 
ข้าตา
 
นั่งไม่ไ
D 
ด้ใช่หม้ายกานดา โนวา  
E 
คันเก่า
 
ไม่มีรถหรูห
A 
รา 
 
ธรรมดาอย่างเ
E 
รา
 
ใช้มือสองของ
F#m 
เก่า 
 
เธอคงรับไ
E 
ม่ได้
 
ถ้าต้องก
D 
ารแบรนด์เนมหาหม้าย
 
พี่ชายมัน
E 
จน.. 
 
เธอคงไม่หันมอง

INSTRU | A F#m | A E | A F#m | D E |
INSTRU | A F#m | D | E | A F#m | A E |

 
เธอคงไม่
A 
หันมอง..

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง วัยรุ่นมือสอง


เราวัยรุ่นยุคใหม่สไตล์เก่า
อาจไม่เหมือนเพื่อนเขาแลทันสมัย
ทรงเบล่อๆเเต่ฉันจริงใจ ถึงไหนถึงกัน

แม้อยู่กลางดิน กินกลางทราย
แลง่ายๆหม้ายไรเหมือนกัน
มีแต่ปาล์มน้ำมันของพ่อฉัน
ทุ่มไว้ให้ สองไร่กว่าๆ

พอจะรู้ อยู่ในใจ
ว่าเธอชอบของใหม่ไม่ใช่เรา
ก็เป็นแบบนี้ สไตล์เก่า
เธอว่าเชยเหนื่อยใจเปล่า ไม่เอาพรรค์นี้

เป็นวัยรุ่นมือสอง ใช้ของตามหลาด
กางเกงยีนส์เข่าขาด เธอคงเเลไม่เข้าตา
นั่งไม่ได้ใช่หม้ายกานดา โนวา คันเก่า
ไม่มีรถหรูหรา ธรรมดาอย่างเรา
ใช้มือสองของเก่า เธอคงรับไม่ได้
ถ้าต้องการแบรนด์เนมหาหม้าย
พี่ชายมันจน.. เธอคงไม่หันมอง

( ดนตรี )

อยู่ในท่องในหม๋องในสวน
นี้ก็สุขล้วนๆ สบายใจ
หากลองแลได้ไม่เสียหาย สไตล์นี้
มีที่ดินแค่เพียงสองไร่
กับรถเครื่องร้ายๆคันนี้
การแต่งตัวมือสองของพี่ น้องบัดสีเพื่อน

พอจะรู้ อยู่ในใจ
ว่าเธอชอบของใหม่ไม่ใช่เรา
ก็เป็นแบบนี้ สไตล์เก่า
เธอว่าเชยเหนื่อยใจเปล่า ไม่เอาพรรค์นี้

เป็นวัยรุ่นมือสอง ใช้ของตามหลาด
กางเกงยีนส์เข่าขาด เธอคงเเลไม่เข้าตา
นั่งไม่ได้ใช่หม้ายกานดา โนวา คันเก่า
ไม่มีรถหรูหรา ธรรมดาอย่างเรา
ใช้มือสองของเก่า เธอคงรับไม่ได้
ถ้าต้องการแบรนด์เนมหาหม้าย
พี่ชายมันจน..

เป็นวัยรุ่นมือสอง ใช้ของตามหลาด
กางเกงยีนส์เข่าขาด เธอคงเเลไม่เข้าตา
นั่งไม่ได้ใช่หม้ายกานดา โนวา คันเก่า
ไม่มีรถหรูหรา ธรรมดาอย่างเรา
ใช้มือสองของเก่า เธอคงรับไม่ได้
ถ้าต้องการแบรนด์เนมหาหม้าย
พี่ชายมันจน.. เธอคงไม่หันมอง

( ดนตรี )

เธอคงไม่หันมอง..

มิวสิควิดีโอ วัยรุ่นมือสอง เบส ขวางหวัน

เพลง : วัยรุ่นมือสอง (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : ขุนเบส
เรียบเรียง : เสก ผานชื่น
ติดต่องานศิลปิน : 089496991
คอร์ดเพลง วัยรุ่นมือสอง เบส ขวางหวัน
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend