คอร์ดเพลง บัก40 ก้อง ห้วยไร่ feat. บอย พนมไพร

  
Text   
คอร์ดเพลง บัก40 ศิลปิน ก้อง ห้วยไร่ ft.บอย พนมไพร คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย G Bm C D คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

INTRO | G Bm | C D |
INTRO | G Bm | C D | G |

 
โอ้ว่าเด้นวลน้
G 
องทองคำผู้ล้ำ
Bm 
ค่า
 
อ้ายนิเบิดปัญ
C 
ญาสิเหนี่ยวรั้งเจ้า
G 
ไว้
 
ฮักกะฮักเจ้า
Bm 
อยู่ 
 
บ่ฮู้สิเฮ็ดจัง
G 
ใด
 
แนวคนผู้เพิ่นเบิด
C 
ใจ 
 
เอาหยังดึงไว้เพิ่นกะบ่
D 
อยู่
 
กะฮู้ในใจอยู่
G 
หล่ะ.. 
 
 
D 

 
ใจอ้ายเจ็บ
G 
คักจนสมักน้ำ
Bm 
ตา
 
แต่ต้องข่มใจ
G 
ลา 
 
น้องหล้าคนที่อ้าย
Bm 
ฮัก
 
เรื่องราวที่มันผ่าน
G 
มา 
 
ให้คิดเสียว่าเป็นคน
Bm 
ฮู้จัก
 
แม่นน้องสิถิ่มสิจ
C 
าก..
 
อ้ายสิอวย
D 
พรส่งเจ้าให้โช
G 
คดี 
 
 
D 

 
อ้ายสิยินดี
G 
นำ 
 
ก้อนคำผู้น้อง
Bm 
แก้ว
 
คั่นได้ซู้ใหม่แ
C 
ล้วกะให้อยู่แดงมี
D 
ฮี
 
ความหลังครั้งเ
G 
ก่า 
 
สองเฮาหนอตั้งแ
Bm 
ต่กี้
 
ลืมมันซะเด้อคน
C 
ดี 
 
อย่าเก็บเอาไว้ให้ฮกส
D 
มอง

 
อ้ายสิยินดี
G 
นำ 
 
ก้อนคำผู้น้อง
Bm 
หล้า
 
สิเช็ดเอาเองดอกเด้อน้ำ
C 
ตา
 
สิปัวเอาเองดอกใจเจ้าข
D 
อง
 
เอาบัก  
G 
40 ดีกรี ยา
Bm 
ไว้หม่องใจมีป่อง
 
บ่ให้มันฮ้
C 
อง 
 
บ่ให้มัน
D 
ฮำในมื้อที่บ่มีเ
G 
จ้า 
 
 
D 

 
โอ้ว่าเด้นวลน้
G 
องทองคำผู้ล้ำ
Bm 
ค่า
 
ให้มั่นยืนเด้อห
G 
ล้าไปหน้าอย่าห่วง
Bm 
หลัง
 
แม่นเอิกของอ้ายสิ
G 
เพ น้ำตาสิย้อยยาม
Bm 
หย่าง
 
บ่ต้องห่วงอ้ายเด้อน
C 
าง
 
แม่นฮักสิฮ้
D 
างกะยังสิจื่อบ่มี
G 
มื้อลืม 
 
 
D 

INSTRU | G Bm | C D |
INSTRU | G Bm | C D | G D |

 
อ้ายสิยินดี
G 
นำ 
 
ก้อนคำผู้น้อง
Bm 
แก้ว
 
คั่นได้ซู้ใหม่แ
C 
ล้วกะให้อยู่แดงมี
D 
ฮี
 
ความหลังครั้งเ
G 
ก่า 
 
สองเฮาหนอตั้งแ
Bm 
ต่กี้
 
ลืมมันซะเด้อคน
C 
ดี 
 
อย่าเก็บเอาไว้ให้ฮกส
D 
มอง

 
อ้ายสิยินดี
G 
นำ 
 
ก้อนคำผู้น้อง
Bm 
หล้า
 
สิเช็ดเอาเองดอกเด้อน้ำ
C 
ตา
 
สิปัวเอาเองดอกใจเจ้าข
D 
อง
 
เอาบัก  
G 
40 ดีกรี ยา
Bm 
ไว้หม่องใจมีป่อง
 
บ่ให้มันฮ้
C 
อง 
 
บ่ให้มัน
D 
ฮำในมื้อที่บ่มีเ
G 
จ้า

 
อ้ายสิยินดี
G 
นำ 
 
ก้อนคำผู้น้อง
Bm 
แก้ว
 
คั่นได้ซู้ใหม่แ
C 
ล้วกะให้อยู่แดงมี
D 
ฮี
 
ความหลังครั้งเ
G 
ก่า 
 
สองเฮาหนอตั้งแ
Bm 
ต่กี้
 
ลืมมันซะเด้อคน
C 
ดี 
 
อย่าเก็บเอาไว้ให้ฮกส
D 
มอง

 
อ้ายสิยินดี
G 
นำ 
 
ก้อนคำผู้น้อง
Bm 
หล้า
 
สิเช็ดเอาเองดอกเด้อน้ำ
C 
ตา
 
สิปัวเอาเองดอกใจเจ้าข
D 
อง
 
เอาบัก  
G 
40 ดีกรี ยา
Bm 
ไว้หม่องใจมีป่อง
 
บ่ให้มันฮ้
C 
อง 
 
บ่ให้มัน
D 
ฮำในมื้อที่บ่มีเ
G 
จ้า

 
บ่ให้มันฮ้
C 
อง 
 
บ่ให้มัน
D 
ฮำ..
 
ในมื้อที่เจ้าเปลี่ยนใจ..
 

OUTRO | G |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง บัก40


โอ้ว่าเด้นวลน้องทองคำผู้ล้ำค่า
อ้ายนิเบิดปัญญาสิเหนี่ยวรั้งเจ้าไว้
ฮักกะฮักเจ้าอยู่ บ่ฮู้สิเฮ็ดจังใด
แนวคนผู้เพิ่นเบิดใจ เอาหยังดึงไว้เพิ่นกะบ่อยู่
กะฮู้ในใจอยู่หล่ะ..

ใจอ้ายเจ็บคักจนสมักน้ำตา
แต่ต้องข่มใจลา น้องหล้าคนที่อ้ายฮัก
เรื่องราวที่มันผ่านมา ให้คิดเสียว่าเป็นคนฮู้จัก
แม่นน้องสิถิ่มสิจาก..
อ้ายสิอวยพรส่งเจ้าให้โชคดี

อ้ายสิยินดีนำ ก้อนคำผู้น้องแก้ว
คั่นได้ซู้ใหม่แล้วกะให้อยู่แดงมีฮี
ความหลังครั้งเก่า สองเฮาหนอตั้งแต่กี้
ลืมมันซะเด้อคนดี อย่าเก็บเอาไว้ให้ฮกสมอง

อ้ายสิยินดีนำ ก้อนคำผู้น้องหล้า
สิเช็ดเอาเองดอกเด้อน้ำตา
สิปัวเอาเองดอกใจเจ้าของ
เอาบัก 40 ดีกรี ยาไว้หม่องใจมีป่อง
บ่ให้มันฮ้อง บ่ให้มันฮำในมื้อที่บ่มีเจ้า

โอ้ว่าเด้นวลน้องทองคำผู้ล้ำค่า
ให้มั่นยืนเด้อหล้าไปหน้าอย่าห่วงหลัง
แม่นเอิกของอ้ายสิเพ น้ำตาสิย้อยยามหย่าง
บ่ต้องห่วงอ้ายเด้อนาง
แม่นฮักสิฮ้างกะยังสิจื่อบ่มีมื้อลืม

( ดนตรี )

อ้ายสิยินดีนำ ก้อนคำผู้น้องแก้ว
คั่นได้ซู้ใหม่แล้วกะให้อยู่แดงมีฮี
ความหลังครั้งเก่า สองเฮาหนอตั้งแต่กี้
ลืมมันซะเด้อคนดี อย่าเก็บเอาไว้ให้ฮกสมอง

อ้ายสิยินดีนำ ก้อนคำผู้น้องหล้า
สิเช็ดเอาเองดอกเด้อน้ำตา
สิปัวเอาเองดอกใจเจ้าของ
เอาบัก 40 ดีกรี ยาไว้หม่องใจมีป่อง
บ่ให้มันฮ้อง บ่ให้มันฮำในมื้อที่บ่มีเจ้า

อ้ายสิยินดีนำ ก้อนคำผู้น้องแก้ว
คั่นได้ซู้ใหม่แล้วกะให้อยู่แดงมีฮี
ความหลังครั้งเก่า สองเฮาหนอตั้งแต่กี้
ลืมมันซะเด้อคนดี อย่าเก็บเอาไว้ให้ฮกสมอง

อ้ายสิยินดีนำ ก้อนคำผู้น้องหล้า
สิเช็ดเอาเองดอกเด้อน้ำตา
สิปัวเอาเองดอกใจเจ้าของ
เอาบัก 40 ดีกรี ยาไว้หม่องใจมีป่อง
บ่ให้มันฮ้อง บ่ให้มันฮำในมื้อที่บ่มีเจ้า

บ่ให้มันฮ้อง บ่ให้มันฮำ..
ในมื้อที่เจ้าเปลี่ยนใจ

มิวสิควิดีโอ บัก40 ก้อง ห้วยไร่ ft.บอย พนมไพร

เพลง : บัก40 (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : ต๊ะ มิสเตอร์แคน
เรียบเรียง : จิรายุ สุปัตติ(Jet Pednoi)
ติดต่องานศิลปิน : 063-368-5666
คอร์ดเพลง บัก40 ก้อง ห้วยไร่ ft.บอย พนมไพร
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend