คอร์ดเพลง สังคมเสื่อม ดอน ปาละกุล

  
Text   
คอร์ดเพลง สังคมเสื่อม ศิลปิน ดอน ปาละกุล คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D Em F#m G A Bm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | D | Bm | Em | A |
INTRO | D | Bm | G | A | A |

D 
สังคมโทรม 
 
ผู้
F#m 
คนทุกวันนี้
 
คน
G 
ดีกลายเป็นชั่ว 
 
มั่ว
A 
ตัวเหม็ดชาด
D 
อบายมุข 
 
สร้างความ
F#m 
ทุกข์ร้าวฉาน
 
เดือดร้อนทั้งบ้
G 
าน 
 
ไม่มี
A 
กิน

D 
พนันออนไลน์ 
 
มี
F#m 
เต็มไปหมด
 
ปั่นแต่ส
G 
ล็อตครอบครัวอี
A 
อดไม่สน
D 
ใจ
 
ไม่
D 
สนลูกเมีย 
 
ว่ามี
F#m 
กินไอไร 
 
มันไม่ส
Em 
นใจ 
 
 
A 
 
หนุกเดินห
D 
น้า

Em 
สังคมในวันนี้มันมีแต่
F#m 
ความเสื่อมโทรม
 
เมื่อผู้
G 
คนหลง
A 
ผิดไปเสพ
D 
ยา
 
หลาย
Em 
คนติดการพนันทำให้ครอบ
F#m 
ครัวมีปัญหา
 
เงินทองที่ไ
G 
ด้มา 
 
ปั่นจนห
A 
มด

 
คนโน้นก็ติด
D 
ยา 
 
คนนี้บ้า
Bm 
สล็อต
 
ทรัพย์สินเริ่มหาย
Em 
หมด 
 
ไม่นานก็อดต
A 
าย
 
บางคนกลายเป็น
D 
บ้า 
 
สูญเสียความเป็น
Bm 
คน
 
เป็นภาระสัง
G 
คม 
 
ต้องทนอยู่กับปัญ
A 
หา
 
ครอบครัวแตกแ
G 
ยก 
 
บ้านแตกสาแหรกข
A 
าด
 
เงินที่ได้
F#m 
มาเอาไปเหม็ดชาด 
 
ไม่เ
Bm 
หลือไรเลย
 
ลูกเ
G 
มียจะกินอะไร
 
พ่อแ
A 
ม่จะอยู่อย่างไรมันไม่เค
D 
ยสน 
 
 
A 

 
ยา
D 
บ้าหาง่าย 
 
มี
F#m 
เต็มสองข้างทาง
 
หลายคนติดห
G 
ราง 
 
แลบางคน
A 
ปีนเสาไฟ
D 
ฟ้า
 
กู้เ
D 
งินรายวันเพื่อทำตัว
F#m 
เองให้เป็นบ้า 
 
สร้างภ
Em 
าระ 
 
 
A 
 
ให้ครอบค
D 
รัว

Em 
สังคมในวันนี้มันมีแต่
F#m 
ความเสื่อมโทรม
 
เมื่อผู้
G 
คนหลง
A 
ผิดไปเสพ
D 
ยา
 
หลาย
Em 
คนติดการพนันทำให้ครอบ
F#m 
ครัวมีปัญหา
 
เงินทองที่ไ
G 
ด้มา 
 
ปั่นจนห
A 
มด

 
คนโน้นก็ติด
D 
ยา 
 
คนนี้บ้า
Bm 
สล็อต
 
ทรัพย์สินเริ่มหาย
Em 
หมด 
 
ไม่นานก็อดต
A 
าย
 
บางคนกลายเป็น
D 
บ้า 
 
สูญเสียความเป็น
Bm 
คน
 
เป็นภาระสัง
G 
คม 
 
ต้องทนอยู่กับปัญ
A 
หา
 
ครอบครัวแตกแ
G 
ยก 
 
บ้านแตกสาแหรกข
A 
าด
 
เงินที่ได้
F#m 
มาเอาไปเหม็ดชาด 
 
ไม่เ
Bm 
หลือไรเลย
 
ลูกเ
G 
มียจะกินอะไร
 
พ่อแ
A 
ม่จะอยู่อย่างไรมันไม่เค
D 
ยสน 
 
 
A 

INSTRU | D | Bm | G | A |
INSTRU | D | Bm | Em A | D |

Em 
สังคมในวันนี้มันมีแต่
F#m 
ความเสื่อมโทรม
 
เมื่อผู้
G 
คนหลง
A 
ผิดไปเสพ
D 
ยา
 
หลาย
Em 
คนติดการพนันทำให้ครอบ
F#m 
ครัวมีปัญหา
 
เงินทองที่ไ
G 
ด้มา 
 
ปั่นจนห
A 
มด

 
คนโน้นก็ติด
D 
ยา 
 
คนนี้บ้า
Bm 
สล็อต
 
ทรัพย์สินเริ่มหาย
Em 
หมด 
 
ไม่นานก็อดต
A 
าย
 
บางคนกลายเป็น
D 
บ้า 
 
สูญเสียความเป็น
Bm 
คน
 
เป็นภาระสัง
G 
คม 
 
ต้องทนอยู่กับปัญ
A 
หา
 
ครอบครัวแตกแ
G 
ยก 
 
บ้านแตกสาแหรกข
A 
าด
 
เงินที่ได้
F#m 
มาเอาไปเหม็ดชาด 
 
ไม่เ
Bm 
หลือไรเลย
 
ลูกเ
G 
มียจะกินอะไร
 
พ่อแ
A 
ม่จะอยู่อย่างไรมันไม่เค
D 
ยสน

 
ลูกเ
G 
มียจะกินอะไร 
 
พ่อแ
A 
ม่จะอยู่อย่างไร..
 
มันไม่สน
D 
ใจ..

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง สังคมเสื่อม


สังคมโทรม ผู้คนทุกวันนี้
คนดีกลายเป็นชั่ว มั่วตัวเหม็ดชาด
อบายมุข สร้างความทุกข์ร้าวฉาน
เดือดร้อนทั้งบ้าน ไม่มีกิน

พนันออนไลน์ มีเต็มไปหมด
ปั่นแต่สล็อตครอบครัวอีอดไม่สนใจ
ไม่สนลูกเมีย ว่ามีกินไอไร มันไม่สนใจ
หนุกเดินหน้า

สังคมในวันนี้มันมีแต่ความเสื่อมโทรม
เมื่อผู้คนหลงผิดไปเสพยา
หลายคนติดการพนันทำให้ครอบครัวมีปัญหา
เงินทองที่ได้มา ปั่นจนหมด

คนโน้นก็ติดยา คนนี้บ้าสล็อต
ทรัพย์สินเริ่มหายหมด ไม่นานก็อดตาย
บางคนกลายเป็นบ้า สูญเสียความเป็นคน
เป็นภาระสังคม ต้องทนอยู่กับปัญหา
ครอบครัวแตกแยก บ้านแตกสาแหรกขาด
เงินที่ได้มาเอาไปเหม็ดชาด ไม่เหลือไรเลย
ลูกเมียจะกินอะไร พ่อแม่จะอยู่อย่างไรมันไม่เคยสน

ยาบ้าหาง่าย มีเต็มสองข้างทาง
หลายคนติดหราง แลบางคนปีนเสาไฟฟ้า
กู้เงินรายวันเพื่อทำตัวเองให้เป็นบ้า สร้างภาระ
ให้ครอบครัว

สังคมในวันนี้มันมีแต่ความเสื่อมโทรม
เมื่อผู้คนหลงผิดไปเสพยา
หลายคนติดการพนันทำให้ครอบครัวมีปัญหา
เงินทองที่ได้มา ปั่นจนหมด

คนโน้นก็ติดยา คนนี้บ้าสล็อต
ทรัพย์สินเริ่มหายหมด ไม่นานก็อดตาย
บางคนกลายเป็นบ้า สูญเสียความเป็นคน
เป็นภาระสังคม ต้องทนอยู่กับปัญหา
ครอบครัวแตกแยก บ้านแตกสาแหรกขาด
เงินที่ได้มาเอาไปเหม็ดชาด ไม่เหลือไรเลย
ลูกเมียจะกินอะไร พ่อแม่จะอยู่อย่างไรมันไม่เคยสน

( ดนตรี )

สังคมในวันนี้มันมีแต่ความเสื่อมโทรม
เมื่อผู้คนหลงผิดไปเสพยา
หลายคนติดการพนันทำให้ครอบครัวมีปัญหา
เงินทองที่ได้มา ปั่นจนหมด

คนโน้นก็ติดยา คนนี้บ้าสล็อต
ทรัพย์สินเริ่มหายหมด ไม่นานก็อดตาย
บางคนกลายเป็นบ้า สูญเสียความเป็นคน
เป็นภาระสังคม ต้องทนอยู่กับปัญหา
ครอบครัวแตกแยก บ้านแตกสาแหรกขาด
เงินที่ได้มาเอาไปเหม็ดชาด ไม่เหลือไรเลย
ลูกเมียจะกินอะไร พ่อแม่จะอยู่อย่างไรมันไม่เคยสน

ลูกเมียจะกินอะไร พ่อแม่จะอยู่อย่างไร..
มันไม่สนใจ

มิวสิควิดีโอ สังคมเสื่อม ดอน ปาละกุล

เพลง : สังคมเสื่อม (คอร์ด)
ศิลปิน : ดอน ปาละกุล
เนื้อร้อง/ทำนอง : ตู่ ไทรงาม
เรียบเรียง : เสก ผานชื่น
ติดต่องานศิลปิน : 093-7380249
คอร์ดเพลง สังคมเสื่อม ดอน ปาละกุล
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend