คอร์ดเพลง สเตตัสถืกถิ่ม – บอย พนมไพร

คอร์ดเพลง สเตตัสถืกถิ่ม

INTRO | C Em | Am Em | F Em | Dm G | G |

 
ตั้งแต่
มื่อที่เลิกกั
Em 
บเจ้า
 
บ่อยา
Am 
กเข้าไปฮอดเฟ
Em 
สบุ้ค
 
เปิด
พ้อรูปเจ้ายา
Em 
มได๋มันจุก
 
Dm 
ะย้อนว่าอ้ายยัง
ฮักหลาย
 
เจ้าใจร้
ายถิ่มอ้ายน้ำ
Em 
ตาคลอ
 
เฮ็ดส่ำ
Am 
นี้บ้อคนเคยน้อ
Em 
ฮักกัน
 
ห่างอ้
ายบ่โดนพ้อ
Em 
เขาคนนั้น
 
เจ้าเปลี่ย
Em 
นความสำคัญ
เขี่ยอ้ายจ
นพ้นใจ

 
* สเต
ตัสของคน
ถืกถิ่ม
 
น้องอ่านแล้
Em 
วยิ้มแต่อ้ายนั่
Am 
งไห้
Dm 
เจ็บแท้น้อหั
วใจผู้ฮ่ายพ่
ายฮัก 
 
 
C7 
 
สเต
ตัสของน้องสมห
วัง
 
อ้ายน้ำตา
Em 
พังเห็นน้องฮั
Am 
กเขา
 
คือสิ
Dm 
ลืมล่ะน้อฮักเ
ฮาที่เจ้าบ่อ
ยากจำ

INSTRU | C Em | Am Em | F G | C |
INSTRU | F G | Em Am | Dm G | C G |

 
ตั้ง
แต่มื่อที่เลิกกั
Em 
บเจ้า
 
อ้ายนอ
Am 
นเศร้านอนหงา
Em 
บ่อยากลุก
 
ดี
ใจนำเด้อที่เห็นน้อ
Em 
งมีความสุข
 
อ้าย
Dm 
นอนซมทุกข์เบิ
ดทางไป
 
น้ำตาไ
หลผ่านแก้มเปื้อ
Em 
นหน้าจอ
 
อ้ายโพสหน้
Am 
าวอล์ให้เจ้าฮักกั
Em 
นหล้ายหลาย
 
ก่อนปิดเ
ฟสขอโพสสเต
Em 
ตัสสุดท้าย
 
ฝากกด
Dm 
ไลค์ให้อ้าย 
 
 
แหน่เด้อคั
นได้อ่าน

( *, * )

 
คือสิ
Dm 
ลืมล่ะน้อฮักเ
ฮา…ที่เจ้าบ่อ
ยากจำ

OUTRO | F Fm | C |

เนื้อเพลง
ตั้งแต่มื่อที่เลิกกับเจ้า
บ่อยากเข้าไปฮอดเฟสบุ้ค
เปิดพ้อรูปเจ้ายามได๋มันจุก
กะย้อนว่าอ้ายยังฮักหลาย
เจ้าใจร้ายถิ่มอ้ายน้ำตาคลอ
เฮ็ดส่ำนี้บ้อคนเคยน้อฮักกัน
ห่างอ้ายบ่โดนพ้อเขาคนนั้น
เจ้าเปลี่ยนความสำคัญ เขี่ยอ้ายจนพ้นใจ

* สเตตัสของคนถืกถิ่ม
น้องอ่านแล้วยิ้มแต่อ้ายนั่งไห้
เจ็บแท้น้อหัวใจผู้ฮ่ายพ่ายฮัก
สเตตัสของน้องสมหวัง
อ้ายน้ำตาพังเห็นน้องฮักเขา
คือสิลืมล่ะน้อฮักเฮาที่เจ้าบ่อยากจำ

( ดนตรี )

ตั้งแต่มื่อที่เลิกกับเจ้า
อ้ายนอนเศร้านอนหงาบ่อยากลุก
ดีใจนำเด้อที่เห็นน้องมีความสุข
อ้ายนอนซมทุกข์เบิดทางไป
น้ำตาไหลผ่านแก้มเปื้อนหน้าจอ
อ้ายโพสหน้าวอล์ให้เจ้าฮักกันหล้ายหลาย
ก่อนปิดเฟสขอโพสสเตตัสสุดท้าย
ฝากกดไลค์ให้อ้าย แหน่เด้อคันได้อ่าน

( *, * )

( ดนตรี )
เพลง สเตตัสถืกถิ่ม
ศิลปิน / : บอย พนมไพร
คำร้อง/ทำนอง : เต้ย อธิบดินทร์
เรียบเรียง : โคกอีโด่ย ณ.เฮ็ดดีสตูดิโอ
มาสเตอร์ริ่ง : studio gray