คอร์ดเพลง ยังไงก็ไหว – ก้อง ห้วยไร่

  
Text   

คอร์ดเพลง ยังไงก็ไหว
Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง ยังไงก็ไหว คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | A C#m | F#m C#m | D | E |
INTRO | A C#m | F#m | D | E |

 
เมื่อความ
A 
รักวั
C#m 
นนั้น 
 
มัน
F#m 
เคยทำร้ายใจ
 
เจ็บปวด
D 
ลึก 
 
แค่ไหนก็ทนเ
E 
อา
 
อยากจะ
A 
มีใครสั
C#m 
กคน 
 
เคียง
F#m 
ข้างเมื่อยามเหงา
 
ยามที่เ
D 
ศร้า 
 
ไม่อยากร้องไห้
E 
คนเดียว

 
* ยังโชค
D 
ดีที่ฟ้า 
 
ส่
C#m 
งเธอมาให้
 
ใน
D 
วันที่ใจสิ้นไ
E 
ร้เรี่ยวแรง
 
เข้ามาเ
D 
ติมชีวิต 
 
C#m 
ห้ใจแข็ง
F#m 
แกร่ง
 
เป็นดั่งแ
D 
สง 
 
ให้ฉันก้าวเ
E 
ดินอีกครั้ง

 
** ยังไงก็ไ
A 
หว 
 
ขอแ
E 
ค่มีเธอ 
 
เข้า
D 
มาดูแลหัวใ
E 
 
อย่าจากไปไ
A 
หน 
 
ขอสัก
E 
คนข้างกาย
 
ให้มีแรงใ
D 
จเพื่อก้าวเดิน
E 
ต่อ
 
อยากขอบ
A 
คุณที่เดินเข้า
E 
มา
 
เติมเต็มใน
D 
วันที่ฉันไม่เหลือใ
E 
คร
 
แม้ข้างหน้าต้องเ
A 
จอเรื่องราวเลวร้
E 
าย
 
จะห
D 
วั่นอะไร 
 
จะเหนื่อยแค่ไหนยังไงก็มีเธอ

INSTRU | A F#m | D E |

 
A 
คยมีความฮัก 
 
ทะนุถ
F#m 
นอมแต่โดนมา
 
แต่สุดท้
D 
ายต้องเสียน้ำตา 
 
ย้อนว่าถืก
E 
ป๋าให้นั่งเหงา
 
A 
จ็บปวดร้าวในใจ 
 
จักสิโดนปานใ
F#m 
ด๋ที่นั่งเศร้า
 
จากที่เ
D 
คยมีสองเฮา 
 
บัดสิเ
E 
ว่าได้อยู่คนเดียว
 
เสีย
A 
อกเสียใจ 
 
เสี
F#m 
ยคนและเสียหมา
 
ต้องขอบ
D 
คุณหลายๆ เด้อฟ้า ที่พาเจ้า
E 
มาต่อเติมฝัน
 
ชี
A 
วิตอ้ายมีความสุข 
 
ตั้งแต่
F#m 
มีเจ้าเข้ามาเคียงกัน
 
จากมื้อ
D 
นี้จนไปฮอดมื้อนั้น 
 
จัดมาโ
E 
ลดบ่ย่านไผ

INSTRU | A F#m | D E | ( 2 Times )

( * , ** )

INSTRU | A F#m | D E | ( 2 Times )

( ** )

INSTRU | A F#m |

 
จะห
D 
วั่นอะไร 
 
จะเหนื่อยแค่ไ
E 
หนยังไงก็มีเธอ..
A เนื้อเพลง ยังไงก็ไหว
เมื่อความรักวันนั้น มันเคยทำร้ายใจ
เจ็บปวดลึก แค่ไหนก็ทนเอา
อยากจะมีใครสักคน เคียงข้างเมื่อยามเหงา
ยามที่เศร้า ไม่อยากร้องไห้คนเดียว

* ยังโชคดีที่ฟ้า ส่งเธอมาให้
ในวันที่ใจสิ้นไร้เรี่ยวแรง
เข้ามาเติมชีวิต ให้ใจแข็งแกร่ง
เป็นดั่งแสง ให้ฉันก้าวเดินอีกครั้ง

** ยังไงก็ไหว ขอแค่มีเธอ เข้ามาดูแลหัวใจ
อย่าจากไปไหน ขอสักคนข้างกาย
ให้มีแรงใจเพื่อก้าวเดินต่อ
อยากขอบคุณที่เดินเข้ามา
เติมเต็มในวันที่ฉันไม่เหลือใคร
แม้ข้างหน้าต้องเจอเรื่องราวเลวร้าย
จะหวั่นอะไร จะเหนื่อยแค่ไหนยังไงก็มีเธอ

( ดนตรี )

เคยมีความฮัก ทะนุถนอมแต่โดนมา
แต่สุดท้ายต้องเสียน้ำตา ย้อนว่าถืกป๋าให้นั่งเหงา
เจ็บปวดร้าวในใจ จักสิโดนปานใด๋ที่นั่งเศร้า
จากที่เคยมีสองเฮา บัดสิเว่าได้อยู่คนเดียว
เสียอกเสียใจ เสียคนและเสียหมา
ต้องขอบคุณหลายๆ เด้อฟ้า ที่พาเจ้ามาต่อเติมฝัน
ชีวิตอ้ายมีความสุข ตั้งแต่มีเจ้าเข้ามาเคียงกัน
จากมื้อนี้จนไปฮอดมื้อนั้น จัดมาโลดบ่ย่านไผ

( ดนตรี )

( * , ** )

( ดนตรี )

( ** )

( ดนตรี )

จะหวั่นอะไร จะเหนื่อยแค่ไหนยังไงก็มีเธอ
เพลงยังไงก็ไหว
ศิลปิน ก้อง ห้วยไร่
คำร้อง ทำนอง ก้อง ห้วยไร่
เรียบเรียง นะโม
มิกซ์ มาสเตอริ่้ง อ.โอ๋ โสตถิลักษณ์
สังกัด ซาวด์มีแฮง เรคคอร์ด
ก้อง ห้วยไร่
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend