หน้าแรก » ก้อง ห้วยไร่ » คอร์ดเพลง ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน – ก้อง ห้วยไร่

คอร์ดเพลง ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน – ก้อง ห้วยไร่

ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน – ก้อง ห้วยไร่

INTRO | A F#m | A E | E F#m | F#m A |

ฮักกันมาแต่โด
F#m 
นแล้วบ่ 
 
มีวี่แ
ววเปลี่ยนแปล
งไป
ตั้งแต่ทางมีแต่
F#m 
ขี้ไหง่ 
 
แล้วจังไ
ด๋คือมาเป็นล
ายต่าง
สิบสิฮ่างหรือ
F#m 
ซาวสิฮ่าง 
 
สิจับ
มือกันหย่างว่า
ซั่นว่า
 
หัว
ใจสะหวอยน้อง
F#m 
บ่หัวซา 
 
บัดสิ
ว่าเฮาไป
กันบ่
ได้ 
 
 

 
* ไสว่าสิบ่
ถิ่มกัน 
 
ไสว่าสิ
F#m 
มีกันและกัน
 
ไสว่าสิฮักแ
พงกัน 
 
ไสว่าสิมีกันและกันต
ลอดไป
 
ไสว่าสิบ่
ถิ่มกัน 
 
 
C#m 
…ไสว่าสิมี
F#m 
กันเรื่อยไป
 
ไสว่าสิบ่แ
บ่งใจ 
 
ไสว่าสิมี
แค่ 
 
เฮา

INSTRU | A | D | A | E |

น้ำตาพังลงห
F#m 
ย่าวๆ 
 
ย้อนผุส
าวเปลี่ยนใจไห้จ
นเซ
 
บ่
คิดบ่ฝันว่าฮักจะ
F#m 
ฮ้างสิเพ 
 
สะเล
เตดอกนี้ไร้ก
ลิ่นหอม
 
ฮ็ดจังได๋หัวใ
F#m 
จบ่พร้อม 
 
หรือต้องย
อมฮับความเป็นจ
ริงอิหลี
ไห้สาเด้อ 
 
ให้
F#m 
ตายมื้อนี้ 
 
ให้
คนที่
ลืมสัญ
ญา 
 
 

( ซ้ำ * )

INSTRU | A | F#m | D E | ( 4 Times ) | A |

..ทวงสัญญา 
 
คอง
C#m 
ถ่าจน
F#m 
จ่อย 
 
 
..ไปมิดจ้อยบ่หวนคืน
มา

( ซ้ำ * )

 
ไสว่าสิบ่
ถิ่มกัน 
 
โหะ
F#m 
โอ 
 
 
อะโอโอ 
 
 
อู้วฮู้… 
 
ไสว่าสิบ่ถิ่
มกัน

เนื้อเพลง
ฮักกันมาแต่ดนแล้วบ่ มีวี่แววเปลี่ยนแปลงไป
ตั้งแต่ทางมีแต่ขี้ไหง่ แล้วจังได๋คือมาเป็นลายต่าง
สิบสิฮ่างหรือซาวสิฮ่าง สิจับมือกันหย่างว่าซั่นว่า
หัวใจสะหวอยน้องบ่หัวซา บัดสิว่าเฮาไปกันบ่ได้

* ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน ไสว่าสิมีกันและกัน
ไสว่าสิฮักแพงกัน ไสว่าสิมีกันและกันตลอดไป
ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน ไสว่าสิมีกันเรื่อยไป
ไสว่าสิบ่แบ่งใจ ไสว่าสิมีแค่ เฮา

น้ำตาพังลงหย่าวๆ ย้อนผุสาวเปลี่ยนใจไห้จนเซ
บ่คิดบ่ฝันว่าฮักจะฮ้างสิเพ สะเลเตดอกนี้ไร้กลิ่นหอม
เฮ็ดจังได๋หัวใจบ่พร้อม หรือต้องยอมฮับความเป็นจริงอิหลี
ไห้สาเด้อ ให้ตายมื้อนี้ ให้คนที่ลืมสัญญา

( * )

(ดนตรี )

ทวงสัญญา คองถ่าจนจ่อย ไปมิดจ้อยบ่หวนคืนมา

( * )

ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน โหะโอ อะโอโอ อู้วฮู้ ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน
เพลงไสว่าสิบ่ถิ่มกัน
ศิลปิน ก้อง ห้วยไร่
สังกัด ซาวด์มีแฮง
ก้อง ห้วยไร่
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :