หน้าแรก » ก้อง ห้วยไร่ » คอร์ดเพลง คู่คอง – ก้อง ห้วยไร่

คอร์ดเพลง คู่คอง – ก้อง ห้วยไร่


INTRO | Bb | Eb | Cm | F |

 
คำว่า
Bb 
ฮักเกิดขึ้นที่
Dm 
ใด 
 
เกิดกับ
Gm 
ไผมันบ่สำ
Dm 
คัญ
 
มันจะ
Eb 
อยู่ตรงนั้น 
 
บ่หายตามกาลเว
ลา
 
ว่าสิ
Gm 
ผ่านมาดนปานใด๋ 
 
ในหัว
Dm 
ใจบ่เคยร้าง
Gm 
ลา
 
ยังจด
Cm 
จำทุกถ้อยวา
จา 
 
ที่เฮาเว้า
Bb 
ต่อกัน

 
เมื่อส
Bb 
วรรค์แยกกายเฮา
Dm 
สอง
 
จากคู่ครองเป็นคนอื่นไ
Bb7 
กล
 
เหลือแต่
Eb 
คำสัญญาใช่ไหมที่ยังคง
อยู่

 
แม้นว่า
Gm 
เจ้าสิเกิดเป็นห
ยัง
 
บ่เคยคิด
Dm 
ซัง 
 
ย้อนฮักคน
Gm 
ฮู้
 
สิเคียง
Eb 
ข้างให้ได้
ฮู้ 
 
หัวใจยังคง
Bb 
เดิม

 
* บ่มีอีห
Eb 
ยังมาพังท
ลาย
 
ความ
Dm 
ฮักเฮาสองลง
Gm 
ได้
 
แม้ดินส
Eb 
ลายยังมั่นคงคือจั่งตอนเ
ริ่ม
 
ฮักที่แ
Eb 
ลก 
 
ด้วยแหกกฏ
ฟ้า
 
ถึงมีน้ำ
Dm 
ตาเข้ามาแต่ง
Gm 
เติม
 
ความปวด
Eb 
ร้าวสิเข้ามาเส
ริม 
 
บ่เคย
Bb 
คิดย่าน

 
** ในวัน
Bb 
นี้เฮาเจอกั
Dm 
นแล้ว
 
ยังบ่แคล้วจำต้องจาก
Bb 
ลา
 
คนที่เ
Eb 
ฮาตามหา 
 
เป็นหยังคือบ่
สมใจ
 
ให้คอง
Gm 
ถ่าอีกกี่พัน
ปี
 
ให้อยู่ตรง
Dm 
นี้อีกนานเท่าไ
Gm 
หร่
 
ขอเพียง
Eb 
แค่ 
 
เธอจำฉันไ
ด้ชาติไหนก็
Bb 
รอเธอ

INSTRU | Gm F | Dm Gm | Eb F | Bb | Bb7 |

( * , ** )

OUTRO | Eb F | Dm Gm | Eb F | Bb | Bb |

เนื้อเพลง
คู่คอง – ก้อง ห้วยไร่

คำว่าฮักเกิดขึ้นที่ใด เกิดกับไผมันบ่สำคัญ
มันจะอยู่ตรงนั้น บ่หายตามกาลเวลา
ว่าสิผ่านมาดนปานใด๋ ในหัวใจบ่เคยร้างลา
ยังจดจำทุกถ้อยวาจา ที่เฮาเว้าต่อกัน

เมื่อสวรรค์แยกกายเฮาสอง
จากคู่ครองเป็นคนอื่นไกล
เหลือแต่คำสัญญาใช่ไหมที่ยังคงอยู่

แม้นว่าเจ้าสิเกิดเป็นหยัง
บ่เคยคิดซัง ย้อนฮักคนฮู้
สิเคียงข้างให้ได้รู้ หัวใจยังคงเดิม

ดนตรี

* บ่มีอีหยังมาพังทลาย
ความฮักเฮาสองลงได้
แม้ดินสลายยังมั่นคงคือจั่งตอนเริ่ม
ฮักที่แลก ด้วยแหกกฏฟ้า
ถึงมีน้ำตาเข้ามาแต่งเติม
ความปวดร้าวสิเข้ามาเสริม บ่เคยคิดย่าน

** ในวันนี้เฮาเจอกันแล้ว
ยังบ่แคล้วจำต้องจากลา
คนที่เฮาตามหา เป็นหยังคือบ่สมใจ
ให้คองถ่าอีกกี่พันปีให้อยู่ตรงนี้อีกนานเท่าไหร่
ขอเพียงแค่ เธอจำฉันได้ชาติไหนก็รอเธอ

ดนตรี

( * , ** )
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :