คอร์ดเพลง ขาวสวยหมวยยกล้อ ก้อย กินรี x ป๋าเขียด ว้าวว้าว

  
Text   


INTRO | C | Am | F | G |
INTRO | C | Am | F | G |

 
รู้ว่าส
C 
วย 
 
รู้ว่า
Am 
เด็ก
 
อย่าทำเ
F 
ก็ก 
 
อะเก็กแรงตะน้
G 
อง
 
รู้ว่าห
C 
รอย 
 
รู้ว่า
Am 
น่ามอง
 
อยากจะ
F 
ขอจองไว้ใน
G 
ใจ

 
แล้วกะ
C 
ชุบชุบชุบไว้
Am 
ก่อน
 
เผื่องามง
F 
อนนั้นไปมีใ
G 
คร
 
ถ้าชุบแ
C 
ล้วเธอห้ามบอก
Am 
ใคร
 
มารักกันห
G 
ม้ายว่าถูกใจอย่างแ
C 
รง

 
ว่าหรอย
Am 
อกว่าหรอยใจสุดเบอร์
 
แอบรักเ
F 
ธอละตั้งแต่แรกเ
C 
ห็น
 
ว่าหรอย
Am 
อกว่าหรอยใจไม่ใช่เล่น
 
อยากจะเ
F 
ป็นแฟนเธอ
 
ต้องทำพันพรือให้เธอนั้นมารักเ
G 
รา

 
เธอขาวส
C 
วยเป็นหมวยยก
Am 
ล้อ
 
เห็นแล้วอยาก
F 
ขอเธอมาเป็นแ
G 
ฟน
 
มีแฟนแล้วห
C 
ม้ายน้องมีใครแล้วหม้า
Am 
ยน้อง
 
อยากจะขอจ
F 
องเธอไว้ใน
G 
ใจ

 
หมูกพัน
F 
นี้ 
 
ตาพัน
G 
นี้
 
หน้าผากพั
Em 
นนี้ 
 
เห็นว่าใ
Am 
จใหญ่
 
ตรงส
Dm 
เป๊คกะเช็คแล้วว่าช่
F 
ายว่ารักหมวยแค่ต
G 
าย
 
เป็นแฟนกันหวาเ
C 
ธอ  
G 

 
อัย
C 
ยะถูกใจอย่างแรงนิ 
 
พี่
Am 
บ่าวไม่ได้มาแกล้งนิ
 
รักจ
F 
ริงนิน้องอยากแหลงนิ 
 
ให้เ
G 
ธอนั้นได้เชื่อใจ
 
รักจ
C 
ริงรักจริงแต่เธอนิ 
 
ถูกใ
Am 
จถูกใจแต่เธอนิ
 
ได้แ
F 
รงได้แรงนิเธอ 
 
ว่าสุดเ
G 
บอร์นิเธอ

C 
ชุบชุบชุบไว้
Am 
ก่อน 
 
เผื่องามง
F 
อนนั้นไปมีใ
G 
คร
 
ถ้าชุบแ
C 
ล้ว 
 
เธอห้ามบอก
Am 
ใคร
 
มารักกันห
G 
ม้ายว่าถูกใจอย่างแ
C 
รง

 
ว่าหรอย
Am 
อกว่าหรอยใจสุดเบอร์
 
แอบรักเ
F 
ธอละตั้งแต่แรกเ
C 
ห็น
 
ว่าหรอย
Am 
อกว่าหรอยใจไม่ใช่เล่น
 
อยากจะเ
F 
ป็นแฟนเธอ
 
ต้องทำพันพรือให้เธอนั้นมารักเ
G 
รา

 
เธอขาวส
C 
วยเป็นหมวยยก
Am 
ล้อ
 
เห็นแล้วอยาก
F 
ขอเธอมาเป็นแ
G 
ฟน
 
มีแฟนแล้วห
C 
ม้ายน้องมีใครแล้วหม้า
Am 
ยน้อง
 
อยากจะขอจ
F 
องเธอไว้ใน
G 
ใจ

 
หมูกพัน
F 
นี้ 
 
ตาพัน
G 
นี้
 
หน้าผากพั
Em 
นนี้ 
 
เห็นว่าใ
Am 
จใหญ่
 
ตรงส
Dm 
เป๊คกะเช็คแล้วว่าช่
F 
ายว่ารักหมวยแค่ต
G 
าย
 
เป็นแฟนกันหวาเ
C 
ธอ  
G 

INSTRU | C | Am | F | G |
INSTRU | C | Am | F | G |
INSTRU | F | G | Em | Am |
INSTRU | Dm | F | G | G |

 
เธอขาวส
C 
วยเป็นหมวยยก
Am 
ล้อ
 
เห็นแล้วอยาก
F 
ขอเธอมาเป็นแ
G 
ฟน
 
มีแฟนแล้วห
C 
ม้ายน้องมีใครแล้วหม้า
Am 
ยน้อง
 
อยากจะขอจ
F 
องเธอไว้ใน
G 
ใจ

 
หมูกพัน
F 
นี้ 
 
ตาพัน
G 
นี้
 
หน้าผากพั
Em 
นนี้ 
 
เห็นว่าใ
Am 
จใหญ่
 
ตรงส
Dm 
เป๊คกะเช็คแล้วว่าช่
F 
ายว่ารักหมวยแค่ต
G 
าย

 
ตรงส
F 
เป๊คกะเช็คแล้วว่าช่ายว่ารักหมวยแค่ต
G 
าย
 
เป็นแฟนกันหวาเ
C 
ธอ…


รู้ว่าสวย รู้ว่าเด็ก อย่าทำเก็ก อะเก็กแรงตะน้อง
รู้ว่าหรอย รู้ว่าน่ามอง อยากจะขอจองไว้ในใจ

แล้วกะชุบชุบชุบไว้ก่อน
เผื่องามงอนนั้นไปมีใคร
ถ้าชุบแล้วเธอห้ามบอกใคร
มารักกันหม้ายว่าถูกใจอย่างแรง

ว่าหรอยอกว่าหรอยใจสุดเบอร์
แอบรักเธอละตั้งแต่แรกเห็น
ว่าหรอยอกว่าหรอยใจไม่ใช่เล่น
อยากจะเป็นแฟนเธอ
ต้องทำพันพรือให้เธอนั้นมารักเรา

เธอขาวสวยเป็นหมวยยกล้อ
เห็นแล้วอยากขอเธอมาเป็นแฟน
มีแฟนแล้วหม้ายน้องมีใครแล้วหม้ายน้อง
อยากจะขอจองเธอไว้ในใจ

หมูกพันนี้ ตาพันนี้
หน้าผากพันนี้ เห็นว่าใจใหญ่
ตรงสเป๊คกะเช็คแล้วว่าช่ายว่ารักหมวยแค่ตาย
เป็นแฟนกันหวาเธอ

อัยยะถูกใจอย่างแรงนิ พี่บ่าวไม่ได้มาแกล้งนิ
รักจริงนิน้องอยากแหลงนิ ให้เธอนั้นได้เชื่อใจ
รักจริงรักจริงแต่เธอนิ ถูกใจถูกใจแต่เธอนิ
ได้แรงได้แรงนิเธอ ว่าสุดเบอร์นิเธอ

ชุบชุบชุบไว้ก่อน เผื่องามงอนนั้นไปมีใคร
ถ้าชุบแล้ว เธอห้ามบอกใคร
มารักกันหม้ายว่าถูกใจอย่างแรง

ว่าหรอยอก ว่าหรอยใจสุดเบอร์
แอบรักเธอละตั้งแต่แรกเห็น
ว่าหรอยอกว่าหรอยใจไม่ใช่เล่น
อยากจะเป็นแฟนเธอต้องทำพันพรือ
ให้เธอนั้นมารักเรา

เธอขาวสวยเป็นหมวยยกล้อ
เห็นแล้วอยากขอเธอมาเป็นแฟน
มีแฟนแล้วหม้ายน้องมีใครแล้วหม้ายน้อง
อยากจะขอจองเธอไว้ในใจ

หมูกพันนี้ ตาพันนี้ หน้าผากพันนี้
เห็นว่าใจใหญ่ ตรงสเป๊ค
กะเช็คแล้วว่าช่ายว่ารักหมวยแค่ตาย
เป็นแฟนกันหวาเธอ

( ดนตรี )

เธอขาวสวยเป็นหมวยยกล้อ
เห็นแล้วอยากขอเธอมาเป็นแฟน
มีแฟนแล้วหม้ายน้องมีใครแล้วหม้ายน้อง
อยากจะขอจองเธอไว้ในใจ

หมูกพันนี้ ตาพันนี้
หน้าผากพันนี้ เห็นว่าใจใหญ่
ตรงสเป๊คกะเช็คแล้วว่าช่ายว่ารักหมวยแค่ตาย

ตรงสเป๊คกะเช็คแล้วว่าช่ายว่ารักหมวยแค่ตาย
เป็นแฟนกันหวาเธอ..

มิวสิควิดีโอ ขาวสวยหมวยยกล้อ ก้อยกินรี x ป๋าเขียด ว้าวว้าว

เพลง : ขาวสวยหมวยยกล้อ (คอร์ด)
ศิลปิน : ก้อยกินรี x ป๋าเขียด ว้าวว้าว
เนื้อร้อง/ทำนอง : แอม ฟอร์มาลีน
เรียบเรียง :
ติดต่องานศิลปิน :

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend